Ústredný portál verejnej správy

Autorské právo, práva príbuzné autorskému právu a práva súvisiace s autorským právom

Duševné vlastníctvo

V článku sa dozviete, čo je autorské právo a práva s ním súvisiace, ako vznikajú, aké sú spôsoby použitia diela, čo sú majetkové práva, kto ich vykonáva a ako sa udeľuje súhlas na použitie diela, resp. v ktorých prípadoch sa súhlas na použitie diela nevyžaduje.
 1. Kto je autor?
 2. Čo je autorské právo?
 3. Aké sú špecifické predmety chránené autorským právom?
 4. Ktoré práva súvisia s autorským právom?
 5. Čo je osobitné právo k databáze?
 6. Ako vzniká autorské právo a práva s ním súvisiace?
 7. Čo sú majetkové práva a kto ich vykonáva?
 8. Aké sú spôsoby použitia diela?
 9. Ako sa udeľuje súhlas na použitie diela a kedy súhlas nie je potrebný?
 10. Aké sú najčastejšie prípady porušovania práv duševného vlastníctva?
 11. Ktoré inštitúcie vykonávajú kontrolu?

Kto je autor?

Autor je fyzická osoba, ktorá konkrétne dielo vytvorila. Meno a priezvisko alebo pseudonym je uvedený na diele ako ďalší znak autorstva. Spoluautorstvo znamená, že na tvorbe diela sa podieľali viacerí autori (dvaja a viac). Autor sa môže rozhodnúť svoje dielo uverejňovať bez svojho mena, a to s použitím pseudonymu alebo ako anonymné dielo. Jeho totožnosť je možné odkryť iba s jeho súhlasom.

Čo je autorské právo?

Autorské právo chráni diela ako výsledky tvorivej duševnej činnosti fyzických osôb, autorov. Autorom teda nemôže byť právnická osoba. Dielo musí spĺňať nasledujúce znaky:

 • je výsledkom tvorivej duševnej činnosti z oblasti umenia, literatúry alebo vedy,
 • je jedinečné (neplatí pri fotografii),
 • je vnímateľné zmyslami,
 • nie je myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp atď., ktoré sú zahrnuté do diela, text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, územnoplánovacia dokumentácia, štátny symbol, symbol obce, prejav pri prerokovaní vecí verejných, denná správa, dielo tradičnej ľudovej kultúry, výsledok výkonu znalca, tlmočníka a prekladateľa.

Aké sú špecifické predmety chránené autorským právom?

Medzi špecifické predmety chránené autorským právom patrí napr. audiovizuálne dielo, na tvorbe ktorého sa podieľa viacero spoluautorov (režisér, scenárista, autor hudby atď.), ďalej počítačový program, ktorý nemusí spĺňať všetky znaky diela, postačuje skutočnosť, že je výsledkom tvorivej duševnej činnosti, zamestnanecké dielo, ktorého autorom je zamestnanec, ktorý si plní povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, a školské dielo vytvorené žiakom alebo študentom na splnenie študijných povinností.

Ktoré práva súvisia s autorským právom?

Práva súvisiace s autorským právom sa týkajú práv výkonných umelcov (speváci, hudobníci, herci), vysielateľov (rozhlasové, televízne), výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov.

Čo je osobitné právo k databáze?

Osobitné právo k databáze sa viaže iba na tzv. netvorivú databázu (napr. telefónny zoznam) a chráni sa ním vklad potrebný na získanie údajov. Ak by bolo usporiadanie databázy tvorivé (napr. časopis, encyklopédia), chránilo by ju autorské právo.

Ako vzniká autorské právo a práva s ním súvisiace?

Autorské právo, práva s ním súvisiace a osobitné právo k databáze sa neudeľujú v žiadnom osobitnom administratívnom konaní, t. j. nie je potrebná ich registrácia. Vznikajú automaticky v momente vytvorenia „nehmotného predmetu“ a jeho vyjadrenia v podobe vnímateľnej zmyslami (napr. hudobná skladba môže byť vyjadrená ako notový zápis, vtedy je vnímateľná zrakom alebo sluchom, ak je zachytená na hudobnom nosiči).

Čo sú majetkové práva a kto ich vykonáva?

Autori, výkonní umelci, výrobcovia, vysielatelia a zhotovitelia databáz majú právo udeľovať súhlas na každé použitie svojho diela, najmä na:

 • vyhotovenie rozmnoženiny,
 • verejné rozširovanie originálu/rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičaním a iným prevodom,
 • spracovanie, adaptáciu a preklad diela,
 • zaradenie do súborného diela,
 • verejné vystavenie, vykonanie a prenos diela.

