Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Exekútori

Občan a štát

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí a na ďalšiu činnosť ustanovenú podľa zákona.

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (ďalej len „exekučná činnosť“). Exekútor môže vykonávať aj ďalšiu činnosť, ak tak ustanoví Exekučný poriadok.

 • Zoznam súdnych exekútorov - V Slovenskej republike pôsobí veľké množstvo súdnych exekútorov
  - Zoznam exekútorov

Exekútor má v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.
Exekútor môže vykonávať exekučnú činnosť a ďalšiu činnosť podľa Exekučného poriadku, len ak:

 • zložil sľub,
 • uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním tejto činnosti s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 100 000 eur,
 • najneskôr do troch mesiacov od vymenovania do funkcie zložil na účet komory peňažnú zábezpeku v sume 3 319,39  eura na úhradu trov spojených so zánikom výkonu funkcie exekútora,
 • spĺňa personálne, materiálne a technické podmienky na riadny výkon činnosti podľa Exekučného poriadku.

Exekútor je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu a preukázať sa touto zmluvou komore a ministerstvu pred zložením sľubu. Ak exekútor zamestnáva zamestnancov, je povinný uzavrieť zmluvu o poistení svojej zodpovednosti aj za škodu spôsobenú jeho zamestnancami v súvislosti s činnosťou podľa Exekučného poriadku. Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti podľa Exekučného poriadku, musí trvať po celý čas výkonu funkcie exekútora.

Peňažné prostriedky, ktoré exekútor prijal pri výkone exekučnej činnosti, je exekútor povinný ukladať na osobitný bankový účet bezodkladne po tom, čo mu boli zaplatené; to neplatí, ak sa exekútor s oprávneným písomne dohodol, že mu vyplatí peňažné prostriedky v hotovosti do troch pracovných dní od ich prijatia. Číslo osobitného bankového účtu exekútora zverejňuje komora na svojom webovom sídle.

Exekučné konanie sa začína na návrh. Exekúciu možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu preto, že povinný dobrovoľne nesplnil to, čo mu exekučný titul ukladá.

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Exekučným titulom je aj

 • rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,
 • cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,
 • notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila; ak záväzok v notárskej zápisnici vznikol z právneho úkonu, predmetom ktorého bolo poskytnutie peňažných prostriedkov, môže sa exekúcia týkať iba sumy predstavujúcej poskytnuté peňažné prostriedky a úrokov z omeškania, nie však zmluvných pokút, 
 • vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného,
 • rozhodnutie o dedičstve,
 • vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,
 • platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným orgánom,
 • vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,
 • iné vykonateľné rozhodnutie, výkaz nedoplatkov alebo schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa zákon,
 • doklad vydaný podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu,
 • upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie podľa § 61n ods. 3,
 • exekučný titul podľa osobitného predpisu.

Na exekučné konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, zverejneného na webovom sídle ministerstva. Návrh musí byť autorizovaný, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie.

Pre ďalšie informácie o elektronizácii exekučného konania...

Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol návrh na vykonanie exekúcie doručený súdu.
Začatie exekučného konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné exekučné konanie. Ak sa exekučné konanie už začalo, konanie o neskôr podaných návrhoch na vykonanie exekúcie v tej istej veci súd uznesením zastaví. Ak oprávnený vezme návrh na vykonanie exekúcie späť skôr, ako súd poverí exekútora vykonaním exekúcie, exekučné konanie sa zastavuje dňom, keď bolo späťvzatie návrhu doručené súdu.

Súd preskúma návrh na vykonanie exekúcie a jeho prílohy. Ak nie sú dôvody na zamietnutie návrhu na vykonanie exekúcie, súd spravidla do 15 dní od doručenia návrhu vydá poverenie na vykonanie exekúcie a upovedomí o tom oprávneného.
Exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí súd. Súd prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí.

Súd prideľuje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, na ktorom je adresa:

 • trvalého pobytu alebo pobytu povinného, ak je povinný fyzickou osobou,
 • sídla povinného, ak je povinný právnickou osobou,
 • sídla orgánu, ktorý je podľa osobitných predpisov oprávnený konať za štát, ak je povinným štát,
 • sídla organizačnej zložky podniku, ak ide o zahraničnú právnickú osobu.

Ak proti povinnému je vedená exekúcia, v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie, každá ďalšia vec proti tomu istému povinnému sa pridelí tomu istému exekútorovi, ktorý už vykonáva skôr začatú exekúciu proti tomuto povinnému; náhodný výber exekútora sa v takom prípade nepoužije.

Vydané poverenie na vykonanie exekúcie súd odošle poverenému exekútorovi spolu s rovnopisom návrhu na vykonanie exekúcie alebo spolu s údajmi z návrhu na vykonanie exekúcie. Doručením poverenia na vykonanie exekúcie exekútorovi sa začína exekúcia, o čom exekútor upovedomí oprávneného a povinného.

Po začatí exekúcie exekútor zabezpečí jej vykonanie, a to spôsobmi uvedenými v Exekučnom poriadku:

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
 • prikázaním pohľadávky,
 • predajom hnuteľných vecí,
 • predajom cenných papierov,
 • predajom nehnuteľnosti,
 • predajom podniku,
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať

 • vyprataním,
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
 • rozdelením spoločnej veci,
 • uskutočnením prác a výkonov,
 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
 • prikázaním pohľadávky,
 • predajom hnuteľných vecí,
 • predajom cenných papierov,
 • predajom nehnuteľnosti,
 • predajom podniku,
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať

 • vyprataním,
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
 • rozdelením spoločnej veci,
 • uskutočnením prác a výkonov.

Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko