Ústredný portál verejnej správy

Zdravotné postihnutie a podpora sociálneho začlenenia FO s ŤZP do spoločnosti

Zdravie

Zdravotné postihnutie nepredstaviteľne ovplyvňuje súkromný aj spoločenský život. Plnohodnotné zdravie už ľuďom so zdravotným postihnutím nikto nevráti, no existujú možnosti, ako aspoň trochu zmierniť následky postihnutia, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život.
 1. Zdravotné postihnutie
 2. Posudková činnosť v prípade zdravotného postihnutia
 3. Kompenzácia v prípade zdravotného postihnutia
 4. Invalidita
 5. Rozdiely medzi invaliditou a zdravotným postihnutím

Zdravotné postihnutie

Osoba zdravotne postihnutá je osoba dlhodobo telesne alebo duševne znevýhodnená, pričom ťažké zdravotné postihnutie je postihnutie s obmedzením telesných a zmyslových alebo duševných schopností minimálne 50 %.

Rozsah nedostatku telesných, duševných alebo zmyslových schopností určuje takzvaná miera funkčnej poruchy, ktorá sa priraďuje každému ochoreniu individuálne a vyjadruje sa v percentách. V prípade viacerých ochorení rozhoduje ochorenie s najväčším vplyvom na zdravie človeka (za všetky ďalšie ochorenia je možné pripočítať maximálne 10 %).

Typy zdravotného postihnutia:

 • Telesné postihnutie postihnutie pohybových orgánov, trpia ním ľudia so zníženou pohyblivosťou.
 • Zrakové postihnutie – trvalé poruchy zraku (nevidiaci, slabozraké, čiastočne nevidiace osoby a osoby s poruchami bipolárneho videnia).
 • Sluchové postihnutie – poruchy sluchu (čiastočne alebo úplne nepočujúci).
 • Chronické choroby a postihnutia – nevyliečiteľné ochorenia typu cukrovka, celiakia, hemofília, skleróza multiplex a pod.
 • Mentálne postihnutie – trvalo znížené rozumové schopnosti spôsobujúce zhoršenú výmenu informácií  s okolím, problémy so samo obslužnými činnosťami, prípadne určitými situáciami v spoločnosti.
 • Psychické postihnutie – nevyliečiteľné psychické ochorenia postihujúce citovú stránku, prežívanie, správanie, pričom intelekt postihnutých ostáva nepoškodený.
 • Kombinované zdravotné postihnutia – viaceré druhy postihnutia naraz.

Bližšie informácie k zdravotnému postihnutiu nájdete na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Posudková činnosť v prípade zdravotného postihnutia

Posudzovanie nepriaznivého zdravotného vzťahu osoby na účely kompenzácie vo forme finančných príspevkov, vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím sa vykonáva  prostredníctvom lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti.

Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu alebo sociálny pracovník príslušného orgánu, prípadne iní odborníci z oblasti stavebníctva, architektúry, ergoterapie a pomôcok.

Kompenzácia v prípade zdravotného postihnutia

Finančná kompenzácia, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a parkovací preukaz sú kompenzácie, ktoré sa prideľujú na základe miery funkčnej poruchy.

Miera funkčnej poruchy určuje rozsah nedostatku telesných, duševných alebo zmyslových schopností. Ošetrujúci lekár ju podľa ochorenia priraďuje každej osobe individuálne. Každé ochorenie má určitú mieru funkčnej poruchy vyjadrenú v percentách. V prípade viacerých ochorení rozhoduje ochorenie s najväčším dosahom na zdravie človeka (za všetky ďalšie ochorenia je možné pripočítať maximálne 10 %).

 • Peňažné príspevky - jednorazové alebo opakované peňažné príspevky od štátu:

- na osobnú asistenciu,
- na kúpu, výcvik používania, na úpravu alebo na opravu pomôcky,
- na kúpu zdvíhacieho zariadenia, na kúpu alebo úpravu osobného motorového vozidla,
- na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
- na prepravu,
- na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
- na opatrovanie.

