Ústredný portál verejnej správy

Zánik a prechod nároku na starobný dôchodok

Rodina a vzťahy

Nárok na starobný dôchodok nezaniká uplynutím času, zaniká dňom smrti fyzickej osoby. Ak poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, uplatnil si naň nárok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na

  • manžela (manželku),
  • deti a
  • rodičov,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti, alebo nie. Rovnaká postupnosť platí aj vtedy, ak bol starobný dôchodok pred smrťou poistencovi priznaný. V postupnosti manželovi/manželke, deťom a rodičom sa vyplatia splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti. Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.   

Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2014
Dátum zverejnenia: 24. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko