Ústredný portál verejnej správy

Technické informácie o ÚPVS

Poznámka:
Integračné manuály potrebné k integrácii na jednotlivé moduly Ústredného portálu verejnej správy sú k dispozícii na Partner Framework Portáli (PFP). Viac informácií k integrácii...

Modul CEP

Pravidlá vyhodnocovania autorizácie v Centrálnej elektronickej podateľni sú uvedené v dokumente Dokumentácia funkčnosti Centrálnej elektronickej podateľne [.pdf, 644 kB]. 

Technické informácie o Uznanom spôsobe autorizácie sú zverejnené v dokumentácii [.pdf, 186kB].

Pre účely testovania uznaného spôsobu autorizácie zverejňujeme vzorky zdokonalených elektronických podpisov založených na kvalifikovanom certifikáte.

Modul eDesk

Pravidlá technickej funkčnosti elektronickej schránky sú uvedené v dokumente Dokumentácia funkčnosti elektronickej schránky (eDesk) [.pdf, 886.1 kB].

Spôsob zobrazovania predmetu správy, názvu odosielateľa a adresáta špecifických tried správ Sk-Talk nájdete v súbore eDesk SkTalk2 mapovanie [.zip, 19.7 kB]. 

Modul G2G

Dokumentácia Schémy správ Sk-Talk pre asynchrónnu komunikáciu s ÚPVS podľa § 11 písm. g) Vyhlášky č. 78/2020 Z.  z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy pozostáva z dvoch dokumentov:

Modul MDU

Pravidlá a obmedzenia technickej funkčnosti modulu dlhodobého uchovávania sú uvedené v dokumente Dokumentácia funkčnosti modulu dlhodobého uchovávania (MDU) [.pdf, 947.3 kB].

Modul MEF

Dokumentácia podľa štandardov pre elektronické formuláre 

V zmysle prílohy č. 1 bodu 7.3.6 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy na Ústrednom portáli verejnej správy zverejňuje dokumentácia kontrol elektronických formulárov vykonávaných v module elektronických formulárov a dátum začiatku ich uplatňovania. Tento dátum zatiaľ nebol určený a z tohto dôvodu sa v zmysle nadväzujúcich ustanovení Vyhlášky o štandardoch naďalej používajú pôvodné hodnoty zverejnené v centrálnom metainformačnom systéme (namiesto jednotných referencovateľných identifikátorov) pre nasledovné prípady:

  • identifikátor elektronického formulára (element dc:identifier v meta.xml podľa bodu 2.2.1 prílohy č. 1),
  • identifikátor gestora elektronického formulára (element dc:publisher podľa bodu 2.2.1),
  • identifikátor poskytovateľa elektronického formulára (element dc:creator podľa bodu 2.2.1 prílohy č. 1),
  • hodnotu atribútu targetNamespace v definícii dátovej štruktúry (XSD) elektronického formulár (bod 2.3.11 prílohy č. 1),
  • referencie schém v XMLDataContainer v elementoch UsedPresentationSchemaReference a UsedXSDReference a identifikátor formulára v atribúte Identifier (príloha č. 7, body D.4.1, D.4.2.1 a D.4.3.1). 

Kontajner pre publikáciu elektronického formulára

Modul elektronických formulárov v súčasnosti podporuje kontajner pre publikáciu elektronických formulárov výlučne vo verzii 1.0. V kontajneri preto môžu byť v zmysle bodu 7.3.2 prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z.z. uvádzané iba hodnoty s verziou 1, napríklad "urn:manifest:1.0".

V zmysle bodu 7.3 prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre IS VS sa v centrálnom metainformačnom systéme zverejňujú XSD schémy pre jednotlivé verzie kontajnera pre publikáciu elektronického formulára. Zverejnené XSD schémy sú v súčasnosti zverejnené len pre verziu 1.0 kontajnera pre publikáciu elektronického formulára. Keďže sa verzia 1.1 a 1.2 kontajnera v súčasnosti nemôžu používať, nie je možné v elektronických formulároch používať vlastnosti podporované len v týchto vyšších verziách, ako sú napríklad viaceré hodnoty oddelené čiarkou v atribúte media - destination v súbore manifest.xml alebo nová štruktúra súboru meta.xml.

