Ústredný portál verejnej správy

Technické informácie o ÚPVS

Poznámka:
Integračné manuály potrebné k integrácii na jednotlivé moduly Ústredného portálu verejnej správy sú k dispozícii na Partner Framework Portáli (PFP). Viac informácií k integrácii...

 • Modul MDU
  Pravidlá a obmedzenia technickej funkčnosti modulu dlhodobého uchovávania sú uvedené v dokumente Dokumentácia funkčnosti modulu dlhodobého uchovávania (MDU) [.pdf, 947.3 kB].

 • Modul MEF

  Dokumentácia podľa štandardov pre elektronické formuláre 

  V zmysle prílohy č. 1 bodu 7.3.6 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy na ústrednom portáli verejnej správy zverejňuje dokumentácia kontrol elektronických formulárov vykonávaných v module elektronických formulárov a dátum začiatku ich uplatňovania. Tento dátum zatiaľ nebol určený a z tohto dôvodu sa v zmysle nadväzujúcich ustanovení Vyhlášky o štandardoch naďalej používajú pôvodné hodnoty zverejnené v centrálnom metainformačnom systéme (namiesto jednotných referencovateľných identifikátorov) pre nasledovné prípady: 
  - identifikátor elektronického formulára (element dc:identifier v meta.xml podľa bodu 2.2.1 prílohy č. 1),
  - identifikátor gestora elektronického formulára (element dc:publisher podľa bodu 2.2.1),
  - identifikátor poskytovateľa elektronického formulára (element dc:creator podľa bodu 2.2.1 prílohy č. 1),
  - hodnotu atribútu targetNamespace v definícii dátovej štruktúry (XSD) elektronického formulár (bod 2.3.11
    prílohy č. 1),
  - referencie schém v XMLDataContainer v elementoch UsedPresentationSchemaReference a UsedXSDReference
    a identifikátor formulára v atribúte Identifier (príloha č. 7, body D.4.1, D.4.2.1 a D.4.3.1). 

  Kontajner pre publikáciu elektronického formulára

  Modul elektronických formulárov v súčasnosti podporuje kontajner pre publikáciu elektronických formulárov výlučne vo verzii 1.0. V kontajneri preto môžu byť v zmysle bodu 7.3.2 prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z.z. uvádzané iba hodnoty s verziou 1, napríklad "urn:manifest:1.0".
  V zmysle bodu 7.3 prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre IS VS sa v centrálnom metainformačnom systéme zverejňujú XSD schémy pre jednotlivé verzie kontajnera pre publikáciu elektronického formulára. Zverejnené XSD schémy sú v súčasnosti zverejnené len pre verziu 1.0 kontajnera pre publikáciu elektronického formulára. Keďže sa verzia 1.1 a 1.2 kontajnera v súčasnosti nemôžu používať, nie je možné v elektronických formulároch používať vlastnosti podporované len v týchto vyšších verziách, ako sú napríklad viaceré hodnoty oddelené čiarkou v atribúte media-destination v súbore manifest.xml alebo nová štruktúra súboru meta.xml.

  Referenčný XSL-FO softvér

  V súlade s Vyhláškou č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (príloha č. 1 bod 3.1.3) zverejňujeme odkaz na stiahnutie referenčného XSL-FO softvéru vykonávajúceho správnu transformáciu XSL-FO súborov do prezentácie elektronického formulára vo formáte PDF, ktorým je softvér Apache FOP 1.1. Aktuálna konfigurácia [.zip, 3.6 kB] Apache FOP 1.1 používaná ústredným portálom verejnej správy. Tento softvér sa používa aj na Ústrednom portáli verejnej správy pre  každú transformáciu údajov vyplnených podľa elektronického formulára do formátu PDF a používa sa aj pre účely vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Softvér Apache FOP 1.1 bol schválený v roku 2014 v pracovných skupinách Komisie pre štandardizáciu IS VS a je uvedený aj v metodickom pokyne k Výnosu o štandardoch. Príkaz, ktorým je možné vytvoriť PDF prezentáciu z údajov vyplnených podľa elektronického formulára prostredníctvom tlačovej prezentačnej schémy použitím referenčného XSL-FO softvéru Apache FOP 1.1: fop -xml data.xml -c conf/fop.xconf -xsl form.x.fo.xsl -pdf vystup.pdf. Vysvetlivky k parametrom nájdete v Návode na registráciu a správu formulárov v module elektronických formulárov

  Súbory fontov

  V súlade s bodom 2.6.8 Prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy zverejňujeme odkazy na stiahnutie fontov ArialTimes New RomanCourier New a OpenSymbol. Pri používaní značkovacieho jazyka XSL-FO pre transformáciu do PDF a pri používaní podpisových prezentácií vo formátoch HTML alebo XHTML sa najmenej jeden z týchto fontov má uvádzať vo vlastnostiach písma ako prvý font požadovaný pre zobrazenie.

 

Historické dokumentácie správ zasielaných z historických informačných systémov...

 

Dátum poslednej zmeny: 06.05.2021