Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Prislúchajúce inštitúcie:

Úrady samosprávneho kraja

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1
Košice
042 66

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055 7268 111, 0800 192 192
Fax:  055 7268 149

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16
Bratislava 25
820 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/4826 4111
Fax:  02/4826 4386

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Prešovský samosprávny kraj

Nám. mieru 2
Prešov
08001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  051/7460401
Fax:  051/7712524

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Žilinský samosprávny kraj

Ul. Komenského 48
Žilina
011 09

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/ 50 32 111
Fax:  041/ 50 32 702

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23
Banská Bystrica
974 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/4325111
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Nitriansky samosprávny kraj

Štefánikova tr. 69
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  037/6922901
Fax:  037/6580262

Úradné hodiny:

7,30 - 15,30
7,30 - 15,30
7,30 - 15,30
7,30 - 15,30
7,30 - 15,30

Úradné hodiny

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/5933311
Fax:  033/5933336

Úradné hodiny:

7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 14.00

Úradné hodiny

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  032/6555 811 - sekretariát riaditeľa Úradu TSK
Fax:  032/6555 909

Zákonom NR SR 221/1996 Z.z. o územnom a správnom členení SR bolo zriadených osem krajov. Jedným z novovznikajúcich bol aj Trenčiansky kraj. Zákonom NR SR 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch bolo na území Slovenskej republiky zriadených osem samosprávnych krajov, ktoré sú zhodné s predchádzajúcim územno-správnym členením. Z pôvodného Trenčianskeho kraja vznikol k 1. 1. 2002 Trenčiansky samosprávny kraj, ktorého samosprávne orgány – predsedu a poslancov volia občania v priamych voľbách.

Pôsobnosti samosprávneho kraja:

 • pôsobnosti na úseku dráh (zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene doplnení niektorých zákonov)
 • pôsobnosti na úseku civilnej obrany (zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva)
 • pôsobnosti na úseku cestovného ruchu, regionálneho rozvoja a životného prostredia (zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja)
 • pôsobnosti na úseku cestnej dopravy (zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave)
 • pôsobnosti na úseku sociálnych služieb (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
 • pôsobnosti na úseku divadelnej činnosti ( zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti)
 • pôsobnosti na úseku múzeí a galérií (zákon č. 115/1987 Z.z. o múzeách a galériách)
 • pôsobnosti na úseku osvetovej činnosti (zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti)
 • pôsobnosti na úseku knižníc (zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach)
 • pôsobnosti na úseku školstva a školských zariadení (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • pôsobnosti na úseku telesnej kultúry a športu (zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre, ďalej zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • pôsobnosti na úseku zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z.z. z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • pôsobnosti na úseku humánnej farmácie (zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach)
 • pôsobnosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku)
 • pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách)
 • pôsobnosti na úseku financovania spoločných programov SR a EÚ ( zákon č. 523/2004 o rozpočotvých pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov)

a ďalšie pôsobnosti upravené osobitnými zákonm.

Úradné hodiny:

8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00

Úradné hodiny
Späť na zoznam