Ústredný portál verejnej správy

Daň zo stavieb

Financie

Daň zo stavieb je jednou z dane z nehnuteľností, ktorá patrí do miestnych daní. Miestne dane upravuje predovšetkým zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daňová povinnosť k dani zo stavieb vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období , v ktorom sa osoba stala vlastníkom stavby, správcom stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku, nájomcom alebo užívateľom stavby.


Zodpovedná osoba: obec alebo mesto

Doba vyplnenia formulára: do 50 min.
Tlačivo
Elektronické služby

 1. Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?
 2. Kto je správcom dane?
 3. Kto má daňovú povinnosť?
 4. Za čo sa platí daň?
 5. Aký je Základ dane?
 6. Aká je sadzba dane?
 7. Ako vypočítať daň zo stavby?
 8. Kedy máte nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane zo stavieb?
 9. Kedy a akým spôsobom je potrebné podať daňové priznanie?
 10. Vyrubenie dane
 11. Ako platiť daň?
 12. Sankcie

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť k dani zo stavieb vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa osoba stala vlastníkom stavby, správcom stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku, nájomcom stavby v správe Slovenského pozemkového fondu alebo sa osoba stala užívateľom stavby. V prípade, že sa osoba stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom stavby 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Zánik daňovej povinnosti sa viaže k 31. decembru zdaňovacieho obdobia, v ktorom osobe zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie stavby. 

Kto je správcom dane?

Správu dane zo stavieb  vykonáva obec, na ktorej území sa stavba nachádza. Z toho vyplýva, že daňové priznanie posielate priamo obci.

Kto má daňovú povinnosť?

Daňovníkom je osoba, ktorá má daňovú povinnosť. Na účely dane z pozemku je daňovníkom:

 • vlastník stavby alebo

 • správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku,
 • nájomca stavieb, ktorých správcom je Slovenský pozemkový fond,
 • skutočný užívateľ stavby, pokiaľ nie je možné určiť, kto je vlastník, správca alebo nájomca stavby.

V praxi to znamená, že neexistuje stavba, za ktorú by sa nemusela platiť daň, ak obec túto daň zaviedla.

V prípade, že je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daň zo stavieb je povinný zaplatiť každý spoluvlastník, a to podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa však môžu dohodnúť, že ich na účely dane zo stavieb bude zastupovať jeden z nich. V takomto prípade ostatní spoluvlastníci ručia za daň do výšky svojho podielu na dani.

Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Za čo sa platí daň?

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré sa nachádzajú na území SR v tomto členení:

 1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu.
 2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
 3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu.
 4. Samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží a stavby hromadných garaží umiestnené pod zemou.
 5. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
 6. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou.
 7. Ostatné stavby neuvedené v bodoch 1 až 6.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré

 • majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami.

Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:

 • s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
 • priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

Aký je základ dane?

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m², pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. Do zastavanej plochy sa nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

Aká je sadzba dane?

Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m² zastavanej plochy.

Ročnú sadzbu dane môže správca dane všeobecne záväzným nariadením znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Rovnako môže správca dane určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb, ktorými sú stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu.

Taktiež môže správca dane pri viacpodlažných stavbách určiť príplatok za podlažie v sume najviac 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. V prípade, že obec príplatok za podlažie neurčí, daň sa vypočíta ako pri jednopodlažnej stavbe.

Ako vypočítať daň zo stavby?

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb.

Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.


Praktická rada

Daňovník nemusí do daňového priznania vypočítať výšku dane, túto mu vypočíta a vyrubí správca dane, ktorý má povinnosť doručiť daňovníkovi rozhodnutie o vyrubenej dani.

Kedy máte nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane zo stavieb?

V zákone sú presne špecifikované kategórie stavieb, ktoré sú priamo oslobodené od dane. Správca dane (t. j. obec) môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť okrem týchto kategórií zníženie alebo oslobodenie od dane aj v prípadoch ak ide o:

 • stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, 
 • stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia
 • stavby, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
 • stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

 • garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,

 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.
 • stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných výskumných inštitúcií alebo vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely.

Správca dane môže vekovú hranicu fyzických osôb 62 rokov stanovenú zákonom nariadením zvýšiť.


Praktická rada

Správca dane si vo svojom všeobecne záväznom nariadení určí, akým spôsobom je potrebné o oslobodenie alebo zníženie dane z pozemku požiadať. Väčšinou je vyžadované vyplnenie listinnej žiadosti s doložením potrebných dokladov.

Kedy a akým spôsobom je potrebné podať daňové priznanie?

V prípade ak u daňovníka nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane zo stavby (napr. ak nadobudne stavbu do vlastníctva), je povinný podať daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny v nehnuteľnom majetku (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu.


Praktická rada

Na internetových stránkach svojich obcí a miest nájdete konkrétne všeobecne záväzné nariadenia, ktoré ustanovujú podrobnosti týkajúce sa podania daňového priznania a platenia daní z nehnuteľností.

Je možné podať daňové priznanie elektronicky?

Zákon neustanovuje povinnosť obce poskytovať elektronické služby a teda napr. podať daňové priznanie elektronickými prostriedkami, avšak ustanovuje možnosť ich poskytovania. To, či je možné komunikovať so správcom dane elektronicky, zverejní obec na svojom webovom sídle vo forme prijatého všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom ustanoví podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb.

Pokiaľ umožňuje vaše mesto/obec podávať daňové priznanie elektronicky, službu nájdete pod názvom Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Existujú však aj výnimky, teda mestá/obce, ktoré poskytujú túto službu pod alternatívnym názvom Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (napríklad mesto Pezinok).

Vyrubenie dane

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane (obec) každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení určiť, že daň nižšiu ako 5 € nebude vyrubovať ani vyberať.

Ako platiť daň?

Vyrubená daň zo stavieb je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže vo svojom všeobecne záväznom nariadení určiť platenie dane zo stavieb v splátkach. Jednotlivé lehoty splatnosti splátok sú potom určené v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubuje.

Sankcie

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, alebo až po výzve správcu dane, môžete dostať pokutu. Správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie však menej ako 5 eur a najviac  3 000 eur.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace dokumenty:

 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  [.pdf, 1742 kB]
 • Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  [.pdf, 250 kB]
 • Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  [.pdf, 127 kB]

Lokalita

 • Slovensko