Ústredný portál verejnej správy

Rozvod

Rodina a vzťahy

Rozvod je závažné rozhodnutie každého manželského páru spojené s radikálnymi životnými zmenami, a preto je potrebné dôkladne porozmýšľať nad následkami a zvážiť, či nie je možné rozvodu predísť a manželstvo zachrániť.

Rozvod je trvalá zmena, ktorá vplýva nielen na väčšinu oblastí života rozvádzajúcich sa partnerov (na rodinné vzťahy, majetkové pomery, životnú úroveň, bývanie a podobne), ale dotýka sa predovšetkým detí, ich následnej výchovy a starostlivosti. Ešte predtým ako podáte žiadosť o rozvod, je preto nutné si uvedomiť všetky pre a proti a k rozvodu pristúpiť len v krajnom prípade.

Ak chcete v manželstve zotrvať, môžete využiť poradensko-psychologické služby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Rozviesť manželstvo môže v Slovenskej republike. Rozvod sa začína na návrh niektorého z manželov.  V konaní o rozvod súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Zároveň vždy pri tom prihliada aj na záujem maloletých detí.

Návrh možno podať listinne poštou alebo osobne do podateľne miestne a vecne príslušného súdu alebo cez portál e-Žaloby, kde je dostupný elektronický formulár s názvom Návrh na začatie konania, ktorý je potrebné podať podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa. Prípadne, podanie rieši priamo advokát, ak sa navrhovateľ rozhodol, že chce byť počas rozvodu zastúpený právnikom.

Návrh by mal obsahovať:

  • Označenie vecne a miestne príslušného súdu - okresný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov. Ak takýto súd nie je, potom je to súd v mieste bydliska odporcu  (nemusí to byť trvalý pobyt), a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa.
  • Označenie strán – navrhovateľa,  manžel/manželka, ktorý/á podáva žiadosť o rozvod a odporcu – druhý z manželov, proti ktorému žiadosť smeruje (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, občianstvo, zamestnanie).
  • Opísanie priebehu manželstva (kedy a kde bolo uzavreté, kde je zapísané, či je manželstvo bezdetné alebo existujú maloleté deti, aké je posledné spoločné bydlisko manželov), uvedenie dôvodov rozvratu manželstva (je dôležité presne a jasne uviesť príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva a uviesť konkrétne skutočnosti, inak sa môže stať, že vás súd nerozvedie).
  • Čoho sa navrhovateľ domáha, tzv. petit (najdôležitejšou časťou návrhu je formulácia rozhodnutia, pretože to určuje, čo je predmetom konania a v prípade, že ide o konanie, ktoré sa môže začať len na návrh, je súd týmto návrhom viazaný), a teda, že manželstvo sa má rozviesť, ako sa majú upraviť vzťahy s maloletými deťmi, výška výživného, starostlivosť o deti a podobne.
  • Dátum, miesto a vlastnoručný podpis.

Okrem všeobecných náležitostí musí návrh obsahovať meno a priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt,  bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve a označenie dôkazov, ktorých sa dovolávate.

K návrhu na rozvod treba priložiť nasledujúce prílohy: sobášny list (resp. kópia), rodné listy detí, listinné dôkazy (o príjme manželov, o príčinách rozvratu manželstva, o výdavkoch na maloleté deti), iné dôkazy (napr. návrh na vypočutie svedkov).

Podľa zákona o súdnych poplatkoch zaplatíte za návrh na začatie konania o rozvod manželstva 66 eur. Poplatok je o polovicu nižší, ak je návrh a všetky jeho prílohy podané v elektronickej podobe.

Praktická rada: 

Listinný návrh na rozvod musíte predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak nepredložíte potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na vaše trovy.

Dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je čisto na bývalých partneroch, nie je k tomu potrebný zásah súdu. Na súd sa môžu obrátiť len v prípade, ak sa nevedia dohodnúť. Vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné až po právoplatnom rozvode. 

Ak od zániku manželstva uplynuli tri roky a viac, uplatňuje sa tzv. zákonná fikcia vysporiadania, a to ak ide o hnuteľné veci, patria tomu manželovi, ktorý ich ako vlastník užíva, o ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Dátum poslednej zmeny: 29. 3. 2021
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko