Ústredný portál verejnej správy

Recyklácia a odpadové hospodárstvo

Životné prostredie

S nakladaním s odpadom sa spája mnoho zásad a povinností. V tomto článku vám upresníme napríklad aj to, do akých zberných nádob ktorý odpad patrí, a tiež sa dozviete, komu za nakladanie s odpadom zaplatíte.

1. Zistite, ako odpad triediť

Ako držiteľ odpadu máte povinnosť zaradiť ho tam, kam podľa Katalógu odpadov patrí. Takisto musíte zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť, aby ich nikto neznehodnotil, neodcudzil a aby nedošlo k úniku.

Všeobecne poznáme dva základné typy odpadov, a to:

 • nebezpečný odpad (chemikálie, niektoré organické látky a podobne),
 • ostatný odpad (komunálny odpad, bioodpad z domácností a záhrad, drobný stavebný odpad a podobne).

Komunálny odpad je zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologicky rozložiteľnéhoodpadu, dreva alebo textílií. 

Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá obec, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. Viac informácií nájdete v sekcii Druhy odpadov a nakladanie s ním. 

Na Slovensku existuje systém triedenia podľa farebného spektra. Podľa farby zbernej nádoby následne zistíte, ktorý odpad kam patrí.

 • modré zberné nádoby – papier 
 • zelené zberné nádoby – sklo 
 • žlté zberné nádoby – plasty a v niektorých prípadoch aj kov alebo kompozitné obaly (tetrapak) 
 • červené zberné nádoby – kovy
 • oranžové zberné nádoby – kompozitné obaly na báze lepenky(tetrapak) 
 • hnedé zberné nádoby  – bioodpad

Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy, kompozitné obaly a ich ľubovoľné kombinácie je možné použiť spoločnú zbernú nádobu, ak je zabezpečené následné roztriedenie, a táto forma zberu neznemožní ich recykláciu. Frekvencia vyvážania odpadu závisí od konkrétneho mesta či obce, zväčša sa však uskutočňuje každý alebo každý druhý týždeň.

Ak je odpad príliš veľkýalebo sa z iného dôvodu nedá vložiť do zbernej nádoby, odneste ho do najbližšieho zberného dvora.

2. Oboznámte sa s povinnosťami a zákazmi

Všeobecné povinnosti

Každý musí nakladať s odpadom tak, aby neohrozoval zdravie ľudí, nepoškodzoval životné prostredie a aby nedochádzalo k:

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu

Náklady na činnosti zaobchádzania s odpadom a činnosti k nim smerujúce musí plniť držiteľ odpadu, pre ktorého sa tieto činnosti vykonávajú. 

Všeobecné zákazy

Zakazuje sa:

 • uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so Zákonom o odpadoch,
 • zneškodniť alebo zhodnotiť ho inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
 • zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2 zákona o odpadoch,
 • vykonávať bez súhlasu alebo v rozpore so zákonom o odpadoch činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
 • zneškodňovať skládkovaním odpad ako kvapalné odpady, odpady zo zdravotnej starostlivosti, odpadové pneumatiky a podobne,
 • zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie.

Podrobné informácie o zákazoch, povinnostiach či pokutách spojených s odpadom nájdete v tomto článku. 

3. Zaplaťte za zber odpadu

Za zber zmesového komunálneho odpadu platí občan paušálny poplatok. Pri množstvovom zbere komunálnych odpadov platí občan za reálne vyprodukované množstvo odpadu.K dispozícii je krátky spot SAŽP na tému: „Aké sú výhody množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu?“ https://www.youtube.com/watch?v=GSi5hiG50bs.

Pri nastavení výšky poplatku sa vychádza zo zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zákon ustanovuje jednotlivé kritériá určenia sadzby poplatku za odpady a ich minimálne a maximálne hodnoty. Z toho vyplýva, že každé mesto či obec má iné poplatky za odpad.

Obec si do poplatku môže zahrnúť náklady:

 • na zbernú nádobu (pre zmesový komunálny odpad)
 • na zberné nádoby a kompostovace zásobníky (triedený odpad) s výnimkou nákladov na zberné nádoby na druhy odpadov, ktoré spadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, napr. papier, plasty, obaly z kovov, skla a kompozitné obaly.

Obec si môže ustanoviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení sadzbu poplatku v rozsahu stanovenom zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V prípade, že týmto spôsobom sadzbu poplatku obec nestanoví, platí sa poplatok v najnižšej sadzbe, ktorá je uvedená v tomto zákone.

Zodpovednosť za zneškodňovanie komunálneho odpadu a výber poplatkov má mesto alebo obec. 

Často kladené otázky

Prečo je dôležité triedenie a recyklácia odpadu?

Cieľom odpadového hospodárstva je, aby odpad nemal negatívny vplyv na  naše zdravie alebo životné prostredie. Tento cieľ sa dá dosiahnuť tým, že budeme spoločne dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, ukotvenú v zákone o odpadoch:

 • predchádzať vzniku odpadu,
 • opätovne odpad používať,
 • pripravovať odpad na opätovné použitie,
 • recyklovať,
 • zhodnocovať odpad, napríklad energeticky,
 • zneškodňovať odpad skládkovaním.

Čo je predchádzanie vzniku odpadu?

Je základom hierarchie odpadového hospodárstva. Úroveň predchádzanie vzniku odpadu je na prvom mieste. Každý z nás môže svojím dielom prispieť k znižovaniu množstva vznikajúceho odpadu, napr.:

 1. nakupovaním odolnejších a trvácnejších výrobkov
 2. používaním vlastných trvácnych tašiek alebo obalov pri nákupoch
 3. kompostovaním biologicky rozložiteľného materiálu/odpadu namiesto jeho vyhodenia do zmesového komunálneho odpadu alebo uloženia do kontajnera pre zber bioodpadu
 4. zabezpečením ďalšieho využitia vecí, ktoré už nepotrebujeme, formou predaja alebo darovania, nech ešte poslúžia iným ľuďom (internetový bazár, second-hand, centrá opätovného použitia, susedské burzy, charita, swap akcie, a pod.)

Čo je centrum opätovného použitia a čo od neho očakávať?

Miesto zriadené samosprávou/neziskovou organizáciou/inštitúciou, kam môžu občania priniesť použité, ale zároveň ešte použiteľné veci, ktoré už nechcú alebo nevedia využiť, a inak by ich vyhodili do nádoby na odpad.

 • Spôsob, ako efektívne a jednoducho predchádzať vzniku odpadu a znižovať množstvo vznikajúceho odpadu v samosprávach
 • Predĺženie životnosti vecí úpravou, opravou, prípadne upcykláciou (pretvorením na iný výrobok)
 • Podpora zdieľanej ekonomiky požičiavaním/posúvaním vecí
 • Stmelenie komunity
 • Sociálny rozmer – veci môžu pomôcť znevýhodneným skupinám obyvateľov v komunite


Dátum poslednej zmeny: 12. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 25. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR
+421 800 144 440