Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

Okres  Svidník

Svidník

Geografia
Jeho rozloha je 550 km2 a preto patrí medzi menšie okresy. Leží na severovýchodnom Slovensku a jeho územie sa ťahá zo severu na juh. Severná časť územia je niekoľkonásobne širšia ako južná. Dlhá severná hranica okresu je súčasne štátnou hranicou s Poľskom. Okres Svidník susedí so 4 okresmi Prešovského kraja (Stropkov, Vranov nad Topľou, Prešov a Bardejov). Okres sa nachádza v Ondavskej a Laboreckej vrchovine. Nadmorská výška narastá od juhu na sever. Najvyšším bodom územia je vrch Kačurák v Laboreckej vrchovine, na hranici s Poľskom, vo výške 688 m nad morom. Na mieste, kde rieka Topľa opúšťa okres, v katastri obce Železník, sa nachádza najnižší bod okresu - 170 m nad morom. Povrch územia je prevažne vrchovinový. Najvyššie chrbty v pohoriach a vystupujúce vrchy tvoria odolné pieskovce. V menej odolných ílovcoch a slieňovcoch vyhĺbili rieky erózne doliny. Nižšie časti okresu patria do teplej, vyššie do miernej teplej klimatickej oblasti. Najvyššie vrchy patria do chladnej klimatickej oblasti. Okresom a tiež cez okresné mesto preteká rieka Ondava, do ktorej sa vlieva z ľavej strany Ladomírka. Na juhozápade územie pretína rieka Topľa. V lesoch, prevažne listnatých, rastú najmä buky. Vyskytujú sa aj menšie lužné lesy a ostrovy borovíc. Vzácne rastliny nájdeme v pohraničnej oblasti patriacej do CHKO Východné Karpaty. Pri obci Nižný Komárnik sa nachádza najrozsiahlejší komplex lesov pralesovitého charakteru vo flyšových Karpatoch. Rastie tam jedľa, buk, menej jaseň, javor a brest. Zo vzácnych rastlín môžeme nájsť čistec lesný, deväťsil biely, áron škvrnitý, srnovník purpurový, mesačnicu trvácu. Fauna patrí väčšinou do spoločenstva listnatého lesa, polí a lúk, preto tu žije diviak lesný, srnec lesný, jeleň karpatský, zajac poľný, z chránených živočíchov vlk dravý, jazvec lesný, vydra riečna, výr skalný, mlok karpatský, mlok veľký, salamandra škvrnitá, haja červená, myšiak lesný. Na územie okresu zasahuje Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, ktorá zahŕňa časť vrcholových častí Nizkych Beskýd. Z maloplošných území sú zastúpené tri typy v celkovom počte 5 území. Je to národná prírodná rezervácia Komárnická jedlina, 3 prírodné rezervácie: Dranec, Miroľská slatina, Radomka a chránený areál Slatina pri Šarišskom Štiavniku.
Hospodárstvo
Hospodárstvo okresu sa sústreďuje predovšetkým v okresnom meste. Ťažiskové sú najmä tri priemyselné odvetvia: strojárenstvo, potravinárstvo a odevný priemysel. Existujúce firmy - Potravinárske strojárne Svidník a TPS sa zameriavajú na výrobu strojov a zariadení pre potravinársky priemysel. Závod SVIK, s.r.o s talianským kapitálom sa zameriava na výrobu luxusnej pánskej konfekcie. Okrem nich sa tu ešte nachádza bitúnok Sorbel v Stročíne na spracovanie mäsa. Druhým najvýznamnejším centrom okresu sú Giraltovce s kožiarskou výrobou. Perspektívne sa javí využívanie a spracovávanie drevnej hmoty, v súčasnosti sa však výrobou zaoberajú len menšie drevárske prevádzky. Orná pôda tvorí polovicu poľnohospodárskej pôdy. Veľký časť tvorí rozloha lúk a pasienkov. Dôležitým a najviac pestovanými plodinami sú zemiaky a obilniny, z toho najviac jačmeň. Pestuje sa aj ovos, raž a kukurica na kŕmne účely, v úrodnejších častiach okresu pšenica a na juhu aj cukrová repa, dobre sa darí aj ďateline. Možno konštatovať, že živočíšna výroba prevláda nad rastlinnou. Najvýznamnejšou a zároveň najvyťaženejšou sa javí cesta z Prešova do Poľskej republiky cez Dukliansky priesmyk a hraničný prechod pri Vyšnom Komárniku, s ktorou po dobudovaní sa počíta ako s rýchlostnou komunikáciou sever - juh. V okrese nie je železničná trať. Mesto Svidník je od Prešova vzdialené 55 km a od Bratislavy 490 km. Z hľadiska cestovného ruchu sa môže perspektívne vyvíjať oblasť so vzácnymi drevenými kostolíkmi v Dobroslave, Ladomírovej, Miroli, Šemetkovciach, Bodružali, Hunkovciach, Korejovciach, Krajnom Čiernom, Nižnom Komárniku, Príkrej a vo Svidníku. Vo Svidníku je Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry so skanzenom ľudovej architektúry a Múzeum Dezidera Millyho. Pravidelne sa tu konajú festivaly ukrajinskej a rusínskej kultúry. Atraktívne je aj často navštevované pamätné miesto 2. svetovej vojny - Dukliansky priesmyk s pamätníkom čsl. armády na Dukle a s vojenským prírodným múzeom a Pamätníkom SA vo Svidníku, ktoré spravuje Vojenské historické múzeum vo Svidníku.
Administratívny vývoj

Územie súčasného okresu patrilo od 13. storočia do roku 1848 do Šarišskej stolice, neskôr do Šarišskej župy. V roku 1923, pri prvom administratívnom členení v novej ČSR, vznikol okres Vyšný Svidník, ktorý mal západnú a severnú hranicu zhodnú s hranicou dnešného územia okresu, rozdielne však boli hranice na východe a juhu. Na východe siahali až k obciam Krišľovce a Jakušovce, na juhu zas končili pri obciach Mlynárovce a Rakovčík. Okres Vyšný Svidník existoval len do roku 1925, kedy sa utvoril nový okres Stropkov a doň bol včlenený celý okres Vyšný Svidník. Pri správnom členení v roku 1949 bol zo severnej polovice okresu Stropkov vytvorený okres Svidník. V roku 1960 síce okres Svidník zanikol, pretože bol celý pričlenený k okresu Bardejov, ale v roku 1968 bol opäť obnovený. Vznikol z východnej polovice okresu Bardejov a z časti okresu Humenné. V okrese Svidník z roku 1968 bol celý dnešný Stropkov a takmer celý dnešný okres Svidník. Územie 11 obcí (Giraltovce, Kobylnice, Mičakovce, Železník, Kračúnovce, Lúčka, Lužany pri Topli, Kalnište, Kuková, Želmanovce, Dukovce) na juhu patrilo okresu Bardejov. Okres Svidník patrí medzi malé okresy Slovenska. Počet obyvateľov (33500) nedosahuje ani polovicu celoslovenského priemeru a aj hustota zaľudnenia je veľmi malá. Neveľké sídla na území okresu sú rozmiestnené rovnomerne. V okresnom meste žije 38,3 % obyvateľov. V okrese Svidník je 68 obcí, z toho 2 mestá: Svidník a Giraltovce. Viac ako 2000 obyvateľov nemá žiadna vidiecka obec v okrese.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť