Ústredný portál verejnej správy

Zdaňovanie v Slovenskej republike

Financie

Ak ste občanom EÚ a pracujete na území SR u slovenského zamestnávateľa, váš príjem zo závislej činnosti podlieha dani z príjmov na území SR v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Ak ste občanom EÚ a pracujete na území SR u slovenského zamestnávateľa, alebo ste boli na územie SR vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom na obdobie dlhšie ako 183 dní alebo prenajatý svojím zahraničným zamestnávateľom na prácu pre slovenského zamestnávateľa na území SR, váš príjem zo závislej činnosti podlieha dani z príjmov na území SR v súlade so zákonom o dani z príjmov ako aj v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia s príslušným štátom EÚ.

Ako daňovník iného členského štátu následne posúdite povinnosť vysporiadať tento príjem v zmysle daňovej legislatívy platnej v krajine Vašej rezidencie. Na prípadné zamedzenie dvojitého zdanenia môžete uplatniť príslušnú metódu stanovenú zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia (metódu vyňatia príjmov resp. metódu zápočtu dane).

Pri riešení konfliktu dvojitej rezidencie sa rozhraničovacie kritériá pre určenie rezidencie aplikujú postupne v tom poradí, v akom sú uvedené v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia až dovtedy, pokiaľ nie je stanovený len jeden štát rezidencie.

Zoznam štátov, s ktorými má Slovenská republika v súčasnosti uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia je publikovaný na webovej stránke Ministerstva financií SR.

  1. Práca pre slovenského zamestnávateľa na území SR
  2. Vyslanie zamestnanca zahraničným zamestnávateľom na územie SR
  3. Prenájom pracovnej sily (zamestnancov)
  4. Vysporiadanie dane zahraničného zamestnanca v SR
  5. Kto pomôže občanovi, ak si nevie rady?

1. Práca pre slovenského zamestnávateľa na území SR

V prípade, ak uzavriete pracovnoprávny vzťah so slovenským zamestnávateľom, vyplatený príjem zo závislej činnosti vykonávanej na území SR vám v priebehu roka zdaňuje tento zamestnávateľ preddavkom na daň.

2. Vyslanie zamestnanca zahraničným zamestnávateľom na územie SR

Ak vás zahraničný zamestnávateľ vyšle ako svojho zamestnanca na územie SR na obdobie dlhšie ako 183 dní, zamestnávateľ váš príjem zo závislej činnosti zdaňuje preddavkom na daň v zmysle slovenskej daňovej legislatívy.

V určitých prípadoch ste však ako zahraničný zamestnanec povinný oznámiť začatie poberania takéhoto príjmu správcovi dane (daňovému úradu) v SR  a sám si platiť  preddavky na daň (ak Váš  zamestnávateľ prostredníctvom svojich zamestnancov poskytuje na území SR služby - dosahuje príjmy zo služieb vrátane obchodného, technického a iného poradenstva, riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti a pod., alebo je zahraničným zastupiteľským úradom na území SR).

3. Prenájom pracovnej sily (zamestnancov)

Ak vás zahraničný zamestnávateľ prenajme na prácu k slovenskému zamestnávateľovi (t. j. ide o tzv. medzinárodný prenájom pracovnej sily), váš príjem zo závislej činnosti od začiatku zdaňuje slovenský zamestnávateľ (ako „ekonomický“ zamestnávateľ) preddavkom na daň.

4. Vysporiadanie dane zahraničného zamestnanca v SR

Ak ste na území SR  poberali len príjmy zo závislej činnosti, po skončení kalendárneho roka môžete svoju daňovú povinnosť vysporiadať buď požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, alebo podáte daňové priznanie.

1. ročné zúčtovanie preddavkov na daň: môžete zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň v zákonom stanovenom termíne na príslušnom tlačive. Po vykonaní ročného zúčtovania vám zamestnávateľ vzniknutý preplatok dane vráti, resp. nedoplatok dane od vás vyberie.

2. daňové priznanie: ak ste o ročné zúčtovanie  nepožiadali, resp. ak ste na území SR poberali aj iné druhy zdaniteľných príjmov (napr. príjmy z prenájmu),  máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby ktorémukoľvek správcovi dane (daňovému úradu) na území SR. 

Daňové priznanie máte povinnosť podať, ak úhrn všetkých vašich zdaniteľných príjmov zo zdrojov v SR za rok 2021 presiahne sumu
2 255,72 eura, a to v lehote najneskôr do konca marca po uplynutí kalendárneho roka. 

5. Kto pomôže občanovi, ak si nevie rady?

Dátum poslednej zmeny: 17. 1. 2022
Dátum zverejnenia: 20. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR
+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Lokalita

  • Slovensko