Ústredný portál verejnej správy

Predaj nehnuteľnosti na území SR z hľadiska dane z príjmov

Financie

Príjem fyzickej osoby z predaja nehnuteľnosti na území SR sa zdaňuje daňou z príjmu fyzickej osoby. Daňovú povinnosť z tohto príjmu vysporiadate prostredníctvom daňového priznania.
 1. Čo mu tieto informácie pomôžu vybaviť? Ak ich bude dôkladne nasledovať, čo získa?
 2. Čo čaká občana – všetko ohľadom zdaňovania
 3. Kto pomôže občanovi, ak si nevie rady?
 4. Uvedenie príkladov zdaňovania
 5. Aké sú sankcie za nedodržanie povinností?

1. Čo mu tieto informácie pomôžu vybaviť? Ak ich bude dôkladne nasledovať, čo získa?

Ak ste občanom EÚ a na území SR ste predali nehnuteľnosť, príjem z jej predaja je zdaniteľný na území SR v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia s príslušným štátom EÚ. Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti na území SR upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

2. Čo čaká občana – všetko ohľadom zdaňovania

Zdaňovanie príjmov

Príjem z predaja nehnuteľnosti na území SR sa zdaňuje daňou z príjmu fyzickej osoby, ak nejde o príjem oslobodený od dane.

Daňovú povinnosť z tohto príjmu vysporiadate prostredníctvom daňového priznania, ak Vám na jeho podanie vznikne povinnosť.

Oslobodenie príjmov

Príjem z predaja nehnuteľnosti na území SR môže byť oslobodený od dane z príjmov, ak spĺňate zákonom stanovené podmienky. Oslobodenie od dane závisí najmä od posúdenia doby trvania vlastníctva nehnuteľnosti, spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti a jej zahrnutia (nezahrnutia) do obchodného majetku.

Nehnuteľnosť  nebola zaradená v obchodnom majetku

Príjem z predaja je oslobodený od dane:

 • ak k predaju dôjde po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva,
 • ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením v priamom rade (napríklad po rodičoch) a k predaju dôjde po uplynutí aspoň piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov).

Nehnuteľnosť bola zaradená v obchodnom majetku

Príjem z predaja je oslobodený od dane, ak ju predáte najskôr po uplynutí piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

Príjmy oslobodené od dane z príjmov neuvádzate do daňového priznania a nezdaňujete ich.

Postup pri zdaňovaní

Zdaniteľný príjem z predaja nehnuteľnosti znížite o daňové výdavky a vykážete základ dane (príjmy mínus výdavky).

Takto vykázaný čiastkový základ dane z príjmov fyzickej osoby už nemôžete znížiť o žiadne nezdaniteľné časti, to znamená, že v plnej výške podlieha zdaneniu daňou z príjmu fyzických osôb.

Daňové výdavky

Príjem z predaja nehnuteľnosti môžete znížiť o daňové výdavky:

 • Pri nehnuteľnosti nadobudnutej kúpou je výdavkom preukázateľne zaplatená kúpna cena.
 • Pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je výdavkom cena uvedená v uznesení o dedičstve.
 • Pri nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená znaleckým posudkom v čase darovania, ak by bol  príjem z predaja u darcu v čase darovania pri prípadnom predaji oslobodený od dane. V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu.
 • Ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku, výdavkom je zostatková cena.
 • Pri nehnuteľnosti nadobudnutej vlastnou výstavbou sú výdavkom preukázateľne vynaložené výdavky na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii.
 • Finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci.
 • Úroky z hypotekárneho úveru, úveru na bývanie alebo stavebného úveru súvisiace s obstaraním tejto nehnuteľnosti.

Sadzba dane

Základ dane z príjmov fyzickej osoby sa na Slovensku zdaňuje sadzbou dane z príjmov:

 • 19 % zo základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok platného životného minima, čo predstavuje pre rok 2023 sumu 41 445,46 eura,
 • 25 % z časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima, čo predstavuje pre rok 2023 sumu  41 445,46 eura.

Daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO máte povinnosť podať, ak úhrn všetkých Vašich  zdaniteľných príjmov za rok 2023 presiahne sumu  2 461,41 eura.

Ak ste dosiahli len príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane z príjmov, z tohto dôvodu nemáte povinnosť podávať daňové  priznanie na území SR.

Tlačivo daňového priznania

Na priznanie príjmu z predaja nehnuteľnosti použijete formulár daňového priznania k dani z príjmov FO (typ B).

Lehota na podanie 

Daňové priznanie ste povinný podať najneskôr do konca marca po uplynutí kalendárneho roka, v  ktorom Vám bol zdaniteľný príjem z predaja nehnuteľnosti  vyplatený.

Kde sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie podáte osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade, na jeho pobočke, kontaktnom mieste alebo zašlete poštou daňovému úradu.

Platenie dane

Daň zaplatíte na číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka (OUD), ktorý Vám daňový úrad doručí poštou.

Daň ste povinný zaplatiť:

 • v lehote na podanie daňového priznania, ak Vám číslo účtu bude doručené do lehoty na podanie daňového priznania,
 • ak Vám do lehoty na podanie daňového priznania nebolo oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka (OUD), ste povinný daň zaplatiť do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia.

3. Uvedenie príkladov zdaňovania

1.   V marci 2023 daňovník predal pozemok, ktorý zdedil v decembri 2019 po smrti otca. Otec daňovníka (poručiteľ)
      nadobudol pozemok kúpou v decembri roku 2009.

Príjem z predaja pozemku je oslobodený od dane, pretože od nadobudnutia pozemku poručiteľom (otcom) do predaja pozemku daňovníkom uplynulo viac ako päť rokov.

2.   V decembri 2019 daňovník nadobudol byt kúpou za 60 000 eur a v roku 2020 ho zrekonštruoval (výdavky na
      rekonštrukciu boli 10 000 eur). V marci 2023 ho predal za 80 000 eur. Byt nebol zaradený v obchodnom majetku daňovníka.

Takýto príjem z predaja bytu nie je od dane z príjmov oslobodený, nakoľko nie je splnená podmienka oslobodenia - 5-ročná lehota vlastníctva. Daňovník uvedie v daňovom priznaní príjem z predaja bytu v sume 80 000 eur. Ako výdavky k príjmom dosiahnutým z predaja bytu si môže predávajúci uplatniť: kúpnu cenu preukázateľne zaplatenú za byt pri jeho nadobudnutí (60 000 eur), preukázateľné výdavky na jeho rekonštrukciu (10 000 eur), prípadne ďalšie preukázateľne zaplatené výdavky súvisiace s predajom bytu. V prípade, že sú výdavky spojené s príjmami z predaja nehnuteľnosti vyššie ako dosiahnutý príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Viac informácií a otázok týkajúcich sa zdaňovania príjmov z predaja nehnuteľností je na webovej stránke finančnej správy.

4. Kto pomôže občanovi, ak si nevie rady?

Základné informácie sa nachádzajú na internetovej stránke finančnej správy.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

5. Sankcie za nedodržanie povinností

Správca dane uloží za nepodanie daňového priznania pokutu vo výške od 30 eur do 16 000 eur. Správca dane pri uložení pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.

Vysvetľujúce zákony:

Dátum poslednej zmeny: 2. 7. 2024
Dátum zverejnenia: 25. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR
+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Lokalita

 • Slovensko