Jednotlivé podmienky uplatnenia nároku na peňažné príspevky štátu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím nájdete na oficiálnych stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 • Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je určený na uplatnenie zliav a výhod určeným osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. O preukaz je potrebné zažiadať písomne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo elektronicky.

Preukaz sa vydáva príslušným orgánom na základe právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku alebo o preukaze (v prípade potreby sprievodcu sa preukaz vydáva aj v podobe preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorý je označený červeným pruhom). O preukaz je možné zažiadať v prípade, ak miera funkčnej poruchy dosahuje aspoň 50 %.

 • Parkovací preukaz

Parkovací preukaz musí byť z dôvodu kontroly umiestnený na viditeľnom mieste v prednej časti motorového vozidla.

Poznámka:

Osoba ťažko zdravotne postihnutá s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby so ŤZP, nemusí dodržiavať zákaz státia po nevyhnutne potrebný čas a ak je to nevyhnutné, môže vchádzať aj do priestranstiev, ktoré majú obmedzenia vchádzania za podmienok, že rešpektuje príkaz alebo výzvu policajta a neohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nevedie zoznam konkrétnych zliav pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Je preto potrebné sa obrátiť osobne na príslušné inštitúcie (z oblasti zdravotníctva, dopravy, kultúry, telekomunikácií a pod.) a informovať sa priamo u nich, na aké zľavy má osoba so zdravotným postihnutím nárok).

Zľavy pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj pre držiteľa parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím sú poskytované napríklad vo forme:

 • oslobodenia od koncesionárskych poplatkov, zníženia dane, resp. oslobodenia od dane zo stavieb, prípadne z bytov,
 • oslobodenie od správnych poplatkov,
 • poskytnutie zvýhodneného úveru na kúpu alebo výstavbu bytu,
 • oslobodenie od úhrady diaľničnej známky,
 • zľavy v oblasti využívania mestskej, medzimestskej, celoštátnej a medzinárodnej hromadnej dopravy,
 • zliav pri kultúrnych a športových podujatiach
 • a ďalšie zľavy konkrétne upravené podľa platných právnych predpisov.

Invalidita

Invalidita je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav fyzickej osoby ovplyvňujúci jej schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Invalidný dôchodok
Nemožnosť ostať v práci a nutnosť nastúpiť na invalidný dôchodok vedie k zníženým finančným príjmom invalidných občanov, ktorí však majú nárok na finančnú kompenzáciu od štátu v podobe invalidného dôchodku. Podmienky priznania invalidného dôchodku nájdete v článku o dôchodkoch. 

Poznámka:

Vznik nároku na priznanie invalidného dôchodku má svoje podmienky. Ide o časové lehoty a rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Existuje však stav, keď nie je možné invalidný dôchodok priznať, a to v prípade, že liečba trvá menej ako 1 rok a v prípade ak existuje predpoklad, že po ukončení tejto liečby bude môcť fyzická osoba znovu pracovať.

Bližšie informácie k invalidite nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne.

Rozdiely medzi invaliditou a zdravotným postihnutím

Zdravotné postihnutie a invalidita sú dva rozdielne pojmy, ktoré sa často pletú a nie je možné ich stotožňovať. Ťažko zdravotne postihnutá osoba zároveň nemusí byť invalidná a naopak.

 • O ťažkom zdravotnom postihnutí rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a o invalidite rozhoduje Sociálna poisťovňa.
 • Zatiaľ čo invalidita je stav, ktorý výrazným spôsobom bráni vykonávaniu zárobkovej činnosti, ťažké zdravotné postihnutie síce ovplyvňuje schopnosť viesť aktívny život, ale nemusí brániť zároveň aj vykonávaniu zárobkovej činnosti.
 • Invalidný dôchodok môže poberať iba dospelá osoba, zatiaľ čo príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia môže poberať aj dieťa (preberá zákonný zástupca).

Dátum poslednej zmeny: 21. 9. 2022
Dátum zverejnenia: 30. 6. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (hb)

Lokalita

 • Slovensko