Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Právo duševného vlastníctva

Podnikanie

Duševné vlastníctvo predstavuje majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom myslenia a tvorivosti. Môže ním byť napr. vynález, literárne či umelecké dielo, priemyselný dizajn, výkon umelca, obchodná značka, diplomová práca, obsah a adresa webovej stránky, spoločenská alebo počítačová hra, know-how a pod.
Duševné vlastníctvo možno predať, kúpiť, založiť, darovať, t.j. nakladať s ním z pozície vlastníka ako s akýmkoľvek iným majetkom hmotnej povahy. Hodnota duševného vlastníctva závisí od miery jeho využiteľnosti a prínosu pre jedinca alebo spoločnosť a možno ju zvýšiť ochranou v zmysle práva duševného vlastníctva.

Právo duševného vlastníctva upravuje právne vzťahy vznikajúce z výsledkov duševnej tvorivej činnosti. V súvislosti s právnou ochranou duševného vlastníctva sa používa delenie do dvoch skupín:

  • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
  • právo priemyselného vlastníctva

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom sa zaoberajú vzťahmi, ktoré vznikajú pri vytváraní a používaní literárnych, umeleckých a vedeckých diel, umeleckých výkonov, pri výrobe a používaní zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a televízneho a rozhlasového vysielania, pri zhotovení a používaní databáz a pod.

Právo priemyselného vlastníctva je definované ako právo na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré vznikajú tvorivou duševnou činnosťou, napr. vynálezy, technické riešenia, ochranné známky, dizajny či označenia pôvodu.

Používanie predmetov duševného vlastníctva  zabezpečených právnou ochranou  inou osobou  ako ich majiteľ je podmienené súhlasom autora alebo majiteľa.

Legislatíva:

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č.  517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch v znení novely 495/2008 Z. z.
Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 146/2000 Z. z o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení novely 84/2007 Z. z.
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Súvisiace práva

Dátum poslednej zmeny: 21. 6. 2016
Dátum zverejnenia: 13. 12. 2013

Lokalita

  • Slovensko