Ústredný portál verejnej správy

Spoločná autorizácia na ÚPVS

Vážení zástupcovia orgánov verejnej moci, 

dovoľujeme si vás informovať o funkciách a dokumentoch, ktoré NASES poskytuje vzhľadom na povinnosť používania spoločnej autorizácie elektronických dokumentov v prípade postupu podľa § 36 zákona o e-Governmente a tiež vzhľadom na možnosť podľa § 28 ods. 3 a § 60j ods. 9 (resp. podľa pôvodného § 28 ods. 6 účinného do 31. októbra 2022) tohto zákona: 

1. Funkciu spoločnej autorizácie, určenú pre pracovníkov orgánov verejnej moci je možné využívať:

  • integráciou na centrálnu elektronickú podateľňu (CEP) v prípade autorizácie kvalifikovanou elektronickou pečaťou,
  • v používateľskom rozhraní portálu slovensko.sk (v tzv. konštruktore správy) v prípade spoločnej autorizácie pomocou mandátnych certifikátov alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. 

V používateľskom rozhraní portálu slovensko.sk je funkcia dostupná pri všetkých elektronických formulároch priradených k službám, pre ktoré túto funkciu na portáli slovensko.sk nastaví Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). V prípade registrovania nových elektronických formulárov (s novým identifikátorom) od 22. septembra 2018 NASES túto možnosť nastavuje automaticky vždy. Pri starších formulároch je potrebné individuálne požiadať Národnú agentúru prie sieťové a elektronické služby (NASES) o nastavenie možnosti spoločnej autorizácie. Na portáli slovensko.sk je dostupný návod pre spoločnú autorizáciu elektronických dokumentov orgánmi verejnej moci.
Spoločná autorizácia nevyžaduje žiadne úpravy existujúcich elektronických formulárov alebo registráciu nových elektronických formulárov. V prípade integrácie na centrálnu elektronickú podateľňu je možné spoločne autorizovať ľubovoľný elektronický formulár spolu s ďalšími elektronickými dokumentami, ktorých formáty sú podporované.  

2. Na Partner Framework Portáli je zverejnený Integračný manuál pre centrálnu elektronickú podateľňu, ktorý obsahuje špecifikáciu a príklady týkajúce sa spoločnej autorizácie vo formáte ASiC-E XAdES v službe "DITEC_CEP_PODPISANIE_DOKUMENTOV2" centrálnej elektronickej podateľne. Možnosť spoločnej autorizácie je v centrálnej elektronickej podateľni dostupná od začiatku roka 2017.

3. Na Ústrednom portáli verejnej správy je zverejnená Dokumentácia centrálnej elektronickej podateľne. Uvádza prehľad formátov, ktoré je v súčasnosti možné opakovane alebo spoločne autorizovať, ako aj informácie o pripravovanej podpore ďalších formátov, ktorá sa plánuje na najbližšie mesiace.

4. Na Ústrednom portáli verejnej správy je ďalej zverejnená príručka popisujúca zobrazovanie spoločne autorizovaných dokumentov v správach v elektronickej schránke... 

5. Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil nové doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, ktoré sú zverejnené v module elektronických formulárov s identifikátormi:

  • 50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnosti.sk
  • 50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnostiDoVlastnychRuk.sk
  • 50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnostiDoVlastnychRukSFikciouDorucenia.sk

Formulár doložky je od októbra 2019 dostupný aj cez zelené tlačidlo „Vyznačiť doložku" priamo v odoslaných elektronických úradných správach obsahujúcich elektronické úradné dokumenty, t. j. správy s class EGOV_DOCUMENT (rozhodnutia) a tiež bol hromadne pridaný medzi formuláre dostupné cez „Vytvoriť oznámenie/výzvu“, ktoré má každý orgán verejnej moci (OVM) vo svojej elektronickej schránke (vľavo hore).

