Ústredný portál verejnej správy

Správne poplatky

Štátna správa sk

Sú poplatky, ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov a DataCentra ("správny orgán"). Správne poplatky sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Späť na zoznam