Ústredný portál verejnej správy

Spoločná autorizácia na ÚPVS

Vážení zástupcovia orgánov verejnej moci, 
dovoľujeme si vás informovať o funkciách a dokumentoch, ktoré NASES poskytuje vzhľadom na povinnosť používania spoločnej autorizácie elektronických dokumentov v zmysle § 28 ods. 3 a 6 ako aj v zmysle § 36 zákona o e-Governmente : 

1. Na Partner Framework Portáli bola na začiatku marca 2018 zverejnená nová verzia integračného manuálu pre centrálnu elektronickú podateľňu (verzia 2.5), ktorá obsahuje najmä upresnenia a lepšie príklady týkajúce sa spoločnej autorizácie vo formáte ASiC-E XAdES v službe "DITEC_CEP_PODPISANIE_DOKUMENTOV2". Možnosť spoločnej autorizácie je v centrálnej elektronickej podateľni dostupná od začiatku roka 2017. Integračný manuál bude v najbližších týždňoch ďalej postupne aktualizovaný. 

2. Na Ústrednom portáli verejnej správy sme aktualizovali dokumentáciu centrálnej elektronickej podateľne. Uvádza prehľad formátov, ktoré je v súčasnosti možné opakovane alebo spoločne autorizovať, ako aj informácie o pripravovanej podpore ďalších formátov, ktorá sa plánuje na najbližšie mesiace: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Dokumentacia_funkcnosti_CEP.pdf 

3. Aktualizovali sme príručku popisujúcu zobrazovanie spoločne autorizovaných dokumentov v správach v elektronickej schránke od roku 2017: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Nove_ES/zobrazenie_spolocna_autorizacia.pdf. V súčasnosti sa pripravuje nový vzhľad spoločnej autorizácie v elektronickej schránke, ktorého nasadenie je možné očakávať v najbližších mesiacoch. 

4. Dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie dotazníka
V rámci prípravy novej funkcie spoločnej autorizácie by sme vás chceli požiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníkahttps://goo.gl/forms/PplmzZ6z7FIxLIHB2. Jeho vyplnením nám pomôžete vytvoriť dizajn, ktorý bude zodpovedať potrebám používateľov. V prípade, že nie ste koncovým používateľom, teda nevytvárate spoločnú autorizáciu úradných dokumentov, chceli by sme vás požiadať o preposlanie dotazníka zainteresovaným osobám.

Funkcia spoločnej autorizácie v používateľskom rozhraní portálu slovensko.sk bude sprístupnená v najbližších mesiacoch. Je určená pre pracovníkov orgánov verejnej moci, ktorí vykonávajú spoločnú autorizáciu pomocou mandátnych certifikátov. Dostupná bude len pri formulároch priradených k službám, pre ktoré sa táto funkcia na portáli slovensko.sk nastaví. Po spustení funkcie sa plánuje jej nastavenie aj pre formulár doložky právoplatnosti a vykonateľnosti. 

Spoločná autorizácia nevyžaduje žiadne úpravy formulárov. Takto autorizovať je možné (prostredníctvom centrálnej elektronickej podateľne) ľubovoľný elektronický formulár spolu s ďalšími elektronickými dokumentami, ktorých formáty sú podporované. 

5. Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil novú doložku právoplatnosti a vykonateľnosti, ktorá má byť zverejnená v module elektronických formulárov od 29. marca 2018 s identifikátorom 50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnosti.sk