Ústredný portál verejnej správy

Právne informácie

Občan a štát

Právne informácie, ktoré sa týkajú takmer všetkých oblastí života občana alebo podnikateľa nájdete v práve v tejto agende.

Medzi agendami týkajúcimi sa právnych informácií nájdete odborné informácie o základných pojmoch týkajúcich sa právnych predpisov (definícia zákona, nariadenia vlády alebo vyhlášky) alebo napr. záložného práva, informácie o korupcii (vrátane informácií o trestných činoch súvisiacich s korupciou), informácie o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci a zodpovednosti obce a vyššieho územného celku za škodu spôsobenú ich orgánmi pri výkone samosprávy (vrátane ustanovení o regresnej náhrade), ako aj odborné informácie o právach detí či overovaní zahraničných listín.

Dátum poslednej zmeny: 19. 4. 2013
Dátum zverejnenia: 10. 4. 2013

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko