Ústredný portál verejnej správy

Daň z pozemkov

Financie

Daň z pozemkov je jednou z dane z nehnuteľností, ktorá patrí do miestnych daní. Daňová povinnosť k dani z pozemkov vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období , v ktorom sa osoba stala vlastníkom pozemku, jeho správcom, nájomcom alebo užívateľom.


Zodpovedná osoba: obec alebo mesto

Doba vyplnenia formulára: do 50 min.
Tlačivo
Elektronické služby

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť k dani z pozemkov vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa osoba stala vlastníkom pozemku, jeho správcom, nájomcom alebo užívateľom. V prípade, že sa osoba stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom pozemku 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Zánik daňovej povinnosti sa viaže k 31. decembru zdaňovacieho obdobia, v ktorom osobe zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie pozemku. 

Kto je správcom dane?

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa pozemok nachádza. Z toho vyplýva, že daňové priznanie neposielate daňovému úradu, ale priamo obci. Správca dane každoročne k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia vyrubuje daň. Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení určiť, že daň nižšiu ako 5 € nebude vyrubovať ani vyberať.

Kto má daňovú povinnosť?

Osoba, ktorá má daňovú povinnosť sa nazýva daňovník. Na účely dane z pozemku je daňovníkom:

 • vlastník pozemku,
 • správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster")

Zákon v § 5 stanovuje však aj špeciálne prípady, kedy môže byť osoba daňovníkom:

 • fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
 • nájomca, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
 1. Nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri.
 2. Má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom.
 3. Má v nájme náhradné pozemky daňovníka, ktorému boli pozemky pridelené z pôdneho fondu.
Ak nemožno určiť daňovníka podľa uvedených kritérií, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva. V praxi to znamená, že neexistuje pozemok, za ktorý by sa nemusela platiť daň, ak obec túto daň zaviedla.

V prípade, že je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daň z pozemkov je povinný zaplatiť každý spoluvlastník, a to podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa však môžu dohodnúť, že ich na účely dane z pozemku bude zastupovať jeden z nich. V takomto prípade ostatní spoluvlastníci ručia za daň do výšky svojho podielu na dani. 

Ustanovenie si zástupcu na účely podania daňového priznania nie je možné ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V tomto prípade je daňovníkom dane z pozemkov každý z manželov, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Za čo sa platí daň? 

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky, ktoré sa nachádzajú na území SR v tomto členení:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, 
 • záhrady, 
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 
 • stavebné pozemky. 

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra. Na zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy. 

Základ dane (t. j. hodnota, z ktorej sa platí daň)

Základom dane pre  ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona.

Základom dane pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku zistenej na 1 m² podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Základom dane  pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona. 

Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len "predajný stánok"), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky.

Správca dane (t. j. obec) však môže vlastným všeobecne záväzným nariadením ustanoviť inú hodnotu pozemku za 1 m² a rovnako aj hodnotu stavebného pozemku, ako je uvedené v prílohách zákona.

Aká je sadzba dane?

Ročná sadzba dane z pozemkov stanovená zákonom je 0,25 %.

Správca dane (t. j. obec) však môže ročnú sadzbu dane znížiť alebo zvýšiť všeobecne záväzným nariadením s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Obec takto môže stanoviť odlišnú sadzbu dane pre jednotlivé katastrálne územia alebo pre kategórie pozemkov. Nariadením určená ročná sadzba pre ustanovené skupiny pozemkov (ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty) však nesmie presiahnuť 5-násobok ročnej sadzby dane z týchto pozemkov. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  nesmie presiahnuť 10-násobok ročnej sadzby dane z týchto pozemkov. Ročná sadzba dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, stavebné pozemky), nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení. 

Ako vypočítať daň z pozemku?

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov. Daňovník nemusí do daňového priznania vypočítať výšku dane, túto mu vypočíta a vyrubí správca dane.

Kedy máte nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane z pozemku?

zákone sú presne špecifikované pozemky, ktoré sú priamo oslobodené od dane. Správca dane (t. j. obec) môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť okrem týchto pozemkov zníženie dane alebo oslobodenie od dane napríklad aj v týchto prípadoch.


Praktická rada

Správca dane si vo svojom všeobecne záväznom nariadení určí, akým spôsobom je potrebné o oslobodenie alebo zníženie dane z pozemku požiadať. Väčšinou je vyžadované vyplnenie listinnej žiadosti s doložením potrebných dokladov.

Kedy a akým spôsobom je potrebné podať daňové priznanie?

V prípade ak u daňovníka nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z pozemku (napr. ak nadobudne pozemok do vlastníctva), je povinný podať daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. V daňovom priznaní sa uvádzajú iba pozemky, ktoré sú vymedzené v predmete dane z pozemkov. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne.  Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu.


Praktická rada

Na internetových stránkach svojich obcí a miest nájdete konkrétne všeobecne záväzné nariadenia, ktoré ustanovujú podrobnosti týkajúce sa platenia daní z pozemkov.


Je možné podať daňové priznanie elektronicky?

Zákon neustanovuje povinnosť obce poskytovať elektronické služby a teda napr. podať daňové priznanie elektronickými prostriedkami, avšak ustanovuje možnosť ich poskytovania. To, či je možné komunikovať so správcom dane elektronicky, zverejní obec na svojom webovom sídle vo forme prijatého všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom ustanoví podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb.

Pokiaľ umožňuje vaše mesto/obec podávať daňové priznanie elektronicky, službu nájdete pod názvom Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Existujú však aj výnimky, teda mestá/obce, ktoré poskytujú túto službu pod alternatívnym názvom Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (napríklad mesto Pezinok).

Vyrubenie dane

Vyrubená daň z pozemku je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže vo svojom všeobecne záväznom nariadení určiť platenie dane z pozemku v splátkach. Jednotlivé lehoty splatnosti splátok sú potom určené v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubuje.

Sankcie

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z pozemkov v riadnom termíne alebo až po výzve správcu dane, môžete dostať pokutu. Správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie však menej ako 5 eur a najviac  3 000 eur.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2021
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace dokumenty:

 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  [.pdf, 1742 kB]
 • Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  [.pdf, 250 kB]
 • Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  [.pdf, 127 kB]

Lokalita

 • Slovensko