Ústredný portál verejnej správy

Autorizácia

Štátna správa sk

Pod autorizáciou sa rozumie vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu v elektronickej podobe.

V zmysle § 23 zákona o e-Governmente:

  • orgán verejnej moci vykoná autorizáciu kvalifikovaným elektronickým podpisom a mandátnym certifikátom s pripojenou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou časovou pečiatkou. 
  • osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, vykoná autorizáciu kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou (ak je náležitosťou právneho úkonu vlastnoručný podpis), ak je náležitosťou právneho úkonu úradne overený vlastnoručný podpis, pripojí aj časovú pečiatku.
Späť na zoznam