Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Overovanie zahraničných verejných listín

Občan a štát

Slovenská republika je viazaná Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Tento dohovor sa vzťahuje na verejné listiny, ktoré boli vyhotovené na území jedného zmluvného štátu a majú sa predložiť na území iného zmluvného štátu.

Overovanie zahraničných verejných listín

Slovenská republika je viazaná Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Tento dohovor sa vzťahuje na verejné listiny, ktoré boli vyhotovené na území jedného zmluvného štátu a majú sa predložiť na území iného zmluvného štátu.

Čo je verejná listina? 

Verejnou listinou je listina, na ktorej je odtlačok pečiatky slovenského orgánu/úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. Verejnou listinou sú aj osvedčovacie doložky vyhotovené v rámci notárskej činnosti podľa § 56 ods. 2 Notárskeho poriadku (napr. vidimácia a legalizácia).

Čo je predmetom vyššieho overenia? 

Predmetom vyššieho overenia je hodnovernosť podpisu, funkcie osoby, ktorá listinu podpísala, a pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine.  Vyššie overenie sa vykonáva aj na znalecké a prekladateľské doložky. Vyšším overením sa neoveruje obsah alebo pravdivosť obsahu verejnej listiny, znaleckého posudku či prekladu. Ak na písomnosti je odtlačok úradnej pečiatky a podpis úradnej osoby alebo ak listina obsahuje doložku s odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom úradnej osoby, podlieha vyššiemu overeniu.

Formy vyššieho overenia justičných verejných listín 

A. OSVEDČENIE - TZV. APOSTIL

Vo vzťahu k štátom, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (ozn.č. 213/2002 Z.z.) a ktoré sú uvedené nižšie, vydá krajský súd alebo ministerstvo spravodlivosti osvedčenie - tzv. apostil. 

Verejnú listinu opatrenú apostilom možno použiť bez ďalšieho overenia v ktoromkoľvek zmluvnom štáte dohovoru a pred ktorýmkoľvek jeho orgánom. 

Krajský súd alebo ministerstvo spravodlivosti umiestni apostil len na listinu uvedenú v bode II. článku Ministerstva spravodlivosti SR (justičné verejné listiny) podľa príslušnosti tam uvedenej.


APOSTIL SA VYDÁ, AK SA MÁ VEREJNÁ LISTINA POUŽIŤ V NIEKTOROM Z TÝCHTO ŠTÁTOV: ​ 
 
Albánsko, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília, Brunei, Bulharsko,  Burundi, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čile, Čína (len zvláštne správne jednotky Hong Kong a Macao), Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Estónsko, Fidži, Filipíny, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grenada, Gruzínsko, Guatemala, Guyana, Holandsko, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kapverdská republika, Kazachstan, Kirgizsko , Kolumbia, Kookove ostrovy, Kórea (južná), Kostarika, Lesotho, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallove ostrovy, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko,  Nikaragua, Niue, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Palau (od 23.06.2020), Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Salvador, Samoa, San Marino, Severné Macedónsko, Seychely, Slovinsko, Spojené štáty americké, Srbsko, Surinam, Svazijsko, Sv. Lucia, Sv. Kitts a Nevis, Sv. Tomáš a Principov ostrov, Sv. Vincent a Grenadíny, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tadžikistan, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunis, Turecko, Ukrajina,  Uruguay, Uzbekistan, Veľká Británia, Vanutu, Venezuela.*​
 
*Uvedený stav je aktuálny k 21. 05. 2020. Aktualizovaný zoznam je dostupný na stránke Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného​​. 

B. KONZULÁRNA SUPERLEGALIZÁCIA 

Ak sa má slovenská verejná listina použiť v štáte, ktorý nie je uvedený v bode A. vyššie, vyžaduje sa konzulárne vyššie overenie.

Viac informácií k vyššiemu overovaniu listín nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR...

Dátum poslednej zmeny: 11. 1. 2022
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko