Ústredný portál verejnej správy

Dôchodok

Rodina a vzťahy

V súvislosti s plánovaním budúcnosti je potrebné myslieť i na jej finančné zabezpečenie. Keďže odchod do dôchodkového veku so sebou prináša množstvo otázok a nových informácií, je nevyhnutné riešiť ich v dostatočnom predstihu. Typy dôchodkov a podmienky, ktoré musíte spĺňať na to, aby vám bol dôchodok uznaný, nájdete v nasledujúcich riadkoch.

1. Starobný dôchodok
2. Predčasný starobný dôchodok
3. Invalidný dôchodok
4. Vdovský a vdovecký dôchodok
5. Sirotský dôchodok

Starobný dôchodok

Medzi základné podmienky získania nároku na najčastejšie poberaný starobný dôchodok patrí dovŕšenie dôchodkového veku 62 rokov (platí pre mužov aj ženy) podľa platnej legislatívy SR a získaním najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia (súčet dôb dôchodkového poistenia v SR a v krajinách EÚ alebo zmluvnom štáte). 

O dôchodok z I. piliera musíte požiadať osobne písomnou žiadosťou v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého bydliska. Pri spisovaní žiadosti sú potrebné nasledovné doklady: 

  • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas,
  • doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy - dokedy štúdium trvalo),
  • vojenská knižka (potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby),
  • rodné listy detí alebo rozhodnutie príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti,
  • potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných občanov,
  • doklady preukazujúce dobu zamestnania a výšku hrubých zárobkov,
  • úmrtný list (v prípade pozostalostných dôchodkov),
  • tlačivo „Prehliadka zisťovacia – kontrolná“ v prípade žiadosti o invalidný dôchodok.
Dôchodok sa vypláca v mesačných splátkach vždy mesiac vopred v hotovosti alebo na bankový účet.

Predčasný starobný dôchodok

Ak zvažujete možnosť skoršieho odchodu do dôchodkového veku, myslite na to, že budú podmienky obsiahlejšie. Okrem potreby byť poistencom Sociálnej poisťovne minimálne 15 rokov, musíte mať do dovŕšenia dôchodkového veku najviac 2 roky a suma vášho dôchodku (aj po znížení z dôvodu predčasného odchodu do dôchodku) musí byť vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Viac informácií ohľadom výšky životného minima.

Pokiaľ si sporíte aj v II. pilieri, opäť platia podmienky o 15-ročnej lehote poistenia v Sociálnej poisťovni, do dovŕšenia dôchodkového veku vám môžu chýbať najviac dva roky, obdobie vášho dôchodkového sporenia je najmenej 5 rokov a suma vášho dôchodku (aj po znížení z dôvodu predčasného odchodu do dôchodku) musí byť vyššia ako 0,6-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.
O priznanie predčasného starobného dôchodku požiadajte osobne v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého pobytu.

Invalidný dôchodok

Pokiaľ nemáte nárok na uznanie predčasného starobného dôchodku a vaše zdravie vám neumožňuje vykonávať zamestnanie plnohodnotne, existuje možnosť poberania invalidného dôchodku.

Podmienkami priznania invalidného dôchodku sú invalidita občana, dosiahnutý potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a nesplnenie podmienok nároku na starobný dôchodok, prípadne znemožnenie poberania predčasného starobného dôchodku ku dňu vzniku invalidity.

Potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (obdobie pred vznikom invalidity):

- menej ako 1 rok, ak ide o poistenca do 20 rokov,
- najmenej 1 rok, ak ide o poistenca vo veku od 20 do 24 rokov,
- najmenej 2 roky, ak ide o poistenca vo veku od 24 do 28 rokov,
- najmenej 5 rokov, ak ide o poistenca vo veku od 28 do 34 rokov,
- najmenej 8 rokov, ak ide o poistenca vo veku od 34 do 40 rokov,
- najmenej 10 rokov, ak ide o poistenca vo veku od 40 do 45 rokov veku,
- najmenej 15 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 45 rokov. 

Ak občan zostal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo ide o nezaopatrené dieťa či doktoranda v dennej forme štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov a má na území Slovenska trvalý pobyt, nárok na invalidný dôchodok mu vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov. Uvedená podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia sa v tomto prípade považuje za splnenú.

O priznanie invalidného dôchodku požiadajte osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Vdovský a vdovecký dôchodok

Pokiaľ ste sa stali vdovou/vdovcom a váš partner v čase úmrtia poberal starobný, invalidný alebo predčasný starobný dôchodok alebo splnil podmienku nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok priznania invalidného dôchodku, prípadne zomrel v dôsledku pracovného úrazu, choroby z povolania, vzniká vám nárok na vdovský/vdovecký dôchodok.

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vám vzniká na obdobie 1 roka. Na predĺženie tohto obdobia máte nárok v prípade, že sa staráte aspoň o 1 nezaopatrené dieťa alebo ste invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať svoju prácu o viac ako 70 % alebo ste vychovali aspoň 3 deti alebo ste dovŕšili vek 52 rokov a vychovali ste 2 deti alebo ste dovŕšili dôchodkový vek. No pokiaľ uzavriete ďalšie manželstvo, nárok na tento typ dôchodku vám okamžite zaniká.

O priznanie vdoveckého dôchodku požiadajte osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Sirotský dôchodok

V nešťastných prípadoch úmrtia rodiča alebo osvojiteľa má dieťa nárok na sirotské dávky. Sirotské je vyplácané v prípade, že rodič alebo osvojiteľ poberal starobný alebo invalidný dôchodok, prípadne mal nárok na predčasný starobný dôchodok. Sirotský dôchodok je priznaný aj deťom, ktorých rodič nebol poberateľom žiadnej z uvedených dávok, ale získal aspoň potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na uznanie invalidného alebo starobného dôchodku. Sirotský dôchodok je vyplácaný aj nezaopatreným deťom, ktorých rodič alebo osvojiteľ zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

O priznanie sirotského dôchodku požiadajte osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého pobytu. 

Zvýšenie dôchodkov (rok 2020)

Výšku dôchodku, ktorá sa vzťahuje na vás si môžete vypočítať pomocou online kalkulačky.
Minimálne pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. 1. 2020:

Dôchodok

Zvýšenie o sumu

Zvýšenie o sumu (platí pre dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice)

Sirotský dôchodok

2,70

1,40

Vdovský/vdovecký dôchodok

5,80

2,50

Invalidný dôchodok (miera poklesu do 70 %)

4,30

1,80

Invalidný dôchodok (miera poklesu viac ako 70 %)

7,60 

 2,90

Sociálny dôchodok

7,40

2,80

Starobný dôchodok

9,00

2,70

Predčasný starobný dôchodok

8,70

3,20


Podrobné informácie o podmienkach vzťahujúcich sa na jednotlivé druhy dôchodkov nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 20. 8. 2013

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR
+421 2 2046 0000, +421 2 593 73 111
web@employment.gov.sk, office@health.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko