Ústredný portál verejnej správy

Elektronizácia exekučného konania

Novela Exekučného poriadku v kontexte zákona o e-Governmente zavádza od 1. apríla 2017 povinnosť komunikovať v rámci exekučného konania výlučne elektronicky. Po novom môžete ako oprávnený podať elektronický návrh na vykonanie exekúcie (ďalej len „návrh“) sám, prostredníctvom svojho zástupcu alebo exekútora už len elektronickými prostriedkami cez elektronický formulár do elektronickej schránky výlučne príslušného Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „exekučný súd“). Novovytvorený elektronický formulár s názvom „Návrh na vykonanie exekúcie“ zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojej webovej stránke v časti eŽaloby, Zoznam formulárov, v novej agende Exekučné konanie.

Návrh môžete podať dvomi spôsobmi, a to buď cez portál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – eŽaloby, ktorý poskytuje plne automatizovaný proces, alebo cez portál slovensko.sk v sekcii „Nájsť službu", kde bolo podanie návrhu na výkon exekúcie zahrnuté do už existujúcej služby „Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie". 

Návrh nezabudnite autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom, inak sa naň nebude prihliadať. Exekučný titul a ostatné listiny pripojte buď ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou dokumentu v listinnej podobe. Ak chcete návrh podať ešte s ďalším oprávneným, zvoľte si na účely exekučného konania spoločného zástupcu. Späťvzatie návrhu ako aj opravu chýb v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti návrhu musíte tiež vykonať elektronicky.

V prípade, že vy alebo váš zástupca nemáte občiansky preukaz s čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie alebo potrebujete k návrhu doložiť listinu, ktorú treba zaručene konvertovať z listinnej podoby na elektronickú, môžete návrh podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora v Slovenskej republike. Povinnosť používať elektronickú schránku na účely elektronickej komunikácie a doručovanie vyplýva pre exekútorov zo zákona o e-Governmente.  Exekútor je však v danom prípade až do vydania poverenia príslušnému exekútorovi na vykonanie exekúcie zástupcom oprávneného na doručovanie písomností, za čo mu patrí odmena a náhrada výdavkov. Za spísanie návrhu do zápisnice, za zaslanie návrhu elektronickými prostriedkami vrátane konverzie dokumentov, prijímania a odosielania písomností za oprávneného a iné činnosti súvisiace s návrhom, patrí exekútorovi v súlade s vyhláškou odmena vo výške 16,50 eura.

Exekučný súd zasiela poverenia príslušným exekútorom do 15 dní odo dňa podania návrhu taktiež už len elektronicky.

V exekučnom konaní platíte v súvislosti s podaním návrhu ešte súdny poplatok vo výške 16,50 eura, ak nie ste od poplatkovej povinnosti oslobodený. Súdny poplatok je splatný podaním návrhu a uhrádza sa poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke. Zúčtovacie údaje sa oznamujú automatizovaným spôsobom, takže exekučný súd na zaplatenie nevyzýva. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky návrhy na vykonanie exekúcie bez rozdielu bude na exekučný súd možné doručiť iba elektronicky, použitie zvýhodnenej 50-percentnej sadzby poplatku sa teda neuplatní.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uverejnilo podrobnejšie informácie k elektronizácii exekučného konania na svojej webovej stránke

V prípade, že ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, môžete sa obrátiť na emailovú adresu exekucie@justice.sk.

(31. 03. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov