Ústredný portál verejnej správy

Čo súd zisťuje a posudzuje pri rozhodovaní o rozvode?

Rodina a vzťahy

Ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia, súd môže manželstvo rozviesť.

Súd pri rozhodovaní o rozvode zisťuje a prihliada na príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi. Zákon neukladá súdu povinnosť manželstvo automaticky rozviesť. Ak teda súd pri skúmaní dôvodov na zrušenie manželstva zistí, že nie sú splnené uvedené podmienky, návrh na rozvod zamietne.

Pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi súd prihliada na to, či si manželia plnili, resp. porušovali povinnosti ustanovené v § 18 a § 19 zákona o rodine a ktorými sú napríklad:

  • rovnoprávnosť manželov v právach a povinnostiach,
  • povinnosť žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie,
  • povinnosť oboch manželov starať sa o uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko