Ústredný portál verejnej správy

Technické informácie o ÚPVS

V súlade s Výnosom č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy  verejnej správy (príloha č. 3 bod 3.1.3) zverejňujeme odkaz na stiahnutie referenčného XSL-FO softvéru vykonávajúceho správnu transformáciu XSL-FO súborov do prezentácie elektronického formulára vo formáte PDF, ktorým je softvér Apache FOP 1.1. Aktuálna konfigurácia [.zip, 3.6 kB] Apache FOP 1.1 používaná ústredným portálom verejnej správy. Tento softvér sa používa aj na Ústrednom portáli verejnej správy pre  každú transformáciu údajov vyplnených podľa elektronického formulára do formátu PDF a používa sa aj pre účely vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Softvér Apache FOP 1.1 bol schválený v roku 2014 v pracovných skupinách Komisie pre štandardizáciu IS VS a je uvedený aj v metodickom pokyne k Výnosu o štandardoch

Príkaz, ktorým je možné vytvoriť PDF prezentáciu z údajov vyplnených podľa elektronického formulára prostredníctvom tlačovej prezentačnej schémy použitím referenčného XSL-FO softvéru Apache FOP 1.1:
fop -xml data.xml -c conf/fop.xconf -xsl form.x.fo.xsl -pdf vystup.pdf

Vysvetlivky k parametrom nájdete v Návode na registráciu a správu formulárov v module elektronických formulárov.

V súlade s bodom 2.6.8 Prílohy č. 3 Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy zverejňujeme odkazy na stiahnutie fontov ArialTimes New RomanCourier New a OpenSymbol. Pri používaní značkovacieho jazyka XSL-FO pre transformáciu do PDF a pri používaní podpisových prezentácií vo formátoch HTML alebo XHTML sa najmenej jeden z týchto fontov má uvádzať vo vlastnostiach písma ako prvý font požadovaný pre zobrazenie.