Ústredný portál verejnej správy

Spoločná autorizácia na ÚPVS

Vážení zástupcovia orgánov verejnej moci, 
dovoľujeme si vás informovať o funkciách a dokumentoch, ktoré NASES poskytuje vzhľadom na povinnosť používania spoločnej autorizácie elektronických dokumentov v zmysle § 28 ods. 3 a 6 ako aj v zmysle § 36 zákona o e-Governmente : 

1. Na Partner Framework Portáli je zverejnený Integračný manuál pre centrálnu elektronickú podateľňu, ktorý obsahuje najmä upresnenia a lepšie príklady týkajúce sa spoločnej autorizácie vo formáte ASiC-E XAdES v službe "DITEC_CEP_PODPISANIE_DOKUMENTOV2". Možnosť spoločnej autorizácie je v centrálnej elektronickej podateľni dostupná od začiatku roka 2017.

2. Na Ústrednom portáli verejnej správy je zverejnená Dokumentácia centrálnej elektronickej podateľne. Uvádza prehľad formátov, ktoré je v súčasnosti možné opakovane alebo spoločne autorizovať, ako aj informácie o pripravovanej podpore ďalších formátov, ktorá sa plánuje na najbližšie mesiace.

3. Na Ústrednom portáli verejnej správy je ďalej zverejnená príručka popisujúca zobrazovanie spoločne autorizovaných dokumentov v správach v elektronickej schránke... 

4. Funkcia spoločnej autorizácie v používateľskom rozhraní portálu slovensko.sk bola sprístupnená dňa 22. septembra 2018. Je určená pre pracovníkov orgánov verejnej moci, ktorí vykonávajú spoločnú autorizáciu pomocou mandátnych certifikátov. Dostupná je len pri formulároch priradených k službám, pre ktoré sa táto funkcia na portáli slovensko.sk nastaví. V prípade registrovania nových formulárov v lokátore elektronických služieb sa spoločná autorizácia prednastaví automaticky. Pri starších formulároch bude potrebné individuálne požiadať Národnú agentúru prie sieťové a elektronické služby (NASES) o nastavenie možnosti spoločnej autorizácie. Postup spoločnej autorizácie elektronických dokumentov orgánmi verejnej moci... 

Spoločná autorizácia nevyžaduje žiadne úpravy formulárov. Takto autorizovať je možné (prostredníctvom centrálnej elektronickej podateľne) ľubovoľný elektronický formulár spolu s ďalšími elektronickými dokumentami, ktorých formáty sú podporované. 

5. Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil novú doložku právoplatnosti a vykonateľnosti, ktorá je zverejnená v module elektronických formulárov od 29. marca 2018 s identifikátorom 50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnosti.sk 

UPOZORŇUJEME:
Doručovaný elektronický úradný dokument zložený z viacerých spoločne autorizovaných súborov, vytvorený podľa § 28 ods. 3 alebo ods. 6 zákona č. 305/2013 Z.z., má byť v elektronickej úradnej správe prenášaný v elemente Object s atribútom Class=“FORM“.

Kým väčšina elektronických správ obsahuje v elemente Object iba jeden autorizovaný súbor alebo jeden súbor bez autorizácie, v prípade postupu podľa § 28 ods. 3, ods. 6 alebo § 36 zákona bude v elemente Object podpisový kontajner obsahujúci typicky dva alebo tri súbory.
Príkladom môžu byť údaje vyplnené podľa elektronického formulára obsahujúce časť rozhodnutia a PDF súbor obsahujúci zvyšnú časť rozhodnutia, pričom k nim môžu byť doplnené aj údaje vyplnené podľa elektronického formulára doložky právoplatnosti a vykonateľnosti. Príklady je možné nájsť aj v návode pre spoločnú autorizáciu pre konštruktor správy.

V prípade zaručenej konverzie do novovzniknutého elektronického dokumentu podľa § 36 zákona budú spoločne autorizované súbory typicky prenášané v elemente Object s atribútom Class=“ATTACHMENT“.
Spoločnou autorizáciou viacerých elektronických dokumentov podľa § 28 ods. 3, ods. 6 alebo § 36 zákona č. 305/2013 Z.z. vzniká jeden podpisový kontajner (obvykle ASiC), v ktorom sa nachádzajú jednotlivé súbory a ich autorizácia.
Informácie o spoločnej autorizácii a jej princípoch je možné nájsť aj v prezentácii k prechodu na formát ASiC (s. 79).
Keďže v podpisových kontajneroch obvykle nie je možné určiť, ktorý z viacerých podpísaných dokumentov je hlavný, poradie spracovania je na Ústrednom portáli verejnej správy určené poradím, v akom sú podpísané dokumenty v podpisovom kontajneri referencované. (Podrobnosti pre jednotlivé podpisové kontajnery budú uvedené v technických informáciách na portáli slovensko.sk.)

Poznámka: V rámci prípravy funkcie spoločnej autorizácie mali používatelia možnosť prispieť k vytvoreniu dizajnu vyplnením dotazníka.


Dátum poslednej zmeny: 11. 01. 2019
Dátum zverejnenia: 29. 3. 2018