Správne vytvárať doložku v zmysle novely zákona o e-Governmente s účinnosťou od 1. augusta 2019 môžu OVM nielen spoločnou autorizáciou, ale aj pripojením celého rozhodnutia do prílohy. V prípade priloženia rozhodnutia do prílohy elektronickej úradnej správy musí byť zároveň v doložke tento elektronický úradný dokument jednoznačne identifikovaný. Pokiaľ elektronický úradný dokument vznikol spoločnou autorizáciou elektronického dokumentu vo formáte PDF s údajmi elektronického formulára, musí byť v prílohe k doložke právoplatnosti pripojený celý pôvodný elektronický úradný dokument, a teda aj súbor obsahujúci všetky časti elektronického úradného dokumentu (napr. ASiC obsahujúci PDF spoločne autorizovaný s údajmi formulára).

Prílohy, ktoré nie sú elektronickým úradným dokumentom sa v zmysle výkladu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu nemajú spoločne autorizovať s elektronickým úradným dokumentom, resp. doložkou.

Viac k vyznačovaniu doložky právoplatnosti a vykonateľnosti...

Usmernenie k spoločnej autorizácii elektronických úradných dokumentov zo dňa 15. júla 2019 je dostupné priamo na stránke Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.


UPOZORŇUJEME:

Doručovaný elektronický úradný dokument zložený z viacerých spoločne autorizovaných súborov, vytvorený podľa § 28 ods. 3 alebo § 60j ods. 9 zákona č. 305/2013 Z.z. (resp. podľa pôvodného § 28 ods. 6 účinného do 31.10.2022), má byť v elektronickej úradnej správe prenášaný v elemente Object s atribútom Class=“FORM“. Príklady vytvárania štruktúry objektov elektronickej úradnej správy nájdete vo zverejnenom ozname. Kým väčšina elektronických správ obsahuje v elemente Object iba jeden autorizovaný súbor alebo jeden súbor bez autorizácie, v prípade postupu podľa § 28 ods. 3, § 36 alebo § 60j ods. 9 zákona bude v elemente Object podpisový kontajner obsahujúci typicky dva alebo tri súbory. Príkladom môžu byť údaje vyplnené podľa elektronického formulára obsahujúce časť rozhodnutia a PDF súbor obsahujúci zvyšnú časť rozhodnutia, pričom k nim môžu byť doplnené aj údaje vyplnené podľa elektronického formulára doložky právoplatnosti a vykonateľnosti. Príklady je možné nájsť aj v návode pre spoločnú autorizáciu pre konštruktor správy. Správy so spoločnou autorizáciou v hlavnom objekte správy nebudú na ÚPVS po 30. septembra 2024 automaticky zamietané. Je na orgánoch verejnej moci, aby povinnosti zapracovali do svojich systémov. 

V prípade zaručenej konverzie do novovzniknutého elektronického dokumentu podľa § 36 zákona budú spoločne autorizované súbory typicky prenášané v elemente Object s atribútom Class=“ATTACHMENT“. Spoločnou autorizáciou viacerých elektronických dokumentov podľa § 28 ods. 3 alebo § 36 zákona č. 305/2013 Z.z. a tiež podľa pôvodného § 28 ods. 6 účinného do 31.10.2022 vzniká jeden podpisový kontajner obvykle vo formáte ASiC, v ktorom sa nachádzajú jednotlivé súbory a ich autorizácia. Informácie o spoločnej autorizácii a jej princípoch je možné nájsť aj v prezentácii k prechodu na formát ASiC (s. 79).

Keďže v podpisových kontajneroch obvykle nie je možné určiť, ktorý z viacerých podpísaných dokumentov je hlavný, poradie spracovania je na Ústrednom portáli verejnej správy určené poradím, v akom sú podpísané dokumenty v podpisovom kontajneri referencované. (Podrobnosti pre jednotlivé podpisové kontajnery sú uvedené v technických informáciách o moduloch CEP a eDesk na portáli slovensko.sk.)

Poznámka: V rámci prípravy funkcie spoločnej autorizácie mali používatelia možnosť prispieť k vytvoreniu dizajnu vyplnením dotazníka.


Dátum poslednej zmeny: 22. 4. 2024
Dátum zverejnenia: 29. 3. 2018