Číselníky hodnôt kontajnera pre publikáciu elektronického formulára

V súlade s bodom 7.5.4 prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z.z. zverejňujeme prípustné hodnoty atribútov v kontajneri pre publikáciu elektronického formulára v module elektronických formulárov: 

  • Atribút "media-destination" - Číselník účelov prezentačných schém pre prípustné hodnoty atribútu media-destination s prefixom "x-" je zverejnený v centrálnom metainformačnom systéme (CL000001) v súlade s bodom 7.9.6 písm. f) prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z..
  • Atribút "media-destination-type-description" v súčasnosti nemá registrované hodnoty nad rámec povinných definovaných vo vyhláške o štandardoch: HTML, XHTML, TXT, XSLFO. (bod 7.5.4 písm. d) prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z.)
  • Atribút "target-environment" - Číselník prostredí elektronických formulárov pre prípustné hodnoty atribútu target-environment aktuálne nie je vytvorený, nakoľko zo strany gestorov formulárov doteraz nebola požiadavka na registráciu konkrétnej hodnoty (bod 7.5.4 písm. j) prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z.); v prípade absencie atribútu je prezentačná schéma určená pre transformáciu modulmi ÚPVS, pričom hodnota "upvs" uvedená v príkladoch v predchádzajúcej verzii Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre IS VS sa v praxi nepoužíva.
  • Atribút "xslfo-reference-procesor" má definovanú jedinú hodnotu: "Apache FOP 1.1" (bod 7.5.4 písm. k) prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z.)
  • Atribút "xslfo-reference-procesor-url" má definovanú jedinú hodnotu: "http://archive.apache.org/dist/xmlgraphics/fop/binaries/fop-1.1-bin.zip"  (bod 7.5.4 písm. l) prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z.)

Referenčný XSL-FO softvér

V súlade s Vyhláškou č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (príloha č. 1 bod 3.1.3) zverejňujeme odkaz na stiahnutie referenčného XSL-FO softvéru vykonávajúceho správnu transformáciu XSL-FO súborov do prezentácie elektronického formulára vo formáte PDF, ktorým je softvér Apache FOP 1.1.

Aktuálna konfigurácia [.zip, 3.6 kB] Apache FOP 1.1 používaná Ústredným portálom verejnej správy. Tento softvér sapoužíva aj na Ústrednom portáli verejnej správy pre  každú transformáciu údajov vyplnených podľa elektronického formulára do formátu PDF a používa sa aj pre účely vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradnéhodokumentu. 

Softvér Apache FOP 1.1 bol schválený v roku 2014 v pracovných skupinách Komisie pre štandardizáciu IS VS a je uvedený aj v metodickom pokyne k Výnosu o štandardoch. Príkaz, ktorým je možné vytvoriť PDF prezentáciu z údajov vyplnených podľa elektronického formulára prostredníctvom tlačovej prezentačnej schémy použitím referenčného XSL-FO softvéru Apache FOP 1.1: fop -xml data.xml -c conf/fop.xconf -xsl form.x.fo.xsl -pdf vystup.pdf. Vysvetlivky k parametrom nájdete v Návode na registráciu a správu formulárov v module elektronických formulárov

Súbory fontov

V súlade s bodom 2.6.8 Prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy zverejňujeme odkazy na stiahnutie fontov ArialTimes New RomanCourier New a OpenSymbol. Pri používaní značkovacieho jazyka XSL-FO pre transformáciu do PDF a pri používaní podpisových prezentácií vo formátoch HTML alebo XHTML sa najmenej jeden z týchto fontov má uvádzať vo vlastnostiach písma ako prvý font požadovaný pre zobrazenie.

Historické dokumentácie správ zasielaných z historických informačných systémov...


Dátum poslednej zmeny:
 17.10.2022