Ústredný portál verejnej správy

Čo upravuje súd v rozhodnutí o rozvode vo vzťahu k rodičovským právam a povinnostiam?

Rodina a vzťahy

Súd v rozhodnutí musí riešiť a rozhodnúť o právach a povinnostiach rodičov vo vzťahu k deťom.

Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia a patria sem najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správa majetku maloletého dieťaťa.

V rozhodnutí o rozvode manželstva, v ktorom je maloleté dieťa, súd vo vzťahu k výkonu rodičovských práv a povinností upraví:

  • komu bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
  • kto ho bude zastupovať,
  • kto bude spravovať jeho majetok,
  • ako má rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu (prípadne schváli dohodu rodičov o výške výživného),
  • styk rodiča, resp. rodičov s maloletým dieťaťom.

Praktická rada: 

Ak chcete urýchliť priebeh rozvodového konania, môžete ešte pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo, uzavrieť dohodu rodičov o úprave styku s maloletým dieťaťom, ktorá sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Dohoda podlieha schváleniu súdom, ktorý vždy prihliada na záujem maloletého dieťaťa.

Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko