Ústredný portál verejnej správy

Daň z príjmu

Financie

Daň z príjmov je povinný zaplatiť každý občan, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 901,67 €. Daňové priznanie musí byť podané na daňovom úrade do 31. marca. Do tohto termínu musí byť daň aj zaplatená.


Zodpovedná osoba: Finančná správa
Doba vyplnenia formulára: do 10 min
Otázky a odpovede

 1. Podávanie daňového priznania
 2. Lehoty na podanie
 3. Typy daňových podaní
 4. Kde podať daňové priznanie?
 5. Príjmy podliehajúce dani
 6. Príjmy nepodliehajúce dani
 7. Určenie rezidencie daňovníka
 8. Uplatňovanie daňových zvýhodnení
 9. Platenie preddavkov na daň
 10. Otázky a odpovede

Podávanie daňového priznania

Daňové priznanie musí podať každá osoba, ktorá dosiahla za predchádzajúci rok zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 901,67 €. Platí to aj pre osobu s príjmami zo zahraničia. Stačí, ak má trvalý pobyt na Slovensku alebo sa tu zdržiava dlhšie ako 183 dní v kalendárnom roku.

Lehoty na podanie

Daňové priznanie musí byť podané vždy do 31. marca nasledujúceho roku, v ktorom daňovník mal povinnosť platiť daň z príjmu.

Lehota sa dá aj predĺžiť podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania alebo žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, a to do uplynutia lehoty na podanie, teda 31. marca. Daňovník predloží oznámenie alebo žiadosť, v ktorej uvedie termín odloženého podania a splatnosti dane. Termín sa dá odložiť maximálne o 3 mesiace, prípadne 6 mesiacov, ak daňovník má aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

V prípade, že daňovník zomrel, podá daňové priznanie jeho dedič, a to do troch mesiacov od úmrtia. Ak chce lehotu predĺžiť, musí si podať žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty.
Konkrétne podmienky nájdete v článku o vybavovaní si odkladu lehoty podania daňového priznania.

Typy daňových priznaní

Kde podať daňové priznanie?

Daňové priznanie sa podáva osobne na príslušnom daňovom úrade, na jeho pobočke alebo kontaktnom mieste. Podať ho môžete aj poštou alebo elektronicky.

Príjmy podliehajúce dani

Zdaniteľné sú všetky príjmy, ktoré nie sú nezdaniteľné, prípadne od dane oslobodené.

Sú to teda príjmy zo:

 • závislej činnosti
 • podnikania
 • inej samostatne zárobkovej činnosti
 • prenájmu nehnuteľností
 • použitia diela a umeleckého výkonu
 • kapitálového majetku
 • ostatné

Príjmy nepodliehajúce dani

Medzi príjmy nepodliehajúce dani patria príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy oslobodené od dane. Ich zoznam nájdete na stránke Finančnej správy.

Určenie rezidencie daňovníka

To, či daňovník platí dane za všetky príjmy, teda aj zo zahraničia, závisí od toho, či je rezident Slovenskej republiky, teda tu má trvalý pobyt, alebo sa tu zdržiava dlhšie ako 183 dní v kalendárnom roku.

 • Neobmedzená daňová povinnosť – rezident SR (zdržiava sa na území dlhšie ako 183 dní v roku) – platí dane za všetky príjmy, teda aj za tie plynúce zo zdrojov v zahraničí.
 • Obmedzená daňová povinnosť – nerezident SR (zdržiava sa na území menej ako 183 dní v roku) – platí dane len za príjmy plynúce zo zdrojov v Slovenskej republike.

Uplatnenie daňových zvýhodnení

Daňovník má podľa zákona možnosť si uplatniť niektoré daňové zvýhodnenia a to v prípade, že spĺňa všetky podmienky.

Daňové zvýhodnenia:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (len z aktívnych príjmov)
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (len z aktívnych príjmov)
 • daňový bonus
 • zamestnanecká prémia
 • uplatnenie dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové poistenie (II. pilier)
 • zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier)

Platenie preddavkov na daň

Preddavky musí platiť ten daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť bola vyššia ako 2 500 .

Druhy preddavkov:

 • štvrťročné – posledná daňová povinnosť bola od 2 500 € do 16 600 €
 • mesačné – posledná daňová povinnosť bola vyššia ako 16 600 €

Otázky a odpovede

Aké sú výnimky z podávania daňového priznania?

Ak daňovník dosiahol príjmy len zo závislej činnosti a požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nemusí si samostatne podávať daňové priznanie.

Daňové priznanie nemusí podávať ani daňovník s medzinárodnou imunitou alebo zamestnanec Európskej únie, ktorého príjmy už boli zdanené v prospech všeobecného rozpočtu EÚ.

Aké subjekty majú povinnosť registrovať sa na daňovom úrade?

Povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade majú:

 • podnikatelia
 • samostatne zárobkovo činné osoby
 • prenajímatelia (okrem prenajímateľov pôdy)

Dátum poslednej zmeny: 21. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 16. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.