Ústredný portál verejnej správy

Daň z nehnuteľností

Bývanie

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec.

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 


Príklad

Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. 2014, daň platíte od 1. 1. 2015. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2015. Daň platíte od 1. 1. 2015. Zároveň máte povinnosť najneskôr do konca januára 2015 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Rovnaký termín platí aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností.

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
Výnimkou je nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka. Vtedy daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Daňové priznanie ste povinní podať v takomto prípade do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane (obec) každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení určiť, že daň nižšiu ako 5 € nebude vyrubovať ani vyberať.

Kto je správcom dane?

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. 


Praktická rada

Správu dane z nehnuteľností v Bratislave vykonáva mesto (teda nie mestská časť), Oddelenie miestnych daní a poplatkov. V Košiciach vykonáva správu dane z nehnuteľností mestská časť.

Je potrebné podať daňové priznanie?

Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie ste povinní podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti) a to do 31. januára nasledujúceho roka. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani. 


Praktická rada

Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť 25. 8. 2014, daňové priznanie ste povinní podať do 31. januára. 2015, Ale len v tom prípade, že nehnuteľnosť bude k 1. januáru 2015 zapísaná v katastri nehnuteľností.

Opäť je výnimkou nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia. Daňovník v tomto prípade je povinný podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení si zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

Ako postupovať v prípade daňového priznania?

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane a na predpísanom tlačive [.pdf, 5418.3 kB], ktoré je spoločné pre fyzické aj právnické osoby. Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úradeosobne alebo si ustanoviť zástupcu. 

Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2014, postupuje sa podľa predpisov účinných do 14. októbra 2014.

Aké typy daňových priznaní rozlišujeme?

 • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.
 • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste novú nehnuteľnosť).
 • Dodatočné prizanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
 • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Je možné podať daňové priznanie elektronicky?

Zákon neustanovuje povinnosť obce poskytovať elektronické služby, a teda napr. podať daňové priznanie elektronickými prostriedkami, avšak ustanovuje možnosť ich poskytovania. To, či je možné komunikovať so správcom dane elektronicky, zverejní obec na svojom webovom sídle vo forme prijatého všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom ustanoví podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb.

Oslobodenie od dane

Od dane z nehnuteľností sú oslobodené priamo zo zákona:

 • pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
 • pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov, 
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely, 
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely, 
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie a na vyššie odborné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov, 
 • pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť,
 • pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

Okrem uvedených prípadov, môže správca dane znížiť alebo oslobodiť od dane aj ďalšie kategórie pozemkov, stavieb alebo bytov. Zníženie alebo oslobodenie od dane ustanovuje vo všeobecne záväznom nariadení. 

Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je potrebné podať do 31. januára.

Platenie dane

Správca dane vám pošle do 15. mája výmer s uvedením výšky dane. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa doručenia
Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností aj v splátkach, pričom lehotu splatnosti jednotlivých splátok určí v rozhodnutí, ktorým daň vyrubuje. V prípade, že bude vyrubená daň vyššia ako 33 000 eur obec určí platenie dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Daň môžete zaplatiť aj naraz, avšak v lehote prvej splátky.

Sankcie

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne ani po výzve alebo až po riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

Poplatky a sankcie:

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne ani po výzve alebo až po riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum poslednej zmeny: 28. 1. 2016
Dátum zverejnenia: 21. 8. 2013

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace dokumenty:

 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  [.pdf, 5418 kB]
 • Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  [.pdf, 250 kB]
 • Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  [.pdf, 127 kB]

Lokalita

 • Slovensko