Ústredný portál verejnej správy

Cestovné doklady a náhradné cestovné doklady

Občan a štát

Na cestovanie mimo krajín EÚ potrebuje občan Slovenskej republiky cestovný pas. Požiadať o jeho vydanie môžu na okresnom riaditeľstve Policajného zboru v mieste trvalého alebo prechodného bydliska alebo v mieste, kde sa zdržiava.

Ako postupovať pri vybavovaní cestovného pasu?

  1. Podanie žiadosti
  2. Platnosť cestovného pasu
  3. Správne poplatky
  4. Prevzatie vyhotoveného cestovného pasu
  5. Strata, odcudzenie alebo poškodenie cestovného pasu

Podanie žiadosti

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan na okresnom riaditeľstve Policajného zboru v mieste trvalého alebo prechodného bydliska alebo v mieste, kde sa zdržiava. Pri podávaní žiadosti musí byť žiadateľ vždy osobne (okrem bezvládnosti), aby mohli pracovníci zosnímať jeho biometrické údaje (fotografia, odtlačky prstov) a podpis.

K žiadosti o vydanie cestovného pasu predkladá občan tieto dokumenty:

  • Občiansky preukaz, prípadne rodný list alebo osvedčenie či potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
  • Matričný doklad, ak došlo k matričnej udalosti – sobáš, narodenie, ak bol matričný doklad vydaný v zahraničí, je potrebné predložiť slovenský matričný doklad vydaný osobitnou matrikou; ak je na tomto základe matričného dokladu už vydaný nový občiansky preukaz, k žiadosti ho už nie je potrebné predložiť.
  • Skôr vydaný cestovný pas
  • Správny poplatok

Pri cestovaní mimo EÚ musí mať každý občan svoj vlastný cestovný pas. Za dieťa mladšie ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca a k žiadosti občana mladšieho ako 18 rokov je nevyhnutné pripojiť osvedčený súhlas zákonného zástupcu (nevyžaduje sa, ak je pri podávaní žiadosi osobne prítomný). V prípade nezosobášených alebo rozvedených rodičov môžu žiadosť podať obaja rodičia, pričom s nevyžaduje súhlas druhého z nich, nakoľko majú zaručené rovnaké rodičovské práva, pokiaľ súd nerozhodne o ich obmedzení alebo pozbavení.

Žiadosť je možné podať aj v zahraničí na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Elektronicky je možné vopred zaslať tlačivo s údajmi a zastupiteľský úrad skontaktuje žiadateľa s pokynmi o ďalšom postupe a osobnom podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu. Táto služba je však zatiaľ sprístupnená len na zastupiteľskom úrade v Prahe.

Viac informácií. 

Platnosť cestovného pasu

-          Od 16 rokov – platnosť 10 rokov

-          Do 16 rokov – platnosť 5 rokov

-          Do 6 rokov – platnosť 2 roky

Viac informácií. 

Správne poplatky

 

Od 16 rokov

Do 16 rokov

Do 6 rokov

Do 30 dní

33€

13€

8€

Do 10 dní

66€

26€

16€

Do 2 dní

99€

39€

24€

Vydanie v zahraničí

40€

15€

10€

 

Pri strate, poškodení a odcudzení platného cestovného pasu je správny poplatok vyšší. Dvojnásobne pri prvom, päťnásobne pri druhom v priebehu 2 rokov a desaťnásobne pri treťom opätovnom vybavovaní počas 2 rokov.

Viac informácií. 

Prevzatie vyhotoveného cestovného pasu

Vyhotovený cestovný pas si žiadateľ preberie na okresnom riaditeľstve PZ, kde podal žiadosť. Za občana staršieho ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať aj iná osoba, ktorá na to bola úradne splnomocnená. V prípade rodinných príslušníkov (rodič, súrodenec, manžel/ka, starý rodič) a osoby uvedenej žiadateľom priamo do žiadosti pri jej podaní, úradne osvedčené splnomocnenie predložiť netreba. Za deti mladšie ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prebrať len zákonný zástupca, prípadne osoba, ktorá žiadosť podala (napr. pestún, iná osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti). Táto osoba sa nemôže dať zastupovať.

Strata, odcudzenie alebo poškodenie

V prípade straty, odcudzenia či poškodenia je občan povinný takúto udalosť okamžite nahlásiť na ktoromkoľvek oddelení dokladov OR PZ alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru (obvodné oddelenie OR PZ). Ak sa občan práve nachádza v zahraničí, musí udalosť nahlásiť na príslušnom zastupiteľskom orgáne Slovenskej republiky alebo EÚ. Ak tak neurobí bezodkladne a dôjde k zneužitiu dokladu, občan môže dostať pokutu do výšky 330€. Pri vydávaní nového cestovného pasu sa postupuje podľa sadzobníka zvýšených správnych poplatkov. Výnimkou je len prípad ohláseného násilného odcudzenia.

Viac informácií.

Užitočné odkazy na elektronické služby:

Stav spracovania žiadosti o vybavenie dokladu

Poskytovanie údajov z Registra fyzických osôb o dokladoch  

Dátum poslednej zmeny: 6. 3. 2017
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace dokumenty:

Lokalita

  • Slovensko