Ústredný portál verejnej správy

Dôchodok

Rodina a vzťahy

V súvislosti s plánovaním budúcnosti je potrebné myslieť i na jej finančné zabezpečenie. Keďže odchod do dôchodku so sebou prináša množstvo otázok a nových informácií, je nevyhnutné riešiť ich v dostatočnom predstihu. Druhy dôchodkov a podmienky, ktoré musíte spĺňať na to, aby vám bol dôchodok priznaný, nájdete v nasledujúcich riadkoch alebo na webe Sociálnej poisťovne.

1. Starobný dôchodok
2. Predčasný starobný dôchodok
3. Invalidný dôchodok
4. Vdovský a vdovecký dôchodok
5. Sirotský dôchodok

Starobný dôchodok

Nárok na najčastejšie poberaný starobný dôchodok  vznikne, ak poistenec dovŕši dôchodkový vek (platí pre mužov aj ženy) podľa platnej legislatívy SR a získa najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia (prihliada sa aj na obdobia poistenia získané v krajinách EÚ alebo zmluvnom štáte; podmienkou je získanie aspoň jedného roka obdobia dôchodkového poistenia v SR). 

V súčasnosti je známy dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967.

Dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1966 bude známy päť rokov pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca a stanoví sa opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Rok narodenia poistenca

Muž

Žena

Žena, ktorá vychovala jedno dieťa

Žena, ktorá vychovala dve deti

Žena, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti

Žena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí

1943 a menej

60r

57r

56r

55r

54r

53r

1944

60r 9m

57r

56r

55r

54r

53r

1945

61r 6m

57r

56r

55r

54r

53r

1946

62r

57r

56r

55r

54r

53r

1947

62r

57r 9m

56r

55r

54r

53r

1948

62r

58r 6m

56r 9m

55r

54r

53r

1949

62r

59r 3m

57r 6m

55r 9m

54r

53r

1950

62r

60r

58r 3m

56r 6m

54r 9m

53r

1951

62r

60r 9m

59r

57r 3m

55r 6m

53r 9m

1952

62r

61r 6m

59r 9m

58r

56r 3m

54r 6m

1953

62r

62r

60r 6m

58r 9m

57r

55r 3m

1954

62r

62r

61r 3m

59r 6m

57r 9m

56r

1955

62r 76d

62r 76d

62r 76d

60r 3m

58r 6m

56r 9m

1956

62r 139d

62r 139d

62r 139d

61r

59r 3m

57r 6m

1957

62r 6m

62r 6m

62r

61r 6m

60r

58r 3m

1958

62r 8m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

60r 9m

59r

1959

62r 10m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 4m

59r 9m

1960

63r

63r

62r 6m

62r

61r 6m

60r 6m

1961

63r 2m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

61r 3m

1962

63r 4m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 7m

1963

63r 6m

63r 6m

63r m

62r 6m

62r

61r 11m

1964

63r 8m

63r 8m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

62r 2m

1965

63r 10m

63r 10m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

62r 4m

1966 a viac

64r

64r

63r 6m

63 r

62r 6m

62r 6m

 

Rok narodenia poistenca

Muž, ktorý vychoval jedno dieťa

Muž, ktorý vychoval dve deti

Muž, ktorý vychoval tri deti alebo viac detí

1957

62r

61r 6m

61r

1958

62r 2m

61r 8m

61r 2m

1959

62r 4m

61r 10m

61r 4m

1960

62r 6m

62r

61r 6m

1961

62r 8m

62r 2m

61r 8m

1962

62r 10m

62r 4m

61r 10m

1963

63r

62r 6m

62r

1964

63r 2m

62r 8m

62r 2m

1965

63r 4m

62r 10m

62r 4m

1966 a viac

63r 6m

63r

62r 6m

O dôchodok musíte požiadať osobne písomnou žiadosťou v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého bydliska. Pri spisovaní žiadosti sú potrebné nasledovné doklady: 

 • Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.
 • Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo).
 • Ak ste narodený po roku 1963 - potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky.
 • Ak ste muž - vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby.
 • Rodné listy detí, len ak
  • ste cudzinec a deti sa narodili (alebo dieťa zomrelo pred dosiahnutím 18. roku veku) v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky,
  • ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov – predložte aj rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí,
  • bolo dieťa v starostlivosti inej osoby alebo ústavu – predložte aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len vtedy, ak žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa – platí pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa).
 • Doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003.
 • Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.
 • Na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny a potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak žiadateľ získal obdobia poistenia v cudzine.
Dôchodok sa vypláca v mesačných splátkach vždy mesiac vopred v hotovosti alebo na bankový účet.

Predčasný starobný dôchodok

Ak zvažujete možnosť skoršieho odchodu do dôchodkového veku, myslite na to, že budú podmienky obsiahlejšie. Okrem získania minimálne 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia (prihliada sa aj na obdobia poistenia získané v krajinách EÚ alebo zmluvnom štáte; podmienkou je získanie aspoň jedného roka obdobia dôchodkového poistenia v SR), musíte mať do dovŕšenia dôchodkového veku najviac 2 roky alebo získať najmenej 40 odpracovaných rokov a suma Vášho predčasného starobného dôchodku (aj po znížení z dôvodu predčasného odchodu do dôchodku) musí byť vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Viac informácií ohľadom výšky životného minima.

