Ústredný portál verejnej správy

Veterinárna starostlivosť

Financie a hospodárstvo

Problematika veterinárnej starostlivosti je upravená samostatným zákonom o veterinárnej starostlivosti. V tejto agende nájdete základné informácie z tejto oblasti, a to napríklad o odborných veterinárnych činnostiach, veterinárnych kontrolách, identifikácii a registrácii zvierat, či o povinnostiach pri ochrane zvierat.

Zákon o veterinárnej starostlivosti stanovuje

 1. veterinárne požiadavky na zdravie zvierat, násadové vajcia a na spermu, embryá a vajíčka zvierat (tzv. "zárodočné produkty") z hľadiska zdravia zvierat a na ochranu zvierat,
 2. veterinárne požiadavky na produkty živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu v záujme ochrany zdravia zvierat,
 3. veterinárne požiadavky na zvieratá, násadové vajcia, ako aj na produkty živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov v záujme ochrany zdravia ľudí,
 4. práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo veterinárnej oblasti, ako aj odborné veterinárne činnosti a podmienky ich vykonávania,
 5. organizáciu, pôsobnosť a právomoci orgánov vykonávajúcich štátnu správu vo veterinárnej oblasti,
 6. sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodržiavania predpisov o organizovaní spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami.

Odborné veterinárne činnosti

Odborné veterinárne činnosti rozdeľujeme na:

 • štátne veterinárne činnosti, ktoré sú predmetom výkonu štátnej správy vo veterinárnej oblasti a môže ich vykonávať úradný veterinárny lekár, ktorého na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára vymenuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a
 • súkromné veterinárne činnosti, ktoré vykonávajú súkromní veterinárni lekári podľa zákona o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky alebo Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach prostredníctvom jej zamestnancov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.

Súkromný veterinárny lekár môže uzatvoriť zmluvu s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na vykonávanie určitých štátnych veterinárnych činností. Aby ich mohol vykonávať, musí byť na ich výkon vymenovaný ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára a musí absolvovať školenie zabezpečované Komorou veterinárnych lekárov SR.

Úhradu za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi tvorí:

 • paušálna úhrada za úkon ,
 • hodinová sadzba (vo výške 200 Sk + podľa prílohy č. 2 uvedeného nariadenia vlády, pričom za každú začatú štvrťhodinu si môže účtovať 25 % hodinovej sadzby),
 • úhrada výdavkov (cestovné výdavky a výdavky na biopreparáty a použitý materiál).

Kontrola niektorých chorôb

Kontrole, prevencii a diagnostike podliehajú tieto choroby:

 • slintačka a krívačka (Aphtae epizooticae),
 • klasický mor ošípaných (Pestis suum),
 • vezikulárna choroba ošípaných, 
 • zhubná katarálna horúčka oviec (Febris catarrhalis ovium, Blue tongue),
 • africký mor koní (Pestis equorum),
 • mor hydiny (Influensa avium),
 • pseudomor hydiny (Morbus Newcastle),
 • choroby rýb a mäkkýšov (uvedené v prílohách č. 4 a 5 zákona o veterinárnej starostlivosti),
 • špecifikované zoonózy a špecifikovaní pôvodcovia zoonóz pri zvieratách a v živočíšnych produktoch, ako aj opatrenia proti nim s cieľom predchádzať výskytom ochorení z potravín a intoxikáciám z potravín.

Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt niektorej z uvedených chorôb. Orgán veterinárnej správy môže nariadiť pri podozrení na chorobu alebo pri jej výskyte opatrenia na zabránenie šíreniu choroby, najmä izoláciu alebo usmrtenie zvierat, obmedzenie alebo zákaz premiestňovania a prepravy zvierat, ako aj prepravy produktov živočíšneho pôvodu a materiálov, ktoré môžu byť nositeľom pôvodcu choroby, zákaz zhromažďovania osôb, zákaz alebo obmedzenie umelej inseminácie a plemenitby.

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, udržiavať ho v imunite a zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka.

