Ústredný portál verejnej správy

Odklad daňového priznania

Financie

V nasledujúcom článku nájdete postup ako postupovať v prípade, že potrebujete požiadať o odklad daňového priznania.
 1. Lehota podania daňového priznania
 2. Odklad daňového priznania
 3. Postup pri odklade daňového priznania
 4. Hlásenie odkladu zodpovedným inštitúciám
 5. Súčasti odkladu daňového priznania

Lehota podania daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 (uplynulý rok) je povinný podať každý daňovník, ktorého celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v uplynulom roku 2017 prevýšili sumu 1 901, 67 eur.

Takéto daňové priznanie sa podáva do 31. marca aktuálneho roku (čiže do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia). Ak 31. marca pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň. V roku 2018 je 31. marec sobota a 2. apríl je Veľkonočný pondelok, takže posledným dňom lehoty je až utorok 3. apríla 2018.

Odklad podania daňového priznania

Pre daňovníkov existuje možnosť odkladu daňového priznania resp. možnosť predĺženia lehoty, a to v prípadoch že:

 • podali oznámenie správcovi dane do lehoty pre podanie daňového priznania – v tomto prípade je možné predĺžiť lehotu najviac o 3 mesiace (okrem daňovníkov v konkurze/likvidácii),
  súčasťou oznámenia je uvedenie novej lehoty, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie (táto nová lehota je zároveň aj lehotou, kedy je daň splatná),
 • podali oznámenie správcovi dane do lehoty pre podanie daňového priznania  - v tomto prípade je možné predĺžiť lehotu najviac o 6 mesiacov, ak súčasťou príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (okrem daňovníkov v konkurze/likvidácii),
  súčasťou oznámenia je uvedenie novej lehoty, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie (táto nová lehota je zároveň aj lehotou kedy je daň splatná),
  ak daňovník v podanom daňovom priznaní neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitných predpisov.

Lehotu na odklad daňového priznania nie je možné predĺžiť.

Odklad podania daňového priznania môžete vybaviť aj elektronicky, a to prostredníctvom elektronického formulára na oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (týka sa najmä daňovníkov, ktorým vyplýva povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky).

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí:

 • byť podané do konca lehoty na podanie daňového priznania, do 3 mesiacov od ukončeného zdaňovacieho obdobia,
 • obsahovať novú lehotu a podanie daňového priznania,
 • uvádzať, že má daňovník príjmy zo zdrojov v zahraničí – platí len v prípade daňovníkov, ktorí majú príjmy zo zdrojov v zahraničí.

V prípade podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania správca dane nevydáva rozhodnutie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ani neoznamuje, že nový termín na podanie daňového priznania akceptuje.

Poznámka:
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania má predpísanú formu.

Postup pri odklade daňového priznania

 1. Podať oznámenie/žiadosť o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania na daňový úrad do lehoty pre podanie daňového priznania, a to elektronicky cez portál Finančnej správy SR alebo osobne/poštou (daňovníci, ktorým vyplýva povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, môžu podať oznámenie/žiadosť iba elektronicky),
 2. podať daňové priznanie v predĺženej lehote.
  Daňové priznanie v rámci odkladu podávate rovnako ako daňového priznania v riadnom termíne,
 3. zaplatiť daň z príjmov v predĺženej lehote.

Hlásenie odkladu zodpovedným inštitúciám

O odklade daňového priznania nemusíte inštitúcie oboznamovať. Pokiaľ sa jedná o Sociálnu poisťovňu a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ktorý následne informuje jednotlivé zdravotné poisťovne), tieto inštitúcie informuje priamo finančná správa.

Súčasti odkladu daňového priznania

Pri podanom odklade daňového priznania myslite na to, že:

- pri odloženom daňovom priznaní nie je možné darovať finančné prostriedky (napr. 2% z dane) v riadnom termíne – táto možnosť
  sa posúva na termín, v ktorom budete skutočne daňové priznanie podávať,
- sankcie pri nepodanom alebo nezaplatenom odloženom daňovom priznaní sú totožné ako sankcie pri nepodanom alebo
  nezaplatenom daňovom priznaní v riadnom termíne a môžu sa vyšplhať až do výšky v rozmedzí od 30 eur do 16 000 eur,
- odklad daňového priznania je možné realizovať v každom zdaňovacom období, ak sú splnené zákonné podmienky.

Dátum poslednej zmeny: 29. 3. 2018
Dátum zverejnenia: 6. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS (hb)