Ústredný portál verejnej správy

Vydanie duplikátu rodného listu elektronicky

Občan a štát

Požiadať o vydanie duplikátu rodného listu je možné prostredníctvom elektronickej služby ministerstva vnútra. Služba slúži na vyžiadanie duplikátu už vydaného úradného výpisu z knihy narodení (rodný list), z knihy manželstiev (sobášny list), z knihy úmrtí (úmrtný list), výpisy z osobitnej matriky (rodný, sobášny, úmrtný list). Službou možno taktiež požiadať o vydanie prvopisu dokladu v prípade, že matričnému zápisu, z ktorého sa výpis vyhotovuje, bola zapísaná ľubovoľná zmena. Duplikát rodného listu môžete potrebovať v prípade, ak ste stratili originál, potrebujete rodný list svojej matky, otca, starých rodičov, detí alebo z iného dôvodu.

Prostredníctvom služby Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu môže občan, resp. oprávnená osoba (manžel, manželka, deti, rodič, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec) elektronicky podať žiadosť o vydanie úradného výpisu:

  •  z knihy narodení (rodný list),
  •  z knihy manželstiev (sobášny list),
  •  z knihy úmrtí (úmrtný list),
  •  výpisy z osobitnej matriky (rodný, sobášny, úmrtný list).

Elektronická služba Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu je dostupná v sekcii Nájsť službu alebo priamo na portáli Ministerstva vnútra SR.

 
Praktická rada

Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby, musíte vlastniť občiansky preukaz s čipom. Pri jeho vydávaní si požiadajte o bezpečnostný osobný kód, ktorý budete potrebovať pri prihlasovaní sa k službe. Zároveň si požiadajte aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. Aby bola žiadosť o vydanie úradného výpisu matričného dokladu prostredníctvom elektronickej služby akceptovaná,  musí byť podpísaná kvalifikovaného elektronickým podpisom.

Na prihlasovanie k službe budete potrebovať aplikáciu na prihlasovanie (eID Klient), aplikáciu pre čítačky čipových kariet  a aplikáciu na podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (D.Signer/XAdES). Spomínané aplikácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.

 

Pri elektronickej službe vyplníte formulár, v ktorom si zvolíte formu doručenia vyhotoveného úradného výpisu (poštou alebo osobným prevzatím). Elektronický formulár podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom. Za vybavenie služby musíte uhradiť správny poplatok, ktorý je určený sadzobníkom správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch. Pri elektronickom podaní je poplatok znížený na polovicu, to znamená, že za uvedenú elektronickú službu zaplatíte poplatok vo výške 2,50 eura.

Informácie o priebehu služby o stave podaných elektronických matričných žiadostí vám budú zasielané do elektronickej schránky. 

Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2022
Dátum zverejnenia: 19. 11. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Súvisiace životné situácie: