Ústredný portál verejnej správy

Cestovný pas pre deti

Občan a štát

Každé dieťa od narodenia potrebuje pri ceste do zahraničia vlastný cestovný pas.

Dňa 26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Preto oddelenia dokladov od 26. júna 2012 nevykonávajú zápisy údajov o deťoch mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča. 

Zatiaľ čo dospelý môže cestovať v rámci EÚ aj na občiansky preukaz, každé dieťa pri ceste do zahraničia musí byť držiteľom platného cestovného pasu. Deťom mladším ako 6 rokov sa cestovný pas vydáva s platnosťou na 2 roky.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu dieťaťa mladšieho ako 15 rokov podáva jeho zákonný zástupca (rodič), prípadne osoba ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, poručník alebo opatrovník.

K žiadosti sa predkladá:

  • rodný list dieťaťa, ak je tento rodný list vydaný v zahraničí, tak sa predkladá slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou a
  • občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby, ktorá žiadosť podáva,
  • správny poplatok za vydanie cestovného pasu. 

Ak sú rodičia maloletého dieťaťa rozvedení, obaja majú pri vybavovaní cestovného pasu pre dieťa rovnaké práva. Keďže rodičovi možno  obmedziť alebo odoprieť výkon rodičovských práv iba na základe rozhodnutia súdu, preto, ak nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, vybavovať cestovný pas môže ktorýkoľvek z rodičov, pričom nepotrebuje na to súhlas druhého rodiča.

 
Praktická rada
Ak vaše dieťa ide  do zahraničia bez vás, napríklad na dovolenku so starými rodičmi, odporúča sa, aby ste im dali na to písomný súhlas (súhlas zákonného zástupcu). Niektoré krajiny takýto súhlas môžu vyžadovať, preto sa pred cestou o tom radšej informujte na príslušnom zastupiteľskom úrade štátu, ktorý vám zároveň odporučí v akej forme a jazyku je potrebné súhlas napísať. Zároveň sa nezabudnite informovať, či musí byť podpis úradne overený notárom, alebo stačí len „obyčajný“ písomný súhlas rodiča.
 

 

Ak vybavujete cestovný pas pre dieťa, je nutné, aby sa dieťa dostavilo k podaniu žiadosti s vami. Pracovníci oddelenia nasnímajú podobu tváre dieťaťa. Odtlačky prstov sa snímajú len deťom starším ako 12 rokov a podpisujú sa len tie, ktoré sú už schopné sa podpísať – t. j. približne od začiatku školskej dochádzky. Cestovný pas dieťaťa môže vyzdvihnúť len rodič, resp. osoba, ktorá podala žiadosť (napr. pestún, osvojiteľ, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti) a to v mieste podania žiadosti. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať.

Dátum poslednej zmeny: 16. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko