Ústredný portál verejnej správy

Zdaňovanie v Slovenskej republike

Financie

Ak ste občanom EÚ a pracujete na území SR u slovenského zamestnávateľa, váš príjem zo závislej činnosti podlieha dani z príjmov na území SR v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Ak ste občanom EÚ a pracujete na území SR u slovenského zamestnávateľa, alebo ste boli na územie SR vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom na obdobie dlhšie ako 183 dní alebo prenajatý svojím zahraničným zamestnávateľom na prácu pre slovenského zamestnávateľa na území SR, alebo Vaša odmena ide na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zahraničný zamestnávateľ v SR váš príjem zo závislej činnosti podlieha dani z príjmov na území SR v súlade so zákonom o dani z príjmov ako aj v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia s príslušným štátom EÚ.

Ako daňovník iného členského štátu EÚ následne posúdite povinnosť vysporiadania tohto príjmu a zamedzenia dvojitému zdaneniu príjmov v štáte Vašej daňovej rezidencie v zmysle legislatívy platnej v tomto štáte a tiež v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.

Zoznam štátov, s ktorými má Slovenská republika v súčasnosti uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia je publikovaný na webovej stránke Ministerstva financií SR.

  1. Práca pre slovenského zamestnávateľa na území SR
  2. Vyslanie zamestnanca zahraničným zamestnávateľom na územie SR
  3. Prenájom pracovnej sily (zamestnancov)
  4. Vysporiadanie dane zahraničného zamestnanca v SR
  5. Kto pomôže občanovi, ak si nevie rady?

1. Práca pre slovenského zamestnávateľa na území SR

Ak vykonávate závislú činnosť u slovenského zamestnávateľa, tento zamestnávateľ bude v priebehu roka vyberať preddavok na daň z Vašej zdaniteľnej mzdy.

2. Vyslanie zamestnanca zahraničným zamestnávateľom na územie SR

Ak Vás vyšle Váš zahraničný zamestnávateľ na územie SR na obdobie dlhšie ako 183 dní, z Vášho príjmu vyberá tento zamestnávateľ preddavky na daň v zmysle slovenskej daňovej legislatívy.

V určitých prípadoch ste však ako zahraničný zamestnanec povinný oznámiť začatie poberania takéhoto príjmu správcovi dane (daňovému úradu) v SR  a sám si platiť  preddavky na daň (ak Váš  zamestnávateľ prostredníctvom svojich zamestnancov poskytuje na území SR služby - dosahuje príjmy zo služieb vrátane obchodného, technického a iného poradenstva, riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti a pod., alebo je zahraničným zastupiteľským úradom na území SR).

3. Prenájom pracovnej sily (zamestnancov)

Ak Vás prenajme Váš zahraničný zamestnávateľ na prácu k slovenskému zamestnávateľovi (t.j. ide o tzv. medzinárodný prenájom pracovnej sily), je z Vašej zdaniteľnej mzdy v priebehu roka vyberaný preddavok na daň a to buď prostredníctvom slovenského „ekonomického“ zamestnávateľa alebo prostredníctvom zahraničného „právneho“ zamestnávateľa v prípade, ak má tento na území Slovenskej republiky organizačnú zložku.

4. Vysporiadanie dane zahraničného zamestnanca v SR

Ak ste na území SR  poberali len príjmy zo závislej činnosti, po skončení kalendárneho roka môžete svoju daňovú povinnosť vysporiadať buď požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, alebo podáte daňové priznanie.

1. ročné zúčtovanie preddavkov na daň: môžete zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň v zákonom stanovenom termíne na príslušnom tlačive. Po vykonaní ročného zúčtovania vám zamestnávateľ vzniknutý preplatok dane vráti, resp. nedoplatok dane od vás vyberie.

2. daňové priznanie: ak ste o ročné zúčtovanie  nepožiadali, resp. ak ste na území SR poberali aj iné druhy zdaniteľných príjmov (napr. príjmy z prenájmu),  máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby na území SR. 

Daňové priznanie máte povinnosť podať, ak úhrn všetkých Vašich zdaniteľných príjmov zo zdrojov v SR za rok 2023 presiahne sumu  2 461,41eura, a to v lehote najneskôr do konca marca po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

5. Kto pomôže občanovi, ak si nevie rady?

Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2024
Dátum zverejnenia: 20. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR
+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Lokalita

  • Slovensko