Ústredný portál verejnej správy

Strata alebo odcudzenie cestovného pasu

Občan a štát

V prípade, že vám bol ukradnutý alebo ste stratili cestovný doklad, máte povinnosť túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.

Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu cestovného pasu v zahraničí, treba to nahlásiť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a po návrate na Slovensko tiež orgánu, ktorý cestovný pas vydal (príslušnému oddeleniu dokladov na okresnom riaditeľstve). Zároveň je potrebné priložiť doklad o strate alebo odcudzení cestovného dokladu od orgánu, kde ste stratu/odcudzenie nahlásili. Ak je doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musíte zabezpečiť aj preklad do štátneho jazyka.

Neohlásením  straty, odcudzenia, poškodenia alebo zneužitia cestovného pasu, sa dopúšťate priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu až do 331,50 €.

Pri strate, odcudzení alebo poškodení platného cestovného pasu, sa pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu platí zvýšený správny poplatok, okrem prípadu, ak vám cestovný pas násilím zobrala iná osoba a túto skutočnosť ste nahlásili príslušnému útvaru Policajného zboru.

Zvýšené správne poplatky

  • Pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie dvojnásobok príslušnej sadzby.
  • Pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v čase jeho platnosti (opakovane v priebehu dvoch za sebou nasledujúcich rokov) sa vyberie päťnásobok príslušnej sadzby.
  • Pri tretej a ďalšej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v čase jeho platnosti (opakovane v priebehu dvoch za sebou nasledujúcich rokov) sa vyberie desaťnásobok príslušnej sadzby.
  • Pri urýchlenom vydaní cestovného pasu pri strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v čase jeho platnosti sa jednotlivé položky spočítavajú.

Vydanie cestovného pasu

Pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení  CP

Pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení CP

Pri tretej/ďalšej strate, odcudzení alebo poškodení CP

Občan mladší ako 6 rokov

16 eur

40 eur

80 eur

Občan od 6 do16 rokov

26 eur

65 eur

130 eur

Občan starší ako 16 rokov

66 eur

165 eur

330 eur

Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko