Ústredný portál verejnej správy

Daň za ubytovanie

Financie

Daň za ubytovanie upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Daň za ubytovanie je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec (správca dane). Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení najmä sadzbu dane, náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, spôsob vyberania dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane a podobne.

Kto je povinný platiť daň?

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia za ubytovaných hostí.

Čo je predmetom dane, t. j. za čo sa daň platí?

Daň z ubytovania sa platí za odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení. Pod ubytovacím zariadením rozumieme hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Kto je správcom dane a čo správca dane ustanovuje?

Správu dane za ubytovanie vykonáva obec, na ktorej území sa ubytovacie zariadenie nachádza. Vybratá daň je príjmom rozpočtu obce.

Obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení ustanoví najmä:

  • náležitosti a lehotu súvisiacu s oznamovacou povinnosťou prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia o začatí prevádzkovania zariadenia (vznik daňovej povinnosti),
  • sadzbu dane v eurách na jednu osobu a prenocovanie, prípadne ustanoví rôzne sadzby dane pre jednotlivé časti obce alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia,
  • rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane,
  • spôsob vyberania dane,
  • náležitosti potvrdenia o zaplatení dane,
  • lehoty a spôsob odvodu dane obci,
  • podmienky zníženia alebo oslobodenia od dane.

Dátum poslednej zmeny: 8. 8. 2016
Dátum zverejnenia: 10. 11. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace životné situácie:

Lokalita

  • Slovensko