Ústredný portál verejnej správy

Technické informácie o ÚPVS

 • Modul eDesk
  Pravidlá technickej funkčnosti elektronickej schránky sú uvedené v dokumente Dokumentácia funkčnosti elektronickej schránky (eDesk) [.pdf, 675 kB].

 • Modul G2G
  Schémy správ Sk-Talk pre asynchrónnu komunikáciu s ÚPVS podľa Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy sú zverejnené v súbore Schémy správ Sk-Talk pre asynchrónnu komunikáciu [.pdf, 773.4 kB].

 • Modul CEP
  Pravidlá vyhodnocovania autorizácie v Centrálnej elektronickej podateľni sú uvedené v dokumente Dokumentácia funkčnosti Centrálnej elektronickej podateľne [.pdf, 644 kB].

 • Modul MEF
  Dokumentácia podľa štandardov pre elektronické formuláre 
  V zmysle prílohy č. 1 bodu 7.3.6 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy na ústrednom portáli verejnej správy zverejňuje dokumentácia kontrol elektronických formulárov vykonávaných v module elektronických formulárov a dátum začiatku ich uplatňovania. Tento dátum zatiaľ nebol určený a z tohto dôvodu sa v zmysle nadväzujúcich ustanovení Vyhlášky o štandardoch naďalej používajú pôvodné hodnoty zverejnené v centrálnom metainformačnom systéme (namiesto jednotných referencovateľných identifikátorov) pre nasledovné prípady: 
               - identifikátor elektronického formulára (element dc:identifier v meta.xml podľa bodu 2.2.1 prílohy č. 1),
               - identifikátor gestora elektronického formulára (element dc:publisher podľa bodu 2.2.1),
               - identifikátor poskytovateľa elektronického formulára (element dc:creator podľa bodu 2.2.1 prílohy č. 1),
               - hodnotu atribútu targetNamespace v definícii dátovej štruktúry (XSD) elektronického formulár (bod 2.3.11 prílohy č. 1),
               - referencie schém v XMLDataContainer v elementoch UsedPresentationSchemaReference a UsedXSDReference a identifikátor formulára v atribúte Identifier (príloha č. 7, body D.4.1, D.4.2.1 a D.4.3.1). 

  V súlade s Výnosom č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy  verejnej správy (príloha č. 3 bod 3.1.3) zverejňujeme odkaz na stiahnutie referenčného XSL-FO softvéru vykonávajúceho správnu transformáciu XSL-FO súborov do prezentácie elektronického formulára vo formáte PDF, ktorým je softvér Apache FOP 1.1. Aktuálna konfigurácia [.zip, 3.6 kB] Apache FOP 1.1 používaná ústredným portálom verejnej správy. Tento softvér sa používa aj na Ústrednom portáli verejnej správy pre  každú transformáciu údajov vyplnených podľa elektronického formulára do formátu PDF a používa sa aj pre účely vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Softvér Apache FOP 1.1 bol schválený v roku 2014 v pracovných skupinách Komisie pre štandardizáciu IS VS a je uvedený aj v metodickom pokyne k Výnosu o štandardoch. Príkaz, ktorým je možné vytvoriť PDF prezentáciu z údajov vyplnených podľa elektronického formulára prostredníctvom tlačovej prezentačnej schémy použitím referenčného XSL-FO softvéru Apache FOP 1.1: fop -xml data.xml -c conf/fop.xconf -xsl form.x.fo.xsl -pdf vystup.pdf. Vysvetlivky k parametrom nájdete v Návode na registráciu a správu formulárov v module elektronických formulárov.

  V súlade s bodom 2.6.8 Prílohy č. 3 Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy zverejňujeme odkazy na stiahnutie fontov ArialTimes New RomanCourier New a OpenSymbol. Pri používaní značkovacieho jazyka XSL-FO pre transformáciu do PDF a pri používaní podpisových prezentácií vo formátoch HTML alebo XHTML sa najmenej jeden z týchto fontov má uvádzať vo vlastnostiach písma ako prvý font požadovaný pre zobrazenie.

Historické dokumentácie správ zasielaných z historických informačných systémov...

 

Dátum poslednej zmeny: 21.09.2020