O priznanie predčasného starobného dôchodku z I. piliera požiadajte osobne písomnou žiadosťou v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste Vášho trvalého bydliska. K žiadosti je potrebné pripojiť rovnaké doklady ako je uvedené v časti „starobný dôchodok“.

Podmienkou vyplácania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je:

 • vznik nároku sporiteľa na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo
 • súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z II. piliera ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,6 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

O priznanie predčasného starobného dôchodku z II. piliera môžete požiadať osobne písomnou žiadosťou v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého pobytu alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Invalidný dôchodok

Ak Vám Vaše zdravie neumožňuje vykonávať zamestnanie plnohodnotne, existuje možnosť poberania invalidného dôchodku.

Nárok na invalidný dôchodok  Vám vznikne, ak ste posudkovým lekárom uznaný za invalidného, získali ste potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a  nesplnili ste podmienky nároku na starobný dôchodok alebo Vám nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (zisťuje sa pred vznikom invalidity):

- menej ako 1 rok, ak ide o poistenca do 20 rokov,
- najmenej 1 rok, ak ide o poistenca vo veku od 20 do 24 rokov,
- najmenej 2 roky, ak ide o poistenca vo veku od 24 do 28 rokov,
- najmenej 5 rokov, ak ide o poistenca vo veku od 28 do 34 rokov,
- najmenej 8 rokov, ak ide o poistenca vo veku od 34 do 40 rokov,
- najmenej 10 rokov, ak ide o poistenca vo veku od 40 do 45 rokov veku,
- najmenej 15 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 45 rokov. 

Ak sa poistenec stal invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo ide o nezaopatrené dieťa či doktoranda v dennej forme štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov a má na území Slovenska trvalý pobyt,  podmienka získania potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia sapovažuje za splnenú.

O priznanie invalidného dôchodku požiadajte osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta Vášho trvalého bydliska. K žiadosti je, okrem dokladov uvedených v časti „starobný dôchodok“, potrebné pripojiť aj tlačivo „Prehliadka zisťovacia – kontrolná“.

Vdovský a vdovecký dôchodok

Pokiaľ ste sa stali vdovou a Váš manžel v čase úmrtia poberal starobný, invalidný alebo predčasný starobný dôchodok alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok, prípadne zomrel v dôsledku pracovného úrazu, choroby z povolania, máte nárok na vdovský dôchodok.

Nárok na výplatu vdovského dôchodku  máte na obdobie dvoch rokov Na predĺženie tohto obdobia máte nárok v prípade, že sa staráte aspoň o 1 nezaopatrené dieťa alebo ste invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať svoju prácu o viac ako 70 % alebo ste vychovali aspoň 3 deti alebo ste dovŕšili vek 52 rokov a vychovali ste 2 deti alebo ste dovŕšili vek 57 rokov a vychovali ste 1 dieťa alebo ste dovŕšili dôchodkový vek. No pokiaľ uzavriete ďalšie manželstvo, nárok na tento druh dôchodku Vám okamžite zaniká.

Vdovec má nárok na vdovecký dôchodok po zomretej manželke za rovnakých podmienok.

O priznanie vdovského alebo vdoveckého dôchodku požiadajte osobne písomnou žiadosťou v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Sirotský dôchodok

V nešťastných prípadoch úmrtia rodiča alebo osvojiteľa má nezaopatrené dieťa nárok na sirotský dôchodok. Nárok na sirotský dôchodok vznikne, ak rodič alebo osvojiteľ poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok alebo ku dňu smrti nepoberal niektorý z týchto dôchodkov, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo ak zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. O priznanie sirotského dôchodku požiadajte osobne písomnou žiadosťou v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta Vášho trvalého bydliska. K žiadosti je, okrem dokladov uvedených v časti „starobný dôchodok“, potrebné priložiť aj doklady preukazujúce nezaopatrenosť (napr. potvrdenie školy o štúdiu).

Zvýšenie dôchodkov (rok 2023)

V roku 2023 sa zvyšujú všetky druhy dôchodkov - starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky – o 11,8 %.
Ak nárok na dôchodok a jeho výplatu trvá aj po 30. 6. 2023, zvýši sa aj o 10,6 %.
Nezvyšujú sa však pozostalostné dôchodky, ktoré boli vymerané z vyplácaných starobných, predčasných starobných alebo invalidných dôchodkov už v roku 2023 zvýšených. Presnú výšku valorizácie si môžu dôchodcovia vypočítať aj prostredníctvom informatívnej webovej kalkulačky, ktorá je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Sociálnej poisťovne.

Dátum poslednej zmeny: 3. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 20. 8. 2013

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR
+421 2 2046 0000, +421 2 593 73 111
web@employment.gov.sk, office@health.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko