Ústredný portál verejnej správy

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Financie

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec (správca dane). Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení najmä sadzbu dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, pripadne podmienky zníženia dane alebo oslobodenia od jej platenia.

Kto je povinný platiť daň?
Kto je správcom dane a čo správca dane ustanovuje?
Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?
Aké sú povinnosti pri vjazde a zotrvaní motorovým vozidlom v historickej časti mesta?
Čo sa stane, ak si nesplníte oznamovaciu povinnosť?
Ako platiť daň?
Je možné komunikovať s obcou elektronicky na účely dane za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta?
Sankcie a poplatky 

Kto je povinný platiť daň?

Držiteľ motorového vozidla, ktorý použije motorové vozidlo na vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta, s výnimkou činností spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.

Kto je správcom dane a čo správca dane ustanovuje?

Správu dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta vykonáva obec, na ktorej území sa príslušné historické časti nachádzajú. Vybratá daň je príjmom rozpočtu obce.

Obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení vymedzí, ktoré časti mesta sa považujú za historické, ustanoví sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií. Obec môže ustanoviť aj možnosť vyberania dane formou paušálu. V takomto prípade určí v nariadení paušálnu sumu dane a podmienky pri jej vyberaní. Rovnako môže obec zaviesť aj podmienky, kedy bude osobám daň pri vjazde a zotrvaní v historickej časti mesta motorovým vozidlom znížená alebo budú tieto osoby od platenia dane úplne oslobodené. Vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta podlieha oznamovacej povinnosti, preto si obec v nariadení ustanoví náležitosti aj tejto povinnosti.

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká v deň vjazdu do historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu.

Aké sú povinnosti pri vjazde a zotrvaní motorovým vozidlom v historickej časti mesta?

Zámer vojsť do historickej časti mesta je povinné obci oznámiť najneskôr v deň vjazdu.

Čo sa stane v prípade, ak si nesplníte oznamovaciu povinnosť?

V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti Vás obec vyzve na jej splnenie a zároveň vám stanoví primeranú lehotu. Lehota na splnenie povinnosti nemôže byť kratšia ako osem dní. V prípade nesplnenia povinnosti ani na základe výzvy obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.

Pomôckami na zisťovanie základu dane sú najmä listiny, daňové priznania, výpisy z verejných zoznamov, daňové spisy iných daňových subjektov, znalecké posudky, výpovede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce na správne určenie dane, správy a vyjadrenia iných správcov dane, štátnych orgánov a obcí, záujmových združení, výpisy z účtov vedených v bankách a vlastné poznatky správcu dane zo zdaňovania dotknutého daňového subjektu alebo podobných daňových subjektov.

Ako platiť daň?

Príslušná obec vám na základe oznámenia vyrubí daň najskôr v deň, keď vojdete vozidlom do historickej časti mesta. Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania vozidlom v historickej časti mesta. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže v rozhodnutí určiť, že môžete uhradiť daň v splátkach a zároveň stanoví lehotu splatnosti jednotlivých splátok. V prípade, že sa rozhodnete daň, ktorej splatenie bolo určené v splátkach, zaplatiť naraz, môžete tak spraviť a najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky zaplatiť celú daň.

V prípade ak zanikne daňová povinnosť, teda skončíte s užívaním verejného priestranstva a oznámite túto skutočnosť do 30 dní, obec vám vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré ste už daň zaplatili. Ak v uvedenej lehote neoznámite zánik daňovej povinnosti, zaniká vám aj nárok na vrátenie pomernej časti dane.

Je možné komunikovať s obcou elektronicky na účely dane za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom  v historickej časti mesta?

Zákon neustanovuje povinnosť obce poskytovať elektronické služby, avšak ustanovuje možnosť ich poskytovania. To, či je možné komunikovať so správcom dane elektronicky, zverejní obec na svojom webovom sídle vo forme prijatého všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom ustanoví podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb.

Sankcie a poplatky

V prípade, že si nesplníte oznamovaciu povinnosť voči obci, hrozí vám pokuta. Obec uloží pokutu najviac do výšky 3 000 eur, nie však menej ako 5 eur.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 21. 11. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Lokalita

  • Slovensko