Ústredný portál verejnej správy

Daň za užívanie verejného priestranstva

Financie

Daň za užívanie verejného priestranstva upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Daň za užívanie verejného priestranstva je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec (správca dane). Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení najmä sadzbu dane v eurách za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva.

Kto je povinný platiť daň?
Čo je to osobitné užívanie verejného priestranstva?
Kto je správcom dane a čo správca dane ustanovuje?
Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?
Aké sú povinnosti pri využívaní verejného priestranstva?
Čo sa stane v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti?
Ako sa zisťuje daň podľa pomôcok?
Ako platiť daň?
Je možné komunikovať s obcou elektronicky na účely dane za užívanie verejného priestranstva?
Sankcie a poplatky

Kto je povinný platiť daň?

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá osobitne využíva verejné priestranstvo obce, t. j. verejnosti prístupné pozemky obce.

Čo je to osobitné užívanie verejného priestranstva?

  • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
  • umiestnenie stavebného zariadenia,
  • umiestnenie predajného zariadenia,
  • umiestnenie zariadenia cirkusu,
  • umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
  • umiestnenie skládky,
  • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

Osobitným užívaním verejného priestranstva na rozdiel od spomenutých spôsobov nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Kto je správcom dane a čo správca dane ustanovuje?

Správu dane za využívanie verejného priestranstva vykonáva obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza. Vybratá daň je príjmom rozpočtu obce.

Obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení ustanoví najmä sadzbu dane za každý aj začatý m² osobitne využívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň, prípadne ustanoví rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce. Obec si môže v nariadení ustanoviť aj iné spôsoby osobitného užívania verejného priestranstva, ako sú uvedené v zákone. Rovnako môže zaviesť aj podmienky, kedy bude osobám využívajúcim verejné priestranstvo daň znížená alebo budú od platenia dane úplne oslobodení.

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká v deň začiatku osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia jeho užívania.

Aké sú povinnosti pri využívaní verejného priestranstva?

V prípade dane za užívanie verejného priestranstva daňové priznanie podávať nemusíte. Užívanie verejného priestranstva však podlieha oznamovacej povinnosti. To znamená, že ste povinní oznámiť obci svoj zámer užívať verejné priestranstvo, a to najneskôr v deň začatia jeho užívania. Obec si môže ustanoviť vo svojom nariadení náležitosti a podmienky týkajúce sa oznamovacej povinnosti. 

Čo sa stane v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti?

Ak si nesplníte oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, obec vás vyzve na jej splnenie a zároveň vám stanoví primeranú lehotu. Lehota na splnenie povinnosti nemôže byť kratšia ako osem dní. Ak si však nesplníte povinnosť ani na základe výzvy, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. Následne vám obec oznámi, že daň určila týmto spôsobom, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

Ako sa zisťuje daň podľa pomôcok?

Obec môže použiť na zisťovanie základu dane a určenie dane pomôcky, ktorými sú najmä listiny, daňové priznania, výpisy z verejných zoznamov, daňové spisy iných daňových subjektov, znalecké posudky, výpovede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce na správne určenie dane, správy a vyjadrenia iných správcov dane, štátnych orgánov a obcí, záujmových združení, výpisy z účtov vedených v bankách a vlastné poznatky správcu dane zo zdaňovania dotknutého daňového subjektu alebo podobných daňových subjektov.

Ako platiť daň?

Príslušná obec vám na základe oznámenia vyrubí daň najskôr v deň, keď začnete užívať verejné priestranstvo. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m². Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže v rozhodnutí určiť, že môžete uhradiť daň v splátkach a zároveň stanoví lehotu splatnosti jednotlivých splátok. V prípade, že sa rozhodnete daň, ktorej splatenie bolo určené v splátkach, zaplatiť naraz, môžete tak spraviť a najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky zaplatiť celú daň.

V prípade ak zanikne daňová povinnosť, teda skončíte s užívaním verejného priestranstva a oznámite túto skutočnosť do 30 dní, obec vám vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré ste už daň zaplatili. Ak v uvedenej lehote neoznámite zánik daňovej povinnosti, zaniká vám aj nárok na vrátenie pomernej časti dane.

Je možné komunikovať s obcou elektronicky na účely dane za užívanie verejného priestranstva?

Zákon neustanovuje povinnosť obce poskytovať elektronické služby, avšak ustanovuje možnosť ich poskytovania. To, či je možné komunikovať so správcom dane elektronicky, zverejní obec na svojom webovom sídle vo forme prijatého všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom ustanoví podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb.

Sankcie a poplatky

V prípade, že si nesplníte oznamovaciu povinnosť voči obci, hrozí vám pokuta. Obec uloží pokutu najviac do výšky 3 000 eur, nie však menej ako 5 eur. 

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatkuza komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 31. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Lokalita

  • Slovensko