Ústredný portál verejnej správy

Daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje

Financie

Predajné automaty sú automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Neplatí to pre automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Nevýherné hracie prístroje sú prevádzkované za odplatu, ale nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Predajné automaty = automaty vydávajúce tovar za odplatu umiestnené vo verejnosti prístupných miestach. Nie sú to automaty vydávajúce cestovné lístky verejnej dopravy.

Nevýherné hracie prístroje = prístroje prevádzkované za odplatu nevydávajúce peňažnú výhru prevádzkované vo verejnosti prístupných priestoroch (napr. elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické hracie prístroje...).


Daň
v oboch prípadoch platíte obci.

Základom dane je počet automatov/prístrojov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa prístroj začal prevádzkovať. Zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Sadzbu dane určí obec za jeden automat a kalendárny rok. Obec vo všeobecne záväznom nariadení taktiež určí všetky ostatné náležitosti, vrátane spôsobu zdanenia automatov, alebo prípadné oslobodenia či zníženia dane.         

Daňová povinnosť pre predajné automaty vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Viac informácií spolu s formulármi, všeobecne záväznými nariadeniami a poučeniami nájdete priamo na stránkach konkrétnej obce/mesta.

Dátum poslednej zmeny: 15. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 16. 12. 2014

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko