Ústredný portál verejnej správy

Colné postupy pri dovoze a vývoze v rámci Colného kódexu Únie

Financie

Podmienky na podanie elektronického dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia sa týkajú fyzických aj právnických osôb, ktoré na Slovensko dovážajú tovar z tretích krajín alebo zo Slovenska vyvážajú tovar do tretích krajín.
  1. Ako podať dovozné a vývozné colné vyhlásenie elektronicky
  2. Aktivity pred podaním colného vyhlásenia
  3. Podanie colného vyhlásenia

1. Ako podať dovozné a vývozné colné vyhlásenie elektronicky

Podmienky na podanie elektronického dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia sa týkajú fyzických aj právnických osôb, ktoré na Slovensko dovážajú tovar z tretích krajín alebo zo Slovenska vyvážajú tovar do tretích krajín.

Informácie Vám pomôžu v prípade, ak máte záujem podať colné vyhlásenie elektronicky bez toho, aby ste niekoho splnomocnili na zastupovanie v colnom konaní, t.j. budete v colnom konaní deklarantom.

2. Aktivity pre podaním colného vyhlásenia

Pred samotným podaním elektronického colného vyhlásenia si pripravte:

Kvalifikovaný elektronický podpis je:

3. Podanie colného vyhlásenia

Colné vyhlásenie môžete podať prostredníctvom:

  • Workdesku obchodníka: po prihlásení sa si vyhľadáte formulár dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia.
  • Komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov. V tomto prípade treba osloviť firmy zaoberajúce sa daným softvérom a dohodnúť s nimi prípadné obchodné podmienky pri kúpe daného vybavenia.

K podaniu colného vyhlásenia je potrebná znalosť colných predpisov a formalít.

V prípade uvádzania nesprávnych údajov o tovare alebo ak spôsobíte, že tovar bude prepustený napr. na základe nepravých dokladov alebo nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov a v dôsledku toho sa vymeria nižšia suma dovoznej platby, alebo sa neuplatnia opatrenia týkajúce sa obchodu s tovarom alebo sa neuplatnia zákazy a obmedzenia, sa dopúšťate colného priestupku alebo colného deliktu, za čo Vám môže byť udelená sankcia.

Vysvetľujúce zákony:

Predpisy SR:

Predpisy EÚ:

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2021
Dátum zverejnenia: 25. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Finančná správa SR
+421 (48) 4317 222

Lokalita

  • Slovensko