Ústredný portál verejnej správy

Usmernenie ku konaniu o vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ÚPVS

Občan a štát

Metodické usmernenie k vydaniu a inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli [.pdf, 652.4 kB] Aktualizované dňa 26. 2. 2019 

UPOZORNENIE! Metodické usmernenie nie je určené pre tie subjekty, ktoré chcú autorizovať elektronické dokumenty kvalifikovanou elektronickou pečaťou vytváranou prostredníctvom vlastného externého certifikovaného zariadenia (čipová karta, USB kľúč a pod., t. j. nie v HSM module ÚPVS).

Kvalifikovanú elektronickú pečať je možné na ÚPVS vytvárať pomocou kľúčového páru v HSM module ÚPVS nasledovnými spôsobmi: integráciou na centrálnu elektronickú podateľňu (CEP), na portáli slovensko.sk v konštruktore správy v elektronickej schránke pomocou tlačidla „Zapečatiť“. Návod na využívanie kvalifikovanej elektronickej pečate v konštruktore správy je zverejnený na portáli slovensko.sk, v sekcii „Návody pre inštitúcie“, alebo pôvodným spôsobom automatického vytvárania elektronickej pečate až po odoslaní elektronickej správy na základe nastavenia "Podpisovať v mene inštitúcie" v POSP.xml zaregistrovaného elektronického formulára. Túto možnosť neodporúčame používať nakoľko v takom prípade orgán verejnej moci nedisponuje zapečatenou verziou rozhodnutia, čo nie je v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (najmä § 16 a § 16a), a preto ju plánujeme odstrániť v 2. alebo 3. kvartáli 2019.
Podrobný návod [.pdf, 1006.1 kB] ako žiadať na ústrednom portáli o vydanie kvalifikovaného certifikátu elektronicky nájdete v sekcii Návody v časti určenej pre orgány verejnej moci. 

Súčasťou metodického usmernenia sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1: Záznam z generovania asymetrického kľúčového páru a elektronickej žiadosti vo formáte PKCS#10 pre kvalifikovaný certifikát[.pdf, 312 kB]
Príloha č. 2: Protokol o inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať [.pdf, 158 kB]

Dátum poslednej zmeny: 26. 2. 2019
Dátum zverejnenia: 30. 5. 2017