Ústredný portál verejnej správy

Aké zmeny prichádzajú po rozvode?

Rodina a vzťahy

Spolu s rozvodom sa rozvedení partneri musia prispôsobiť zásadným zmenám, ktoré majú priamy vplyv na viaceré oblasti ich doterajšej existencie.

Zmena priezviska 

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko. Na takúto zmenu nie je potrebné povolenie.

V prípade, že sa rozhodnete zmeniť si priezvisko až po uplynutí trojmesačnej lehoty, môžete tak urobiť podaním žiadosti o zmenu priezviska na príslušnom okresnom úrade, ktorý na takúto zmenu musí vydať povolenie. Príslušnosť okresného úradu sa určuje podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky. Ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny priezviska je príslušný Okresný úrad Bratislava. 

Žiadosť o zmenu priezviska musí byť písomná a musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, 
  • meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila, 
  • údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka, 
  • odôvodnenie žiadosti.
K žiadosti musí občan predložiť:
  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená
  • verejnú listinu alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu, ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska ktorá je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu.
Elektronická služba „Podanie oznámenia o späťvzatí/upustení používania priezviska po rozvode“ vám umožní bez poplatku v lehote do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode opätovne prijať priezvisko za slobodna, prípadne upustiť od používania spoločného priezviska. Po lehote môžete využiť už iba spoplatnenú službu „Podanie žiadosti o zmenu priezviska po rozvode – okresný úrad“.

Zmeny týkajúce sa starostlivosti o dieťa 

Zmeny po rozvode sa netýkajú len rozvedených partnerov, ale aj maloletých detí. Ako rodičia máte naďalej rovnoprávne postavenie a starostlivosť o dieťa je nielen vašim právom, ale predovšetkým povinnosťou. V súvislosti s rozvodom sa treba pripraviť aj na zmeny ohľadom starostlivosti o dieťa. 

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu.

Ak sú však obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

Vyrovnanie majetku manželov po rozvode

Rozvod manželstva sa bezprostredne dotýka aj zmeny majetkových pomerov manželov.  Zánikom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a teda vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je bezprostredným následkom jeho zániku.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká priamo zo zákona a to dňom uzatvorenia manželstva. Jeho súčasťou môžu byť len veci, ktoré jeden z manželov alebo obaja manželia nadobudli počas trvania manželstva. Táto zásada však neplatí bez výnimky a  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria veci získané dedičstvom alebo darom, ako aj veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, majetok, ktorý nadobudol jeden z manželov ešte pred uzavretím manželstva, autorské diela.

Spôsoby vyrovnania bezpodielového spoluvlastníctva manželov:

  • dohoda manželov,
  • rozhodnutie súdu,
  • vyrovnanie zo zákona.

Praktická rada: 

Ak je medzi vami vôľa a ochota dospieť ku konsenzu o rozdelení majetku, najrýchlejším a najlacnejším riešením je uzatvorenie dohody. Dohoda sa musí vzťahovať na všetky veci a majetok, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Dohoda nemusí byť ani schválená súdom. V prípade, že sa vám zároveň podarí  uzatvoriť aj dohodu o úprave styku s maloletým dieťaťom, môžete sa tak vyhnúť zdĺhavému rozvodovému procesu a súd vás môže rozviesť už pri prvom pojednávaní.

Dátum poslednej zmeny: 30. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko