Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o priznanie starobného dôchodku

Rodina a vzťahy

Nárok na starobný dôchodok a jeho výplatu si po splnení zákonných podmienok uplatníte podaním písomnej žiadosti v Sociálnej poisťovni. Žiadosť o priznanie starobného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa vášho miesta trvalého pobytu.

Ak sa prechodne zdržiavate mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie ste schopní podať žiadosť v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta vášho prechodného pobytu.

Ak na území Slovenskej republiky nemáte trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.


Praktická rada

Termín spísania žiadosti o dôchodok odporúčame dohodnúť si telefonicky v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v dostatočnom časovom predstihu, napríklad 1 mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku.

K žiadosti predkladáte nasledujúce doklady:

  • platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
  • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a pod.) alebo potvrdenie školy o trvaní štúdia, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
  • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
  • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky,
  • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

 K žiadosti o starobný dôchodok musíte priložiť najmä tieto doklady:

1. Potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste

  • boli evidovaní v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich si zamestnanie pred 1. januárom 2001,
  • poberali podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003.

 2. Hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie.

3. Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Aby mohol váš zamestnávateľ včas predložiť Sociálnej poisťovni uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia a potvrdenie o vymeriavacom základe), mali by ste skutočnosť, že žiadate priznať starobný dôchodok od určitého dátumu oznámiť. Zamestnávateľ je vám povinný vydať na žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.

Po priznaní dôchodku

Suma dôchodku sa určuje podľa zložitejšej metodiky, na zjednodušenie je možné požiadať o informatívny výpočet sumy starobného dôchodku.

Po priznaní nároku sa dôchodky vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou.

Informačný zdroj: Sociálna poisťovňa

Dátum poslednej zmeny: 17. 5. 2024
Dátum zverejnenia: 23. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko