Ústredný portál verejnej správy

Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Financie

Daň z bytov je jednou z dane z nehnuteľností, ktorá patrí do miestnych daní. Miestne dane upravuje predovšetkým zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daňová povinnosť k dani z bytov vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období , v ktorom sa osoba stala vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru, správcom bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku.


Zodpovedná osoba: obec alebo mesto

Doba vyplnenia formulára: do 50 min.
Tlačivo
Elektronické služby

 1. Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?
 2. Kto je správcom dane?
 3. Kto má daňovú povinnosť?
 4. Za čo sa platí daň?
 5. Čo je to nebytový priestor?
 6. Základ dane
 7. Aká je sadzba dane?
 8. Ako vypočítať daň z bytov?
 9. Zníženie a oslobodenie od dane
 10. Kedy a akým spôsobom je potrebné podať daňové priznanie?
 11. Vyrubenie dane
 12. Platenie dane
 13. Sankcie

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť k dani z bytov vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa osoba stala vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru, alebo jeho správcom. V prípade, že sa osoba stane vlastníkom alebo správcom bytu alebo nebytového priestoru 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Zánik daňovej povinnosti sa viaže k 31. decembru zdaňovacieho obdobia, v ktorom osobe zaniklo vlastníctvo alebo správa bytu, alebo nebytového priestoru. 

Kto je správcom dane?

Správu dane z bytov vykonáva obec, na ktorej území sa byt alebo nebytový priestor nachádza. To znamená, že daňové priznanie neposielate daňovému úradu, ale priamo obci.

Kto má daňovú povinnosť?

Daňovníkom je osoba, ktorá má daňovú povinnosť. Na účely dane z bytov je daňovníkom:

 • vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku.

V prípade, že sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daň z bytov je povinný zaplatiť každý spoluvlastník, a to podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa však môžu dohodnúť, že ich na účely dane z bytov bude zastupovať jeden z nich. V takomto prípade ostatní spoluvlastníci ručia za daň do výšky svojho podielu na dani.

Ak je byt alebo nebytový priestor v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Za čo sa platí daň?

Predmetom dane z bytov je byt a nebytový priestor nachádzajúci sa v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby.

Čo je to nebytový priestor?

Za nebytový priestor sa považuje byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie.

Základ dane (t. j. hodnota, z ktorej sa platí daň)

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².

Aká je sadzba dane?

Ročná sadzba dane je 0,033 € za každý aj začatý m²podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Ročnú sadzbu dane môže správca dane všeobecne záväzným nariadením znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Rovnako môže správca dane určiť rôznu ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor určený na rôzne účely v bytovom dome.

Ako vypočítať daň z bytov?

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.


Praktická rada

Daňovník nemusí do daňového priznania vypočítať výšku dane, túto mu vypočíta a vyrubí správca dane, ktorý má povinnosť doručiť daňovníkovi rozhodnutie o vyrubenej dani.

Zníženie a oslobodenie od dane

V zákone sú presne špecifikované kategórie bytov a nebytových priestorov, ktoré sú priamo oslobodené od dane. Správca dane (t. j. obec) môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť okrem týchto kategórií zníženie alebo oslobodenie od dane aj v prípadoch, ak ide o:

 • byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, 
 • byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,
 • byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku, 
 • byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 • nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Správca dane môže vekovú hranicu 62 rokov stanovenú zákonom nariadením zvýšiť.


Praktická rada

Správca dane si vo svojom všeobecne záväznom nariadení určí, akým spôsobom je potrebné o oslobodenie alebo zníženie dane z bytov požiadať. Väčšinou je vyžadované vyplnenie listinnej žiadosti s doložením potrebných dokladov.

Kedy a akým spôsobom je potrebné podať daňové priznanie?

V prípade ak u daňovníka nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z bytov (napr. ak nadobudne byt do vlastníctva), je povinný podať daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu. Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny v nehnuteľnom majetku (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne.  Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne, alebo si ustanoviť zástupcu.

Je možné podať daňové priznanie elektronicky?

Zákon neustanovuje povinnosť obce poskytovať elektronické služby a teda napr. podať daňové priznanie elektronickými prostriedkami, avšak ustanovuje možnosť ich poskytovania. To, či je možné komunikovať so správcom dane elektronicky, zverejní obec na svojom webovom sídle vo forme prijatého všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom ustanoví podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb.

Pokiaľ umožňuje vaše mesto/obec podávať daňové priznanie elektronicky, službu nájdete pod názvom Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Existujú však aj výnimky, teda mestá/obce, ktoré poskytujú túto službu pod alternatívnym názvom Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (napríklad mesto Pezinok).

Vyrubenie dane

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane (obec) každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení určiť, že daň nižšiu ako 5 € nebude vyrubovať ani vyberať.

Platenie dane

Vyrubená daň zo stavieb je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže vo svojom všeobecne záväznom nariadení určiť platenie dane z bytov v splátkach. Jednotlivé lehoty splatnosti splátok sú potom určené v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubuje.

Sankcie

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, alebo až po výzve správcu dane, môžete dostať pokutu. Správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie však menej ako 5 eur a najviac  3 000 eur.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace dokumenty:

 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  [.pdf, 1742 kB]
 • Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  [.pdf, 250 kB]
 • Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  [.pdf, 127 kB]

Lokalita

 • Slovensko