Ústredný portál verejnej správy

Spoločná autorizácia na ÚPVS

Vážení zástupcovia orgánov verejnej moci, 
dovoľujeme si vás informovať o funkciách a dokumentoch, ktoré NASES poskytuje vzhľadom na povinnosť používania spoločnej autorizácie elektronických dokumentov v zmysle § 28 ods. 3 a 6 ako aj v zmysle § 36 zákona o e-Governmente : 

1. Na Partner Framework Portáli je zverejnený Integračný manuál pre centrálnu elektronickú podateľňu, ktorý obsahuje najmä upresnenia a lepšie príklady týkajúce sa spoločnej autorizácie vo formáte ASiC-E XAdES v službe "DITEC_CEP_PODPISANIE_DOKUMENTOV2". Možnosť spoločnej autorizácie je v centrálnej elektronickej podateľni dostupná od začiatku roka 2017.

2. Na Ústrednom portáli verejnej správy je zverejnená Dokumentácia centrálnej elektronickej podateľne. Uvádza prehľad formátov, ktoré je v súčasnosti možné opakovane alebo spoločne autorizovať, ako aj informácie o pripravovanej podpore ďalších formátov, ktorá sa plánuje na najbližšie mesiace: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Dokumentacia_funkcnosti_CEP.pdf 

3. Na Ústrednom portáli verejnej správy je ďalej zverejnená príručka popisujúca zobrazovanie spoločne autorizovaných dokumentov v správach v elektronickej schránke: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Nove_ES/zobrazenie_spolocna_autorizacia.pdf a k postupu spoločnej autorizácie elektronických dokumentov orgánmi verejnej moci: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Nove_ES/navod_spolocna_autorizacia.pdf

4. Funkcia spoločnej autorizácie v používateľskom rozhraní portálu slovensko.sk bola sprístupnená dňa 22. septembra 2018. Je určená pre pracovníkov orgánov verejnej moci, ktorí vykonávajú spoločnú autorizáciu pomocou mandátnych certifikátov. Dostupná je len pri formulároch priradených k službám, pre ktoré sa táto funkcia na portáli slovensko.sk nastaví. V prípade registrovania nových formulárov v lokátore elektronických služieb sa spoločná autorizácia prednastaví automaticky. Pri starších formulár bude potrebné individuálne požiadať Národnú agentúru prie sieťové a elektronické služby (NASES) o nastavenie možnosti spoločnej autorizácie.

Spoločná autorizácia nevyžaduje žiadne úpravy formulárov. Takto autorizovať je možné (prostredníctvom centrálnej elektronickej podateľne) ľubovoľný elektronický formulár spolu s ďalšími elektronickými dokumentami, ktorých formáty sú podporované. 

5. Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil novú doložku právoplatnosti a vykonateľnosti, ktorá je zverejnená v module elektronických formulárov od 29. marca 2018 s identifikátorom 50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnosti.sk

Poznámka: V rámci prípravy funkcie spoločnej autorizácie mali používatelia možnosť prispieť k vytvoreniu dizajnu vyplnením dotazníka: https://goo.gl/forms/PplmzZ6z7FIxLIHB2.