Ústredný portál verejnej správy

Cestovné doklady a náhradné cestovné doklady

Občan a štát

Na cestovanie mimo krajín EÚ potrebuje občan Slovenskej republiky cestovný pas. Požiadať o jeho vydanie môže na oddelení dokladov v mieste trvalého alebo prechodného bydliska alebo v mieste, kde sa zdržiava.

Ako postupovať pri vybavovaní cestovného pasu?

 1. Podanie žiadosti
 2. Platnosť cestovného pasu
 3. Správne poplatky
 4. Prevzatie vyhotoveného cestovného pasu
 5. Strata, odcudzenie alebo poškodenie cestovného pasu
 6. Náhradný cestovný doklad

Podanie žiadosti

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan osobne na oddelení dokladov v mieste trvalého alebo prechodného bydliska alebo v mieste, kde sa zdržiava. Pri podávaní žiadosti musí byť žiadateľ vždy osobne (okrem bezvládnosti), aby mohli pracovníci zosnímať jeho biometrické údaje (fotografia, odtlačky prstov) a podpis. Termín si môže občan dohodnúť aj online.

K žiadosti o vydanie cestovného pasu predkladá občan tieto dokumenty:

 • Občiansky preukaz; ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, predkladá rodný list Slovenskej republiky a osvedčenie, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov, pričom štátne občianstvo Slovenskej republiky je možné preukázať platným cestovným pasom Slovenskej republiky,
 • ďalší matričný doklad ak došlo k zmene matričnej udalosti (sobáš, narodenie); ak došlo k zmene matričnej udalosti v zahraničí je potrebné predložiť sobášny, resp. rodný list vydaný Osobitnou matrikou,
 • skôr vydaný cestovný pas Slovenskej republiky,
 • správny poplatok.

Pri cestovaní mimo EÚ musí mať každý občan svoj vlastný cestovný pas. Za dieťa mladšie ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca (k žiadosti občana mladšieho ako 18 rokov je nevyhnutné pripojiť osvedčený súhlas zákonného zástupcu, ak je pri podávaní žiadosi osobne neprítomný). V prípade nezosobášených alebo rozvedených rodičov môžu žiadosť podať obaja rodičia, pričom sa nevyžaduje súhlas druhého z nich, nakoľko majú zaručené rovnaké rodičovské práva, pokiaľ súd nerozhodne o ich obmedzení alebo pozbavení.

Žiadosť je možné podať aj v zahraničí na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Elektronicky je možné vopred zaslať tlačivo s údajmi a zastupiteľský úrad skontaktuje žiadateľa s pokynmi o ďalšom postupe a osobnom podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu.

Viac informácií.

Platnosť cestovného pasu

 • Od 16 rokov na 10 rokov
 • Do 16 rokov na 5 rokov
 • Do 6 rokov na 2 roky

Viac informácií. 

Správne poplatky

Platné od 01.04.2024.

 

Od 16 rokov

Do 16 rokov

Do 6 rokov

Do 30 dní

50€

20€

12€

Do 10 pracovných dní

100€

40€

24€

Do 2 pracovných dní

150€

60€

36€

Vydanie v zahraničí

60€

22€

14€

 

Pri strate, poškodení a odcudzení platného cestovného pasu je správny poplatok vyšší. Dvojnásobne pri prvom, päťnásobne pri druhom v priebehu 2 rokov a desaťnásobne pri treťom opätovnom vybavovaní počas 2 rokov.

Viac informácií. 

Prevzatie vyhotoveného cestovného pasu

Vyhotovený cestovný pas si žiadateľ preberie v mieste podania žiadosti (oddelenie dokladov).
Za občana staršieho ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať aj iná osoba, ktorá na to bola úradne splnomocnená. V prípade rodinných príslušníkov (rodič, súrodenec, manžel/ka, starý rodič) a osoby uvedenej žiadateľom priamo do žiadosti pri jej podaní, úradne osvedčené splnomocnenie predložiť netreba.
Za deti mladšie ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prebrať len zákonný zástupca, prípadne osoba, ktorá žiadosť podala (napr. pestún, iná osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti). Táto osoba sa nemôže dať zastupovať.

Strata, odcudzenie alebo poškodenie

V prípade straty, odcudzenia či poškodenia je občan povinný takúto udalosť okamžite nahlásiť na ktoromkoľvek oddelení dokladov OR PZ alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru (obvodné oddelenie OR PZ).
Ak sa občan práve nachádza v zahraničí, musí udalosť nahlásiť na príslušnom zastupiteľskom orgáne Slovenskej republiky alebo EÚ.
Ak tak občan neurobí bezodkladne, môže dostať pokutu do výšky 331€. Pri vydávaní nového cestovného pasu sa postupuje podľa sadzobníka zvýšených správnych poplatkov. Výnimkou je len prípad ohláseného násilného odcudzenia.

Viac informácií.

Náhradný cestovný doklad

Náhradný cestovný doklad vydáva veľvyslanectvo na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutnú dobu, najviac 6 mesiacov.
Veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný doklad občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

Občan prikladá k žiadosti v prípade potreby dve farebné fotografie pasového formátu/prípadne sa podrobí vyhotoveniu fotografie a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list). V prípade, ak sa náhradný cestovný doklad vydáva ako náhrada za odcudzený cestovný pas, žiadateľ prikladá aj doklad od miestnej polície potvrdzujúci túto skutočnosť.

 

Užitočné odkazy na elektronické služby:

Najčastejšie otázky a odpovede:
1. Koľko cestovných pasov môžem vlastniť?
    Maximálne 2, pričom občanovi staršiemu ako 16 rokov je 2. cestovný pas vydaný s platnosťou na 5 rokov.

2. Cestovný pas mi bude vydaný iba v mieste trvalého bydliska alebo kdekoľvek?
    
Na ktoromkoľvek oddelení dokladov.

Dátum poslednej zmeny: 28. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace dokumenty:

Lokalita

 • Slovensko