Ústredný portál verejnej správy

Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu

Zdravie

Každý občan, ktorý žije na území Slovenskej republiky, je registrovaný u jediného lekára prvého kontaktu, teda všeobecného lekára, ktorý vedie jeho zdravotnú dokumentáciu ako celok a zodpovedá za trvalú starostlivosť o pacienta. Lekár prvého kontaktu resp. všeobecný lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť v primárnom kontakte je za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacienta platený zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

1. Typy ambulantných starostlivostí
2. Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu

Typy ambulantných starostlivostí

Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu je jednou z ambulantných starostlivostí poskytovaných v rámci zdravotnej starostlivosti, ktorými sú:

  • všeobecná (pre dospelých, pre deti a dorast),
  • špecializovaná (gynekologická, zubno-lekárska),
  • špecializovaná iná,
  • záchranná zdravotná služba.

Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu

Ambulantnú starostlivosť lekára prvého kontaktu poskytuje všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast.

Pacienti najprv navštívia všeobecného lekára, teda lekára prvého kontaktu, ktorý vykoná základné vyšetrenie a na základe vlastného posúdenia a diagnostiky určí ďalší postup v liečbe pacienta. Všeobecný lekár rozhoduje napr. o tom, či je možné pacienta  liečiť v domácom prostredí, či je potrebné vykonať laboratórne testy, špecializované ambulantné vyšetrenia, prípadne nariadi hospitalizáciu.

Ak chcete zistiť kto je váš všeobecný lekár alebo potrebujete podať podnet na samosprávny kraj, v prípade, že vás odmietol lekár, ktorého ste si vybrali, môžete tak urobiť už aj elektronicky. Jednotlivé služby nájdete v sekcii elektronické služby v rámci ambulantnej starostlivosti lekára prvého kontaktu.

Bližšie informácie týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti a podôb ambulantných starostlivostí nájdete v článku o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Zistiť kto je váš všeobecný lekár môžete v detailnejšom článku o všeobecných lekároch.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum poslednej zmeny: 6. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 18. 5. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

  • Slovensko