Uvedené majetkové práva môžu vykonávať buď:

 • individuálne (výnimkou je audiovizuálne dielo, kde je výkon práv prenesený na producenta a zamestnanecké dielo, kde majetkové práva vykonáva zamestnávateľ, ak sa nedohodne so zamestnancom inak),
 • prostredníctvom organizácie kolektívnej správy (SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, LITA, autorská spoločnosť, SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, OZIS - Ochranné združenie interpretov Slovenska, SAPA - Slovenská asociácia producentov v audiovízii),
 • cez nezávislý subjekt správy (každá právnická osoba, ktorá má ako hlavný predmet podnikania spravovanie majetkových práv a dohodne sa s autorom, výkonným umelcom, výrobcom, vysielateľom alebo zhotoviteľom databáz). 

Ústredným orgánom je Ministerstvo kultúry SR.

 Aké sú spôsoby použitia diela?

Použitím diela je najmä: spracovanie, spojenie s iným dielom, zaradenie do tvorivej databázy, vyhotovenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie (prevodom, vypožičaním a nájmom), uvedenie diela na verejnosti (vystavenie, vykonanie a prenos diela) a pod.

Ako sa udeľuje súhlas na použitie diela a kedy súhlas nie je potrebný?

Bez súhlasu a zaplatenia odmeny autorovi je možné dielo použiť, ak ide o tzv. voľné dielo, t. j. uplynulo 70 rokov od smrti autora (50 rokov od podania umeleckého výkonu, vykonania záznamu, vysielania), prípadne skôr, ak autor nezanechal dedičov. Ďalej možno bez súhlasu dielo použiť v prípadoch tzv. zákonných licencií, ak ide o:

 • citáciu, karikatúru, paródiu, pastiš (napodobenina iného diela)
 • záznam z vysielania
 • reprografiu (nesmie ísť o celé dielo, jeho podstatnú časť, hudobné dielo v písomnej podobe a grafické znázornenie architektonického diela)
 • použitie diela na informačné účely, umiestnenie na verejnom priestranstve
 • použitie diela na súkromnú potrebu, výskum, vyučovacie účely
 • použitie diela pri školských predstaveniach, na potreby osôb so zdravotným postihnutím
 • použitie diela pri náboženských, úradných obradoch a sviatkoch
 • opravu a ukážku zariadenia
 • propagáciu výstavy a dražbu
 • náhodné použitie (napr. krátky záber na televíznu obrazovku s prebiehajúcim vysielaním)
 • dočasné vyhotovenie rozmnoženiny
 • použitie na úradné účely, archivovanie
 • použitie osirelého diela (autora nemožno určiť alebo nájsť)
 • použitie prostredníctvom koncového zariadenia

Pozor! 

V niektorých prípadoch tzv. zákonných licencií patrí autorovi náhrada odmeny, ktorá je akoby kompenzáciou ujmy za voľné šírenie jeho diela. Náhrada odmeny je zahrnutá napr. v cene nenahratých CD, DVD nosičov alebo v cene zariadení na vyhotovovanie rozmnoženín (kopírka, skener), ale aj v cene za poskytovanie služieb. 

Ak nie je možné využiť uvedené výnimky, na použitie diela potrebujete autorov súhlas. Ten sa v praxi udeľuje prostredníctvom licenčnej zmluvy, ktorá je buď:  

 • tzv. nevýhradná (nemusí byť písomná a autor môže udeliť iným osobám ďalší súhlas na ten istý spôsob použitia diela),
 • tzv. výhradná (musí byť písomná a autor nemôže udeliť ďalší súhlas na ten istý spôsob použitia diela inej osobe).

V  licenčnej zmluve sa môže autor s používateľom dohodnúť na  tzv. sublicencii,  ktorou autor oprávňuje používateľa na udelenie súhlasu ďalšej osobe na použitie jeho diela.

Viac informácií o licenčných zmluvách...

Aké sú najčastejšie prípady porušovania práv duševného vlastníctva?

Najrozšírenejším problémom porušovania práv duševného vlastníctva je napr. sprístupňovanie filmov, hudby a kníh na stiahnutie cez internet bez súhlasu autora. Ďalej ide o prípady falšovaného a pirátskeho tovaru, ktoré deformujú trh a ohrozujú zdravie a bezpečnosť ľudí, nakoľko sa čoraz častejšie stávajú predmetmi každodennej potreby (napr. kozmetika, lieky, hračky, potraviny).

Ktoré inštitúcie vykonávajú kontrolu?

Kontrolu a vynucovanie predpisov o ochrane práva duševného vlastníctva vykonávajú v SR súdy, colné orgány, Slovenská obchodná inšpekcia, polícia a prokuratúra.

Vysvetľujúce zákony:

Autorský zákon

Dátum poslednej zmeny: 11. 8. 2020
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ln
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko