Ústredný portál verejnej správy

Podmienky týkajúce sa špeciálneho odpadu

Životné prostredie

 1. Elektroodpad
 2. Odpadové oleje
 3. Stavebný odpad a odpad z demolácií
 4. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad s reštauračným odpadom
 5. Odpad s obsahom azbestu

Elektroodpad

Zber

 • Oddelene od ostatných druhov odpadov,
 • zabezpečenie odovzdania spracovateľovi elektroodpadu,
 • zabezpečenie, aby počas zberu a prepravy elektroodpadu boli vytvorené optimálne podmienky a bola podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných látok,
 • oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepravou a odovzdanie osobe oprávnenej na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu,
 • evidencia o množstve vyzbieraného elektroodpadu v kilogramoch podľa kategórií,
 • oddelený zber elektroodpadu a jeho zhromažďovanie sa musí uskutočňovať v členení na zberové skupiny (príloha č. 6 II. časť zákona),
 • na vykonanie spätného zberu distribútorom elektrozariadení sa nevyžaduje súhlas.

Zberná nádoba musí byť dostupná, chránená pred odcudzením a neodbornou manipuláciou, viditeľne označená a musí obsahovať štítok s údajmi osoby, ktorá zabezpečuje prevádzkovanie zberného miesta elektroodpadu, súčasťou musí byť aj telefonický kontakt pre nahlásenie naplnenia nádoby a zabezpečenie jej výmeny alebo vyprázdnenia.

Spracovanie

Povinnosti spracovateľa elektroodpadu sú definované v zákone o odpadoch v § 41 Spracovateľ elektroodpadu. Požiadavky na zariadenie na spracovanie elektroodpadu sú definované vo vyhláške v § 12 Technické požiadavky na spracovanie elektroodpadov .

 

Odpadové oleje

Odpadové oleje sú všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.

Regenerácia odpadových olejov je každá činnosť recyklácie, pri ktorej možno rafináciou odpadových olejov vyrobiť základné oleje, najmä odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prísad, ktoré také oleje obsahujú.

Spracovateľ odpadových olejov je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov.

Zakazuje sa:

 • zmiešavanie odpadových olejov s inými druhmi odpadov, jednotlivých druhov odpadových olejov navzájom, ak zmiešavanie bráni ďalšiemu spracovaniu odpadových olejov, odpadových olejov s inými látkami,
 • vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
 • uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní do pôdy,
 • spaľovanie odpadových olejov v iných zariadeniach, ako je spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.

Zákaz zmiešavania sa neuplatní, ak zmiešavanie nebráni ďalšiemu spracovaniu odpadových olejov.

Odpadové oleje možno zbierať, prepravovať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných druhov odpadov.

Držiteľ odpadových olejov je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Ak nie je možná ich regenerácia, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich energetické zhodnotenie. Ak nie je možné ich zhodnotenie, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie.

Držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť nakladanie s nimi spracovateľom odpadových olejov.

Pôvodca odpadových olejov je povinný odpadové oleje odovzdať:

 • na zberný dvor alebo miesto určené obcou, ak ide o komunálny odpad,
 • osobe oprávnenej na zber odpadových olejov alebo
 • spracovateľovi odpadových olejov.

Stavebný odpad a odpad z demolácií

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií.

Osoba povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad s reštauračným odpadom

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Nesmie:

 • uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,
 • používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu, ak vlastník verejnej kanalizácie s používaním drviča nesúhlasí a používanie drviča nie je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
 • zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

Odpad s obsahom azbestu

Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu. V zmysle súčasne platnej legislatívy môžu odstraňovať odpady s obsahom azbestu výlučne  osoby oprávnené odstraňovať azbestové materiály zo stavieb. Oprávnenie vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý súčasne vedie aj register týchto oprávnených osôb. Aktuálny zoznam osôb, oprávnených odstraňovať materiály s obsahom azbestu zo stavieb, je uvedený na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva.

Nie je teda možné, aby si odpad s obsahom azbestu odstraňovala, alebo inak s ním nakladala priamo fyzická osoba. Na túto činnosť je potrebné osloviť osobu, ktorá je oprávnená nakladať s takýmto odpadom.

Dátum poslednej zmeny: 29. 7. 2021
Dátum zverejnenia: 25. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR
+421 800 144 440