Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Overovanie zahraničných verejných listín

Občan a štát

Slovenská republika je viazaná Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Tento dohovor sa vzťahuje na verejné listiny, ktoré boli vyhotovené na území jedného zmluvného štátu a majú sa predložiť na území iného zmluvného štátu.

Overovanie zahraničných verejných listín

Slovenská republika je viazaná Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Tento dohovor sa vzťahuje na verejné listiny, ktoré boli vyhotovené na území jedného zmluvného štátu a majú sa predložiť na území iného zmluvného štátu.

Pozitívum tohto Dohovoru je, že verejné listiny určené na použitie v SR ako i slovenské listiny na použitie v zmluvných krajinách dohovoru nemusíte dať osvedčovať vo viacerých stupňoch na rôznych orgánoch. Na osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny podľa dohovoru stačí, že orgán na to určený, opatrí takúto listinu osobitným osvedčením - apostilou.

Za verejné listiny sa považujú:

 1. listiny vydané justičným orgánom štátu alebo justičným pracovníkom vrátane listín vydaných verejným žalobcom, vyšším súdnym úradníkom alebo procesným doručovateľom,
 2. správne listiny,
 3. notárske písomnosti,
 4. úradné osvedčenia, ktoré sa umiestňujú na listiny podpísané súkromnými osobami, ako sú úradné osvedčenia potvrdzujúce registráciu listiny alebo skutočnosť, že listina existovala v určitom čase, a úradné a notárske osvedčenia podpisov.

Dohovor sa však nevzťahuje na listiny vystavené diplomatickými alebo konzulárnymi úradníkmi a správne listiny bezprostredne sa týkajúce obchodných alebo colných činností.

Žiadny zmluvný štát nebude vyžadovať overenie listín, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor a ktoré sa majú použiť na jeho území. Jedinou formálnou náležitosťou, ktorú možno požadovať na účely potvrdenia hodnovernosti podpisu, funkcie osoby, ktorá listinu podpísala, a prípadne pravosti pečate alebo odtlačku pečiatky na listine, je pripojenie osvedčenia vydaného príslušným orgánom štátu, z ktorého listina pochádza. Osvedčenie ("Apostille") sa umiestni priamo na listine alebo na jej nadstavení.

Každý zmluvný štát určí orgány oprávnené vydávať osvedčenie a uvedie ich oficiálne postavenie.

Slovenská republika určila orgány oprávnené vydávať osvedčenia ("Apostille") takto:

 1. krajské súdy pre verejné listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi v územnom obvode krajského súdu pre listiny, ktorých správnosť osvedčili alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj pre preklady vyhotovené prekladateľmi alebo pre posudky vyhotovené znalcami,
 2. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre ostatné justičné listiny neuvedené v predchádzajúcom bode,
 3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 7,
 4. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte,
 5. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte,
 6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v rezorte ministerstva obrany,
 7. obvodné úrady pre
  a) matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave),
  b) verejné listiny vydané orgánmi samosprávy,
 8. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky pre všetky ostatné verejné listiny vydané v Slovenskej republike.

Praktická rada: Na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR nájdete aj všetky potrebné informácie týkajúce sa legalizácie dokumentov, vrátane zoznamu dvojstranných zmlúv o právnej pomoci, podľa ktorých sa nevyžaduje overenie dokladov.

Praktická rada: Žiadateľ o osvedčenie listiny na použitie v cudzom štáte by mal pri vydávaní danej listiny na príslušnom úrade upozorniť pracovníka, že listiny potrebuje na použitie v cudzom štáte.

K dohovoru pristúpili k dnešnému dňu tieto štáty:

Albánsko, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília, Brunei, Bulharsko, Burundi, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čína (len zvláštne správne jednotky Hong Kong a Macao), Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, El Salvador, Estónsko, Fidži, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grenada, Gruzínsko, Guatemala, Holandsko, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kapverdská republika, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kookove ostrovy, Kórea (južná), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónia (Bývalá juhoslovanská republika), Maďarsko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallove ostrovy, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Nikaragua (14.5.2013), Niue, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Slovinsko, Spojené štáty americké, Srbsko, Surinam, Svazijsko, Sv. Lucia, Sv. Kitts a Nevis, Sv. Tomáš a Principov ostrov, Sv. Vincent a Grenadíny, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taliansko, Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Ukrajina, Uruguay (14.10.2012), Uzbekistan, Veľká Británia, Vanutu, Venezuela. (114).

Praktická rada: Aktualizovaný prehľad príslušných orgánov zmluvných strán možno získať na internetovej stránke Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného, v jazyku:

Podrobnosti o vyššom overovaní listín, tzv. superlegalizácii, nájdete na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.

Od 16. 2. 2019 sa bude uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6. 7. 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na prekladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012. Nariadenie zavedie zjednodušený systém obehu verejných listín medzi členskými štátmi.

Dátum poslednej zmeny: 31. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

 • Slovensko