Identifikácia a registrácia zvierat

Hospodárske zvieratá musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v centrálnom registri hospodárskych zvierat. Počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat vedie fyzická osoba alebo právnická osoba poverená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Centrálny register hospodárskych zvierat obsahuje

 • systém identifikácie zvierat,
 •  počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat,
 •  pasy hovädzieho dobytka a koňovitých zvierat,
 • individuálny register vedený v každom chove.

Spoločenské zvieratá musia byť identifikované pri premiestňovaní mimo krajiny a ich identifikačné údaje sa vedú v centrálnom registri spoločenských zvierat. Počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Systém identifikácie a registrácie spoločenských zvierat obsahuje:

 • individuálnu identifikáciu spoločenského zvieraťa,
 • počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat, pre ktoré sú vystavené pasy spoločenských zvierat,
 • pasy spoločenských zvierat,
 • evidenciu vedenú povereným veterinárnym lekárom.

Vlastníkovi zvierat osoba poverená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe jeho žiadosti vydá výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorým sa preukazuje aktuálny stav zvierat v centrálnom registri zvierat, ktoré sú v jeho vlastníctve.

Označovať psy, mačky a fretky schváleným transpondérom môže len veterinárny lekár.

Orgány štátnej správy

Zákon definuje i orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti, ktorými sú:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
 • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len "štátna veterinárna a potravinová správa"),
 • regionálne veterinárne a potravinové správy.

Orgány veterinárnej správy sú orgány podľa predchádzajúceho odseku, bodu 2 a 3 (ďalej len „orgány veterinárnej správy“). Tieto orgány vykonávajú kontroly dodržiavania veterinárnych požiadaviek podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov na účely overovania dodržiavania požiadaviek potravinového práva vzťahujúceho sa na zvieratá určené na produkciu potravín, na produkty živočíšneho pôvodu a na potraviny živočíšneho pôvodu:

 • na všetkých stupňoch produkcie, spracúvania a distribúcie zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy, pri vývoze a inom výstupe mimo Európskeho spoločenstva, uvádzaní na trh v Európskom spoločenstve, ako aj pri vstupe do Európskeho spoločenstva,
 • na všetkých stupňoch produkcie, spracúvania, distribúcie a používania krmív, ktoré sú vymedzené týmto zákonom a osobitným predpisom,
 • pri označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa podľa osobitného predpisu.

Orgány veterinárnej správy vykonávajú svoju pôsobnosť aj v colných skladoch, slobodných pásmach a slobodných skladoch, miestach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, a pri haváriách a mimoriadnych situáciách.

Orgánom štátnej správy na úseku veterinárnych liekov je Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, ktorý vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.

Ochrana zvierat

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvierat alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stavfyziologické a etologické potrebydostatočnú voľnosť pohybusociálne vzťahyrozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek na:

 • kontrolu zvierat,
 • ustajnenie zvierat a na používané zariadenia,
 • kŕmenie, napájanie, podávanie liekov, veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov,
 • chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich,
 • vedenie záznamov,
 • prepravu zvierat,
 • vykonávanie pokusov na zvieratách a na chov a dodávanie zvierat na vykonávanie pokusov na nich,
 • ochranu zvierat v čase ich usmrcovania alebo zabíjania,
 • ochranu voľne žijúcich zvierat a nebezpečných zvierat chovaných v zajatí,
 • ochranu spoločenských zvierat.

Zakazuje sa týranie zvierat, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného pokusného dôvodu (uvedené zákazy sa vzťahujú len na stavovce), ktorým sa:

 • spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia,
 • bez použitia anestetík, ak je to potrebné, spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov, brúsenia zobákov a kastrácie kohútikov, kupírovania časti chvosta psov v súlade s uznanými plemennými znakmi do veku 14 dní od narodenia a kupírovania časti chvosta malých prežúvavcov narodených na území Slovenskej republiky do veku osem dní, odrohovania mláďat domácich prežúvavcov do veku osem týždňov pri dodržaní podmienok zabraňujúcich rozširovaniu chorôb a okrem odstraňovania vlčieho pazúrika u psov, ktoré môže vykonávať len osoba spĺňajúca určité ustanovené podmienky,
 • spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha správania,
 • prekračujú biologické schopnosti zvieraťa alebo sa zvieraťu spôsobuje neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie,
 • obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čo poškodzuje jeho zdravotný stav,
 • spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie,
 • spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada.

