Ústredný portál verejnej správy

Odpadové hospodárstvo

Životné prostredie

Jednou z významných úloh štátu je aj nakladanie s odpadom a ochrana životného prostredia s tým spojená. Preto má aj Slovenská republika svoje odpadové hospodárstvo, ktorého cieľom je zamedziť jeho vzniku, prípadne ho odborne zneškodniť.
  1. Ciele odpadového hospodárstva
  2. Povinnosti jednotlivých subjektov
  3. Druhy odpadov

Ciele odpadového hospodárstva

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva je, aby odpad nemal negatívny vplyv na zdravie obyvateľov alebo životné prostredie. Stanovené priority, ako tento cieľ dosiahnuť sú:

-          predchádzať vzniku odpadu,
-          opätovne odpad používať,
-          recyklovať,
-          zhodnocovať odpad,
-          zneškodňovať odpad.

Povinnosti jednotlivých subjektov

Hlavnou povinnosťou všetkých subjektov je predchádzať vzniku odpadu. Ak je jeho vznik nevyhnutný, s odpadom treba narábať tak, aby nedošlo k riziku znečistenia pôdy, vody, rastlín a živočíchov, k vzniku neprimeraného obťažovania okolia a nepriaznivému vplyvu na krajinu.

Podmienky zodpovednosti za odpad

-          držiteľ odpadu má povinnosť znášať náklady na zneškodnenie odpadov,
-          výrobca daného výhradného výrobku má povinnosť znášať náklady na likvidáciu,
-          v prípade komunálneho odpadu je obec povinná odpad zneškodniť (držiteľ platí správny poplatok),
-          ak je držiteľ odpadu neznámy, náklady na jeho zneškodnenie má obvodný úrad životného prostredia.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na stránke Ministerstva životného prostredia.

Druhy odpadov

Odpady sa delia do dvoch skupín, podľa ktorých sa s nimi následne nakladá (recykluje, zhodnocuje alebo zneškodňuje). Sú to:

-          nebezpečný odpad (chemikálie, niektoré organické látky ...),
-          ostatný odpad (komunálny odpad, bioodpad z domácností a záhrad, malý stavebný odpad ...).

Dátum poslednej zmeny: 2. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 8. 7. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

  • Slovensko