Ústredný portál verejnej správy

Prídavok na dieťa

Rodina a vzťahy

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Prídavok sa vypláca mesačne, avšak najdlhšie do dovŕšenia 25. roku života dieťaťa (v prípade, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti).

 

Zodpovedný orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Čas vyplnenia elektronickej služby: do 1 hod.


Najčastejšie otázky

Podmienky nároku
Žiadosť
Výška a vyplácanie prídavku

Podmienky nároku

Nezaopatrené dieťa:

a) sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole; 
b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz; 
c) je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy; 
d) sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo 
e) je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť, avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa.

Za oprávnenú osobu sa považuje:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa;
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu;
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu;
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa;
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov;
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak bolo do dosiahnutia plnoletosti zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov;
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo;
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo;
 • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

Prídavok na nezaopatrené dieťa má právo poberať len jedna oprávnená osoba.

Nárok na prídavok nevzniká, ak:

 • sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia;
 • je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody;
 • ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Viac sa dočítate na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň tam nájdete aj potrebné dokumenty k prídavku na dieťa.

Žiadosť

O prídavok na dieťa je potrebné požiadať, a to:

písomne podaním žiadosti na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého alebo prechodného bydliska (týka sa cudzincov);

alebo žiadosťou podanou elektronicky podpísanou kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Výška a vyplácanie prídavku

Výška prídavku na dieťa je v roku 2018 23,68 €.

Vyplácanie prídavku na dieťa sa riadi nasledujúcimi pravidlami:

 • vypláca sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na prídavok;
 • oprávnenej osobe sa poukazuje na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej republiky, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca prídavok v hotovosti;
 • ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania prídavku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný žiadosti vyhovieť;
 • prídavok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou.

Najčastejšie otázky

1. Kto bude dostávať prídavok na dieťa v prípade rozvodu rodičov?

Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov, prídavok a príplatok k prídavku sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, pokiaľ sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku a príplatku k prídavku, môže si nárok na prídavok a príplatok k prídavku uplatniť každý z rodičov, avšak najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

2. Ak zmením trvalé alebo prechodné bydlisko, ktorý úrad mi bude vyplácať prídavok na dieťa?

Ak v priebehu mesiaca došlo k zmene trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (týka sa len cudzincov), nový úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí prídavok najskôr v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oznámená tomuto úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zmenu trvalého, respektíve prechodného pobytu je povinný nahlásiť občan.

Dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2018
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

 • Slovensko