Ďalej sa zakazuje (uvedené sa taktiež vzťahuje len na stavovce):

 • dopovať zvieratá alebo im podávať omamné látky a chemické látky poškodzujúce ich zdravie alebo navodzujúce ich nefyziologický stav, alebo podávať im potravu obsahujúcu látky alebo predmety, ktoré im spôsobujú bolesť, utrpenie alebo ich inak poškodzujú, okrem odôvodnených zdravotných a schválených pokusných dôvodov,
 • používať podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajúce bolesť tak, že spôsobujú klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa,
 • zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
 • štvať zviera proti zvieraťu, cvičiť alebo skúšať zviera na inom živom zvierati okrem sokoliarskeho výcviku pernatých dravcov na lov zveri a prípravy zvieraťa na jeho vypustenie do voľnej prírody a používať živé zviera ako návnadu okrem schválených pokusných dôvodov; za štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na inom živom zvierati sa nepovažuje použitie poľovného psa alebo poľovne upotrebiteľného psa podľa osobitného predpisu a použitie psa na pastierske účely,
 • použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťažiach a pri výstavách zvierat,
 • použiť živé zvieratá v umeleckej produkcii a v reklame bez oznámenia miestne príslušnému orgánu veterinárnej správy,
 • propagovať týranie zvierat,
 • opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie sa nepovažuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a charakteristika prostredia,
 • usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu,
 • vykonávanie štátnych veterinárnych činností osobami, ktoré na to nespĺňajú predpísané podmienky,
 • chovať zvieratá v nevhodných podmienkach alebo tak, aby si sami alebo navzájom spôsobovali utrpenie, 
 • používať elektrický prúd k obmedzeniu pohybu končatín alebo znehybnenia zvieraťa okrem použitia elektrických ohradníkov alebo prístrojov pre elektrické omračovanie a usmrcovanie zvierat, 
 • zbavovať ryby šupín alebo plutiev pri manipulácii so živými rybami alebo im vtláčať oči do očníc, 
 • zabíjať gravidné zvieratá okrem prípadov, u ktorých je na základe odborného posúdenia veterinárnym lekárom zrejmé, že je bezprostredne ohrozené zdravie matky alebo plodu.

Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je:

 • prípad nutnej obrany a krajnej núdze,
 • usmrtenie jatočného zvieraťa alebo iného zvieraťa využívaného na získavanie produktov živočíšneho pôvodu,
 • usmrtenie zvieraťa v schválenom pokuse,
 • bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením; bezbolestné usmrtenie zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára,
 • usmrtenie zvierat pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb a deratizácii,
 • usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť; neplatí pre služobné zvieratá,
 • usmrtenie inváznych nepôvodných druhov zvierat podľa osobitného predpisu,
 • ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom.

Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania.

Štát a obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá.  Obce sú povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce.

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu

Hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak

 • bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
 • boli dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
 • boli dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,
 • boli dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobytok,
 • boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.

Povinnosti vlastníkov, držiteľov, sprostredkovateľov, dovozcov, príjemcov, prepravcov, predávajúcich alebo iných osôb, ktoré sú oprávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajciami, produktmi živočíšneho pôvodu alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi

Povinnosti pri ochrane zvierat:

 • preukázateľne poučiť osoby, ktoré manipulujú so zvieratami, aby sa zdržali konania, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie, iné poškodenie zdravia zvierat alebo ich zbytočné utrpenie,
 • strpieť obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat, ich uvádzania na trh, zhabanie zvieraťa alebo jeho usmrtenie v súvislosti s opatreniami potrebnými na ochranu zvierat,
 • neprijať z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zviera narodené na území Slovenskej republiky po 1. januári 2003 alebo neumožniť vstup takého zvieraťa do svojho zariadenia alebo prevádzkarne, ak nie sú splnené požiadavky na ochranu zvierat, okrem preukázateľného prijatia zvieraťa do náhradnej starostlivosti prevádzkovateľom karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá alebo preukázateľného prijatia zvieraťa do náhradnej starostlivosti od prevádzkovateľa karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá,
 • predložiť počas prepravy príslušnému orgánu veterinárnej správy doklady, povolenia a osvedčenia na prepravu zvierat.

