Ústredný portál verejnej správy

Colné postupy pri dovoze a vývoze v rámci Colného kódexu Únie

Financie

Podmienky na podanie elektronického dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia sa týkajú fyzických aj právnických osôb, ktoré na Slovensko dovážajú tovar z tretích krajín alebo zo Slovenska vyvážajú tovar do tretích krajín.

Kto musí podávať colné vyhlásenie 

Elektronické dovozné alebo vývozné colné vyhlásenie sa týka fyzických aj právnických osôb, ktoré na Slovensko dovážajú tovar z tretích krajín alebo ho zo Slovenska do tretích krajín vyvážajú. 

Sprievodca podávaním colného vyhlásenia

 1. Aktivujte si elektronickú schránku 
 2. Zaregistrujte sa v systéme hospodárskych subjektov
 3. Zaregistrujte sa v Centrálnom elektronickom priečinku
 4. Podajte colné vyhlásenie

1. Aktivujte si elektronickú schránku

Skôr ako prejdete na podanie colného vyhlásenia, musíte absolvovať niekoľko krokov. 

Jednou z prvých úloh je aktivácia elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejných služieb. Ak ste fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, nemusíte mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. 

Na prístup do eSchránky potrebujete kvalifikovaný elektronický podpis, čítačku čipových kariet a tiež podpisový softvér. 

Upozornenie 

Kvalifikovaný elektronický podpis je občiansky preukaz s nahratými certifikátmi na podpisovanie, doklad o pobyte pre cudzincov s nahratými certifikátmi na podpisovanie alebo kvalifikovaný elektronický podpis vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou. Zoznam týchto autorít nájdete na webe Národného bezpečnostného úradu SR.

2. Zaregistrujte sa v systéme hospodárskych subjektov

Následne sa zaregistrujte aj v systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI) (žiadosť je aj anglickom jazyku). Ako požiadať o pridelenie identifikačného čísla EORI, nájdete v uvedenom odkaze. 

V prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa registrácia zrealizuje na základe automatickej registrácie do Centrálneho elektronického priečinka IS CEP. Fyzická osoba nepodnikateľ sa tak už nemusí osobitne registrovať podľa postupov uvedených v tomto odkaze.

3. Zaregistrujte sa v Centrálnom elektronickom priečinku

Ako právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sa zaregistrujete v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok IS CEP cez registračný formulár

Na základe registrácie vám vznikne používateľský účet, po jeho vytvorení dostanete e-mailovú notifikáciu najneskôr nasledujúci pracovný deň po odoslaní formulára. 

Fyzické osoby nepodnikatelia sa nemusia registrovať cez registračný formulár, informačný systém ich automaticky zaregistruje pri ich prvom prihlásení cez Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) alebo pri prihlásení prostredníctvom portálu slovensko.sk.

4.Podajte colné vyhlásenie

Vyhlásenie môžete podať prostredníctvom:

 • Centrálneho obchodného priečinka po kliknutí na Prihlásenie. Po prihlásení sa si v katalógu formulárov vyhľadáte formulár dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia. 
 • Špecializovaného portálu po prihlásení sa. Tento portál slúži len na podávanie dovozných colných vyhlásení pre zásielky s nízkou hodnotou. Konkrétne občanmi – fyzickými osobami aj právnickými osobami a živnostníkmi.

Zásielky, na ktoré môže byť podané colné vyhlásenie cez tento portál, spĺňajú podmienky:

 1. nízka hodnota nepresahujúca 150 EUR 
 2. tovar v zásielke nepodlieha spotrebnej dani (napríklad alkohol, cigarety)
 3. tovar nie je predmetom zákazov a obmedzení (napríklad chránené živočíchy a rastliny, potraviny, zbrane)
 • Komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov. V tomto prípade treba osloviť firmy zaoberajúce sa daným softvérom a dohodnúť s nimi prípadné obchodné podmienky pri kúpe daného vybavenia.

K podaniu colného vyhlásenia je potrebná znalosť colných predpisov a formalít. Ak porušíte tieto predpisy a formality, dopúšťate sa colného priestupku alebo deliktu, za čo vám hrozí udelenie sankcie. 

 

Vysvetľujúce zákony:

Predpisy SR:

 

Predpisy EÚ:

 • Príloha B Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie,
 • Príloha D Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie,
 • Príloha B Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie,
 • Príloha C Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie,
 • Príloha 9, Dodatok C1 a Dodatok D1 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446

Právne predpisy prijaté na úrovni EÚ sú dostupné na portáli EUR-Lex

Dátum poslednej zmeny: 3. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 25. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Finančná správa SR
+421 (48) 4317 222

Lokalita

 • Slovensko