Ústredný portál verejnej správy

Ochrana duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo

Autor, výkonný umelec, tvorca, pôvodca vynálezu, dizajnu atď. profituje zo svojho diela či výtvoru. Z tohto dôvodu predstavuje použitie predmetov duševného vlastníctva bez súhlasu taký zásah do ich práv, ktorý môže viesť k postihu v priestupkovom, občianskom súdnom či trestnom konaní.
 1. Kto sa môže domáhať ochrany práv duševného vlastníctva?
 2. Čoho je možné sa v rámci ochrany práv duševného vlastníctva domáhať?
 3. Čo hrozí osobe, ktorá ohrozuje, porušuje alebo neoprávnene zasahuje do práv duševného vlastníctva?
 4. Ochrana tovarov pod colným dohľadom a na domácom trhu

Kto sa môže domáhať ochrany práv duševného vlastníctva?

 • Autor, spoluautor, výkonný umelec, výrobca, vysielateľ a zhotoviteľ databáz,
 • iné osoby, ktoré majú oprávnený záujem (napr. dedič, nadobúdateľ výhradnej licencie, organizácia kolektívnej správy),
 • majiteľ priemyselného práva,
 • držiteľ licencie.

Čoho je možné sa v rámci ochrany práv duševného vlastníctva domáhať?

 • Určenia autorstva,
 • zákazu porušovania alebo ohrozovania práva,
 • odstránenia následkov neoprávneného zásahu,
 • poskytnutia informácií,
 • primeraného zadosťučinenia,
 • náhrady škody, nemajetkovej ujmy, vydania bezdôvodného obohatenia,
 • zdržania sa neoprávneného konania.

Čo hrozí osobe, ktorá ohrozuje, porušuje alebo neoprávnene zasahuje do práv duševného vlastníctva?

Pozor! 
Porušením autorského práva je aj obchádzanie technologických opatrení slúžiacich na zabezpečenie elektronických súborov (napr. DRM technológia).

Ochrana tovarov pod colným dohľadom a na domácom trhu

Príprava dokumentov

Pred podaním žiadosti o prijatie opatrenia na ochranu práv duševného vlastníctva si pripravte nasledujúce dokumenty:

 • Formulár pre tovar pod colným dohľadom (vzor v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1352/2013),
 • formulár – pre tovar na domácom trhu (vzor v prílohe I k vyhláške MFSR 490/2013 Z.z.),
 • doklad poskytujúci dôkaz, že žiadateľ je oprávnený podať žiadosť,
 • ak sa jedná o zástupcu majiteľa ochrannej známky - dokladom o oprávnení osoby vystupovať ako zástupca, ak žiadateľ podáva žiadosť prostredníctvom zástupcu,
 • zoznamom práv alebo práva duševného vlastníctva, ktoré sa majú presadzovať,
 • informácie nevyhnutné na to, aby colné orgány mohli ľahko identifikovať tovar.

Žiadosť na ochranu práv duševného vlastníctva

Pred podaním žiadosti o prijatie opatrenia na ochranu práv duševného vlastníctva si pripravte nasledujúce dokumenty:

 • formulár pre tovar pod colným dohľadom (vzor v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1352/2013)
 • formulár pre tovar na domácom trhu (vzor v prílohe I k vyhláške MFSR 490/2013 Z.z.),
 • doklad poskytujúci dôkaz, že žiadateľ má právo podať žiadosť
 • zástupca majiteľa ochrannej známky predkladá doklad o oprávnení osoby vystupovať ako zástupca, ak žiadateľ podáva žiadosť prostredníctvom zástupcu
 • zoznam práv duševného vlastníctva, ktoré sa majú presadzovať
 • informácie nevyhnutné na to, aby colné orgány mohli ľahko identifikovať tovar

Podanie žiadosti 

Žiadosť môžete podať písomne alebo elektronicky. Ak žiadosť podávate elektronicky, treba ju doplniť písomne najneskôr do troch pracovných dní. Na žiadosti, ktoré neboli takto doplnené v tejto lehote, sa neprihliada. Žiadosť sa podáva v dvoch vyhotoveniach, pričom ak je podaná v inom jazyku ako v slovenskom, k žiadosti sa pripojí jej úradne osvedčený preklad do slovenčiny. Vzor žiadosti o prijatie opatrenia pre tovar pod colným dohľadom je uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1352/2013 a vzor žiadosti o prijatie opatrenia pre tovar na domácom trhu  je uvedený v prílohe I k vyhláške MFSR 490/2013. Poplatok na úhradu administratívnych nákladov spojených so spracovaním žiadosti sa neúčtuje.

Ak sa jedná o opatrenie pri tovare pod colným dohľadom:

 • Finančné riaditeľstvo SR do tridsiatich pracovných dní od doručenia žiadosti oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti.
 • Finančné riaditeľstvo SR pri schvaľovaní žiadosti určí lehotu, počas ktorej majú colné orgány SR prijať opatrenie. Táto lehota začína plynúť dňom, ktorým nadobúda účinnosť rozhodnutie o schválení žiadosti a jej trvanie neprekročí jeden rok odo dňa nasledujúceho po dátume prijatia.
 • Po uplynutí lehoty, počas ktorej majú colné orgány SR prijať opatrenie, môže Finančné riaditeľstvo SR, ktoré prijalo prvotné rozhodnutie, na žiadosť držiteľa rozhodnutia túto lehotu predĺžiť.

Ak sa jedná o opatrenie na domácom trhu:

 • Finančné riaditeľstvo SR prijíma opatrenia na domácom trhu počas dvoch rokov odo dňa vydania rozhodnutia o opatrení.
 • Na základe žiadosti držiteľa rozhodnutia možno túto dobu predĺžiť o ďalšie dva roky, a to aj opakovane.
 • Finančné riaditeľstvo SR má v oboch prípadoch lehotu 30 pracovných dní na vydanie rozhodnutia.

Dôležité zákony a predpisy

Právne predpisy prijaté na úrovni SR nájdete na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.
Právne predpisy prijaté na úrovni EÚ nájdete na portáli EUR-Lex.

 • Zákon 185/2015 Z. z., autorský zákon
 • Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
 • Vyhláška 490 Ministerstva financií SR zo 16.decembra 2013, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 486/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013, o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013, ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Vysvetľujúce zákony:

Právne predpisy prijaté na úrovni SR sú dostupné na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.
Právne predpisy prijaté na úrovni EÚ sú dostupné na portáli EUR-Lex.

 • Zákon 185/2015 Z. z., Autorský zákon,
 • Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi,
 • Vyhláška 490/2013 Z. z. Ministerstva financií SR zo 16.decembra 2013, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 486/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013, o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003,
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013, ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.

Dátum poslednej zmeny: 19. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 14. 6. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Úrad priemyselného vlastníctva SR, Finančná správa
+421484300131, +421 (48) 4317 222
infocentrum@indprop.gov.sk,

Lokalita

 • Slovensko