Povinnosti pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh:

 • umožniť orgánom veterinárnej správy v každom čase vstupovať do všetkých budov, objektov, priestorov, k zariadeniam alebo inej infraštruktúre, na pozemky a do iných priestorov prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktoré súvisia s predmetom veterinárnej kontroly,
 • sprístupniť dokumentáciu a záznamy podľa tohto zákona a osobitných predpisov, ktoré príslušný orgán veterinárnej správy považuje za potrebné na posúdenie predmetu veterinárnej kontroly,
 • umožniť príslušnému orgánu veterinárnej správy prístup ku všetkým informáciám vrátane počítačových systémov a technických nosičov údajov, ktoré sú potrebné na výkon veterinárnych kontrol,
 • predkladať príslušným orgánom veterinárnej správy všetky doklady, písomnosti, vyjadrenia a informácie potrebné na účely veterinárnych kontrol,
 • oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie zo zoonózy alebo inej choroby alebo každý iný jav alebo okolnosť, ktorá by mohla predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí a poskytovať príslušnému orgánu veterinárnej správy všetky závažné informácie o skutočnostiach alebo okolnostiach súvisiacich s bezpečnosťou potravín živočíšneho pôvodu a ich vysledovateľnosťou a hygienou podľa osobitných predpisov,
 • dodržiavať opatrenia nariadené orgánom veterinárnej správy, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu a ich hygieny a prijať vhodné nápravné opatrenia podľa výsledkov vlastných kontrol, ako aj výsledkov veterinárnych kontrol,
 • zastaviť prevádzku, ak príslušný orgán veterinárnej správy zrušil alebo pozastavil rozhodnutím schválenie prevádzkarne, rozhodnutím nepredĺžil podmienečné schválenie prevádzkarne alebo nevydal rozhodnutie o schválení prevádzkarne bez podmienok a bez časového obmedzenia,
 • plniť ostatné povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku v záujme ochrany zdravia zvierat, zdravia ľudí a dodržiavania hygienických požiadaviek na produkty živočíšneho pôvodu.

Veterinárne kontroly a inšpekcie

Zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, živočíšne vedľajšie produkty, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi, podliehajú veterinárnej kontrole a inšpekcii podľa osobitného predpisu.

Pri veterinárnych kontrolách a inšpekciách zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi, sú orgány veterinárnej správy a osoby poverené ich vykonávaním oprávnené:

 • kontrolovať a vykonávať inšpekcie chovov zvierat, násadových vajec, zariadení, prevádzkarní živočíšnych vedľajších produktov, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, dopravných prostriedkov na prepravu zvierat, násadových vajec, postupov a prostriedkov, ktoré sa používajú na označovanie a identifikáciu zvierat,
 • kontrolovať, či vlastníci alebo držitelia zvierat, násadových vajec, prevádzkarne a zamestnanci prevádzkarní a zariadení dodržiavajú zdravotné podmienky pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov a veterinárne požiadavky pri nakladaní a spracúvaní živočíšnych vedľajších produktov a patogénov,
 • odoberať vzorky zo zvierat, ktoré sú držané na účely predaja, uvádzania na trh alebo prepravy,
 • odoberať vzorky z produktov držaných na účely skladovania, predaja, uvádzania na trh alebo prepravy,
 • preskúmavať doklady alebo iné významné údaje pre ďalšie kontroly, ktoré sa musia vykonať na základe ustanovení tohto zákona.

Zvieratá, násadové vajcia a zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú predmetom dovozu, podliehajú veterinárnej kontrole, ktorá sa vykonáva na hraničných inšpekčných staniciach. Tejto kontrole podliehajú aj zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce z tretej krajiny pri prevoze do ďalšej tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky.

Dátum poslednej zmeny: 12. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 1. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Lokalita

 • Slovensko