Ústredný portál verejnej správy

Kataster nehnuteľností

Bývanie

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra nehnuteľností sú aj údaje o právach k nehnuteľnostiam. Kataster nehnuteľností tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

So službami katastra nehnuteľností prichádza občan do styku spravidla, keď nehnuteľnosť kupuje, predáva, daruje alebo iným spôsobom je účastný na úprave práv k nehnuteľnosti.

Kataster nehnuteľností tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území. Katastrálne územie tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov. Katastrálny operát je súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného katastrálneho územia. Kataster je vo svojej podstate geometrickým určením, súpisom a popisom nehnuteľností.

Súčasťou katastra sú údaje:

- o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to:

 • o vlastníckom práve
 • o záložnom práve
 • o vecnom bremene

- o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva

- o právach vyplývajúcich zo:

 • správy majetku štátu
 • správy majetku obcí
 • správy majetku vyšších územných celkov

- nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov (ďalej len "právo k nehnuteľnosti") 

Kataster ako informačný systém slúži najmä na:

 • ochranu práv k nehnuteľnostiam
 • daňové a poplatkové účely
 • oceňovanie nehnuteľností (najmä pozemkov)
 • ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
 • tvorbu a ochranu životného prostredia
 • ochranu nerastného bohatstva
 • ochranu národných a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov
 • budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach

Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú:

 • vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra
 • záznamom práv k nehnuteľnostiam do katastra
 • poznámkou o právach k nehnuteľnostiam v katastri

Vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.

Záznam plní evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.

Poznámka nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam, ale slúži na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti, alebo na osobu.

Zápisy práv k nehnuteľnostiam sú úkonom okresného úradu  a majú podľa katastrálneho zákona:

 • právotvorné účinky
 • evidenčné účinky
 • predbežné účinky

V katastri sa evidujú:

 • katastrálne územia
 • pozemky, ktoré sú vymedzené:
 • vlastníckou hranicou
 • vlastníckou hranicou a sú zlúčené do väčších celkov
 • hranicou držby
 • hranicou druhu pozemku
 • rozhraním spôsobu využívania
 • hranicou katastrálneho územia
 • hranicou zastavaného územia obce
 • stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré:
 • sú označené súpisným číslom
 • nie sú označené súpisným číslom
 • sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim
 • sú podzemnými stavbami, a to v miestach ich prienikov so zemským povrchom
 • sú nadzemnými stavbami, a to prienikom ich vonkajšieho obvodu so zemským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho obvodu na zemský povrch
 • byty, rozostavané byty, nebytové priestory a rozostavané nebytové priestory v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim (tieto sa evidujú len v súbore popisných informácií katastra, a to údajmi o číslovaní, vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch)
 • chránené časti prírody a krajiny a kultúrne pamiatky
 • práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri, práva k stavbám, bytom a nebytovým priestorom na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe domu, ako aj iné skutočnosti súvisiace s právami k nehnuteľnostiam, a to najmä vyhlásenie konkurzu voči vlastníkovi nehnuteľnosti, začatie konania o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, začatie vyvlastňovacieho konania a začatie exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len "skutočnosť súvisiaca s právom k nehnuteľnosti")

Do katastra sa nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby, ktoré sú zobrazené len na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku alebo mapovou značkou a označené kódom druhu a spôsobu využívania pozemku.

Kataster obsahuje tieto údaje:

 • geometrické určenie a polohové určenie nehnuteľností a katastrálnych území
 • parcelné čísla, údaje o parcelách registra "C" evidovaných v katastrálnej mape
 • údaje o parcelách registra "E" evidovaných v mape určeného operátu
 • druhy a výmery pozemkov
 • súpisné čísla stavieb
 • údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému územiu obce
 • údaje o druhoch chránených nehnuteľností
 • údaje o cenách poľnohospodárskych a lesných pozemkov
 • údaje o využívaní nehnuteľností
 • vybrané údaje na začlenenie pozemkov do poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo do lesného pôdneho fondu
 • údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách
 • vybrané údaje na tvorbu a ochranu životného prostredia
 • vybrané údaje pre iné informačné systémy o nehnuteľnostiach 
 • údaje o právach k nehnuteľnostiam
 • údaje o vlastníkoch nehnuteľností (ďalej len "vlastník") a o iných oprávnených z práv k nehnuteľnostiam (ďalej len "oprávnená osoba")
  • pri fyzickej  osobe sa uvádza: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu
  • pri právnickej osobe sa uvádza: názov, sídlo a identifikačné číslo
 • údaje o skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam
 • údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach alebo údaje o bodových poliach
 • sídelné a nesídelné geografické názvy 

Pozemky sa v katastri členia na:

 • ornú pôdu
 • chmeľnice
 • vinice
 • záhrady
 • ovocné sady
 • trvalé trávne porasty
 • lesné pozemky
 • vodné plochy
 • zastavané plochy a nádvoria
 • ostatné plochy 

Katastrálne konanie je proces, v ktorom sa okrem zápisu práv k nehnuteľnostiam rozhoduje o:

 • zmenách hraníc katastrálnych území
 • prešetrovaní zmien údajov katastra
 • oprave chýb v katastrálnom operáte
 • obnove katastrálneho operátu

Na katastrálne konanie je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť.

Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, je príslušný konať o celom návrhu ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov. Okresný úrad, ktorý o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutý okresný úrad. Okresný úrad, ktorý o povolení vkladu rozhodol, jedno vyhotovenie rozhodnutia o povolení vkladu zašle dotknutému okresnému úradu. 

Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky. Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom; ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 461/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Dátum poslednej zmeny: 9. 11. 2016
Dátum zverejnenia: 9. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ln
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy: