Ústredný portál verejnej správy

Amnestia a individuálna milosť

Občan a štát

Prezident Slovenskej republiky má právo odpustiť alebo zmierniť právoplatne uložený trest alebo zahladiť odsúdenie, a to prostredníctvom udelenia individuálnej milosti alebo amnestie.

Na základe žiadosti o milosť a ďalších podkladov, ktoré pre hlavu štátu zabezpečuje minister spravodlivosti SR, môže prezident rozhodnúť o udelení milosti osobe právoplatne odsúdenej za trestný čin.

Počas konania o žiadosti o milosť môže nariadiť odloženie alebo prerušenie výkonu trestu. Trest alebo jeho časť môže odpustiť aj podmienečne.

Použitie inštitútu amnestie umožňuje prezidentovi hromadné odpustenie trestov za určité trestné činy, pričom na jej platnosť sa vyžaduje aj podpis predsedu vlády SR alebo ním povereného ministra (tzv. kontrasignácia).

Národná rada Slovenskej republiky má právo zrušiť rozhodnutie prezidenta o udelení amnestie alebo individuálnej milosti, ak odporuje princípom demokratického a právneho štátu. O súlade uznesenia Národnej rady SR o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti s ústavou rozhoduje Ústavný súd SR.

Viac informácií...

Dátum poslednej zmeny: 21. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 9. 11. 2017

Lokalita

  • Slovensko