Ústredný portál verejnej správy

Podmienky týkajúce sa špeciálneho odpadu

Životné prostredie

Kam patrí elektroodpad? Čo s ním určite nerobiť? A kto zodpovedá za odpad, ktorý vznikne pri demolácii či rekonštrukcii? Toto a ďalšie informácie o druhoch odpadov a ich spracovaní nájdete v nasledujúcom článku.
 1. Komunálny odpad
 2. Elektroodpad
 3. Odpadové oleje
 4. Stavebný odpad a odpad z demolácií
 5. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad s reštauračným odpadom
 6. Odpad s obsahom azbestu

Komunálny odpad

Komunálny odpad je zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologicky rozložiteľného odpadu, dreva alebo šatstva a textílií. 

Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:

a) obec, ak ide o:

 • zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
 • zmesový odpad z iných zdrojov,
 • drobný stavebný odpad,

b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o:

 • oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 • elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
 • oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov,
 • oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu.

Elektroodpad

Elektroodpadom sa myslia elektrické a elektronické  zariadenia, ako sú chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, variče, ohrievače, kávovary, ručné elektrické náradie, mobilné telefóny, bankomatové karty s čipom, žiarivky a mnohé ďalšie. V ďalšej časti vám upresníme, ako takýto odpad zbierať a spracovávať.
Zber elektroodpadu sa vykonáva vždy oddelene od ostatných druhov elektroodpadu.
Elektroodpad môžete odovzdať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • na zbernom dvore,
 • na miestach spätného zberu (predajne elektrozariadení),
 • veľmi malý elektroodpad aj na zberných miestach (špeciálne upravené kontajnery),
 • priamo spracovateľovi elektroodpadu,
 • v rámci mobilného zberu – ponúkajú niektoré organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia (Pozor na podomových zberačov bez príslušných dokladov – tzv. koškári!).

Spracovanie

Bližšie informácie týkajúce sa oblasti elektrozariadení a elektroodpadu sú dostupné v § 32 až § 41 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Požiadavky na zariadenie na spracovanie elektroodpadu nájdete v časti Technické požiadavky na spracovanie elektroodpadov.

Odpadové oleje

Odpadové oleje sú všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré sa už nedajú použiť spôsobom, na ktorý boli pôvodne určený. Ide najmä o použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.

Regenerácia odpadových olejov je každá činnosť recyklácie, pri ktorej sa dajú rafináciou odpadových olejov vyrobiť základné oleje. Najmä odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prísad, ktoré také oleje obsahujú. 

Spracovateľ odpadových olejov je podnikateľ, ktorý získal autorizáciu na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov.

Pri odpadových olejoch sa zakazuje:

 • zmiešavanie odpadových olejov s inými druhmi odpadov,
 • zmiešavanie jednotlivých druhov odpadových olejov navzájom, ak to bráni ďalšiemu spracovaniu,
 • zmiešavanie odpadových olejov s inými látkami,
 • vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní do povrchových a podzemných vôd a kanalizácie,
 • uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní do pôdy
 • spaľovanie odpadových olejov v iných zariadeniach, ako je spaľovňa alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov. 

Zákaz zmiešavania neplatí, ak zmiešavanie nebráni ďalšiemu spracovaniu olejov.

Odpadové oleje môžete zbierať, prepravovať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných druhov odpadov.

Držiteľ odpadových olejov musí prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.  

Ak nie je možná ich regenerácia, držiteľ odpadových olejov musí zabezpečiť ich energetické zhodnotenie. Ak nie je možné ani to, držiteľ odpadových olejov musí zabezpečiť ich zneškodnenie.

Držiteľ odpadových olejov musí zabezpečiť, aby s olejmi nakladal len spracovateľ odpadových olejov.

Pôvodca odpadových olejov musí odpadové oleje odovzdať:

 • na zberný dvor alebo miesto určené obcou, ak ide o komunálny odpad,
 • osobe oprávnenej na zber odpadových olejov, 
 • spracovateľovi odpadových olejov.

Stavebný odpad a odpad z demolácií

Ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa, pôvodcom odpadu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. 

Pri vykonávaní podobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, zodpovedá osoba, ktorej vydali stavebné povolenie na tieto činnosti. 

Osoba musí stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad s reštauračným odpadom

Prevádzkovateľ kuchyne musí vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Tiež preňho platí to, že nesmie:

 • uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,
 • používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu, ak vlastník kanalizácie s používaním drviča nesúhlasí a používanie drviča nie je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
 • zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

Odpad s obsahom azbestu

Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých alebo drobných stavieb s obsahom azbestu. Podľa platnej legislatívy môžu odstraňovať odpady s obsahom azbestu výlučne osoby, ktoré majú na to oprávnenie. 

Oprávnenie vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý súčasne vedie aj register týchto osôb. Aktuálny zoznam osôb oprávnených odstraňovať materiály s obsahom azbestu zo stavieb nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva.

Nemôže sa teda stať, aby odpad s obsahom azbestu odstraňovala alebo inak s ním nakladala priamo fyzická osoba. Na túto činnosť musíte osloviť osobu, ktorá má na to oprávnenie.

Dátum poslednej zmeny: 12. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 25. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR
+421 800 144 440