Ústredný portál verejnej správy

Prídavok na dieťa

Rodina a vzťahy

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.
  1. Podmienky nároku
  2. Žiadosť o prídavok na dieťa
  3. Výška a výplata prídavku

1. Podmienky nároku

  • Starostlivosť o dieťa - prídavok na dieťa získa rodič alebo oprávnená osoba, ktorá sa stará o výchovu a výživu dieťaťa a má na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt (platí pre cudzincov).
  • Nezaopatrené dieťa – ide o starostlivosť o nezaopatrené dieťa – t. j.  dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.
  • Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené zákonom, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich, podľa ich dohody. Ak sa nevedia dohodnúť rozhodne o tom súd.

Nárok na prídavok nevzniká, ak:

  • je dieťa umiestnené do špeciálneho výchovného zariadenia (na základe rozhodnutia súdu),
  • je dieťa vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody
  • ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

2. Žiadosť o prídavok na dieťa

O prídavok na dieťa je potrebné požiadať. Písomnú žiadosť podáte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov). Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť [.pdf, 704.3 kB].

Nárok na prídavok o dieťa si môžete uplatniť aj elektronicky. Elektronickú žiadosť podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom môžete poslať prostredníctvom elektronickej služby.

3. Výška a výplata prídavku

V roku 2017 predstavuje výška prídavku na dieťa sumu 23,52 eura mesačne.

Od 1. januára 2018 sa zvýši na 23,75 eur mesačne.

Suma prídavku na dieťa sa upravuje vždy od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent.

Prídavok na dieťa sa vypláca mesiac pozadu, v ktorom boli splnené podmienky. Prídavok sa vyplatí za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

Dátum poslednej zmeny: 31. 7. 2017
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

  • Slovensko