Ústredný portál verejnej správy

Cestovný pas pre deti

Občan a štát

Každé dieťa od narodenia potrebuje pri ceste do zahraničia vlastný cestovný pas.
  1. Vybavenie cestovného pasu pre dieťa
  2. Zmeny

1. Vybavenie cestovného pasu pre dieťa

Kto môže požiadať o vyhotovenie cestovného pasu pre dieťa?

Požiadať o vyhotovenie cestovného pasu dieťaťa mladšieho ako 15 rokov môže jeho zákonný zástupca (rodič), prípadne osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, poručník alebo opatrovník.

Ako sa požiada o vydanie cestovného pasu pre dieťa?

Požiadať o vydanie cestovného pasu pre dieťa je potrebné osobne v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. To znamená, že tak môže urobiť na ktoromkoľvek oddelení dokladov a evidencií Policajného zboru. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásené. Dieťa, ktorému má byť vydaný cestovný pas alebo náhradný cestovný doklad, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomné

Potrebné doklady pri vybavení cestovného pasu pre dieťa:

  • rodný list dieťaťa, ak je vydaný v zahraničí, predkladá sa slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou a
  • občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby, ktorá požiada o vydanie cestovného pasu dieťaťa,
  • prípadne aj skôr vydaný cestovný pas Slovenskej republiky,
  • správny poplatok za vydanie cestovného pasu. 

Ak sú rodičia maloletého dieťaťa rozvedení alebo nie sú zosobášení, obaja majú pri vybavovaní cestovného pasu pre dieťa rovnaké práva. Keďže rodičovi možno obmedziť alebo odoprieť výkon rodičovských práv iba na základe rozhodnutia súdu, preto, ak nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, vybavovať cestovný pas môže ktorýkoľvek z rodičov, pričom nepotrebuje na to súhlas druhého rodiča.

 
Praktická rada
Ak vaše dieťa ide do zahraničia bez vás, napríklad na dovolenku so starými rodičmi, odporúča sa, aby ste im dali na to písomný súhlas (súhlas zákonného zástupcu). Niektoré krajiny takýto súhlas môžu vyžadovať, preto sa pred cestou o tom radšej informujte na príslušnom zastupiteľskom úrade štátu, ktorý vám zároveň odporučí v akej forme a jazyku je potrebné súhlas napísať. Zároveň sa nezabudnite informovať, či musí byť podpis úradne overený notárom, alebo stačí len „obyčajný“ písomný súhlas rodiča.
 

Ak vybavujete cestovný pas pre dieťa, je nutné, aby sa dieťa dostavilo k podaniu žiadosti s vami.
- Pracovníci oddelenia nasnímajú podobu tváre dieťaťa,
- odtlačky prstov sa snímajú len deťom starším ako 12 rokov,
- podpisujú sa len tie deti, ktoré sú už schopné sa podpísať – t. j. približne od začiatku školskej dochádzky.

Cestovný pas dieťaťa môže vyzdvihnúť len rodič, resp. osoba, ktorá požiadala o vydanie dokladu (napr. pestún, osvojiteľ, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti) a to v mieste podania žiadosti. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať.

Zmeny

Dňa 26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Preto oddelenia dokladov od 26. júna 2012 nevykonávajú zápisy údajov o deťoch mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča. 

Dieťa (maloletý) cestujúce v rámci krajín EÚ môže cestovať na cestovný pas alebo občiansky preukaz. Vydávanie občianskych preukazov osobám mladším ako 15 rokov definuje zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Najčastejšie otázky a odpovede:

1. Môžem požiadať o vydanie cestovného pasu pred ukončením platnosti súčasne vydaného cestovného pasu?
    
O vydanie je možné požiadať kedykoľvek, aj v čase platnosti skôr vydaného cestovného pasu. Nie je potrebné čakať
    do vypršania časovej platnosti.

2. Musím požiadať o vydanie cestovného pasu v mieste trvalého bydliska alebo môžem kdekoľvek?
    Môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov.

Viac informácií o cestovných dokladoch nájdete na stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Dátum poslednej zmeny: 4. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko