Ústredný portál verejnej správy

Vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

Doložka právoplatnosti alebo vykonateľnosti je podľa zákona o e-Governmente osobitným typom elektronického úradného dokumentu. Jej obsahové náležitosti uvedený zákon bližšie nešpecifikuje, preto je potrebné vychádzať z osobitných predpisov.

Vyznačenie doložky cez elektronickú schránku orgánu verejnej moci
Otázky a odpovede k vyznačeniu doložky

Právoplatnosť predstavuje nemennosť a záväznosť rozhodnutia, t. j. nie je možné sa voči rozhodnutiu odvolať  (lehota na podanie opravného prostriedku uplynula alebo nie je vôbec prípustné). Vykonateľnosť predstavuje povinnosť plniť, t. j. rozhodnutie je realizovateľné a vynútiteľné štátnou mocou, lehota na plnenie uplynula.

Zákon o e-Governmente vyžaduje, aby bola doložka právoplatnosti, resp. vykonateľnosti buď neoddeliteľne spojená s elektronickým úradným dokumentom (rozhodnutím), ktorého právne skutočnosti osvedčuje, alebo aby sa celé rozhodnutie pripojilo do prílohy, pričom je potrebné aby sa dané rozhodnutie zároveň v doložke jednoznačne identifikovalo.

Správne vytvárať doložku môžu teda orgány verejnej moci dvomi spôsobmi:

  • spoločnou autorizáciou v hlavnom objekte správy - spojenie sa dosiahne tak, že oba dokumenty (aj pôvodné autorizované rozhodnutie aj doložka) sa spoločne autorizujú kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a pripojí sa k nim kvalifikovaná elektronická časová pečiatka, alebo
  • bez spoločnej autorizácies autorizovanou doložkou v hlavnom objekte správy a s pripojením celého pôvodného autorizovaného elektronického úradného dokumentu (rozhodnutia) do prílohy, pričom zároveň musí byť v doložke jednoznačne identifikovaný tento elektronický úradný dokument, ktorého právoplatnosť alebo vykonateľnosť sa vyznačuje (spisová značka konania/rozhodnutia a pod.). Doložka sa v takom prípade autorizuje kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo s kvalifikovanou elektronickou pečaťou a s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

Poznámka: Elektronický úradný dokument (vrátane doložky právoplatnosti a vykonateľnosti) musí byť tvorený údajmi podľa elektronického formulára. Ak nie je účelné alebo možné vytvoriť elektronický úradný dokument len ako údaje vyplnené podľa elektronického formulára, je možné časť elektronického úradného dokumentu vytvoriť aj ako iný elektronický dokument (napr. PDF), pokiaľ budú spoločne autorizované. V prípade vyznačovania právoplatnosti elektronického úradného dokumentu pozostávajúceho z viacerých častí musia byť všetky spoločne autorizované časti pripojené v prílohe doložky alebo spoločne autorizované s doložkou.

Poznámka č. 2: Ak pôvodný elektronický úradný dokument mal pripojené prílohy, funkcia vytvárania doložky v elektronickej schránke ÚPVS automaticky ponúka na spoločnú autorizáciu všetky prílohy pôvodného elektronického úradného dokumentu spolu s elektronickým úradným dokumentom a s doložkou. Dôvodom je častý výskyt prípadov nesprávneho vytvárania rozhodnutí vo forme samostatne autorizovaného PDF súboru v prílohe „sprievodného listu“ (napr. Všeobecná agenda – rozhodnutie).

Ak v pôvodnom rozhodnutí boli prílohy, ktoré nie sú elektronickým úradným dokumentom, musia sa odstrániť z dokumentov určených na spoločnú autorizáciu, nakoľko prílohy sa v zmysle výkladu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nemajú spoločne s doložkou autorizovať.

Vyznačenie doložky cez elektronickú schránku orgánu verejnej moci

Orgán verejnej moci (OVM) nájde formuláre doložky cez tlačidlo „+ Vytvoriť oznámenie/výzvu" alebo môže priamo v odoslaných správach vyhľadať rozhodnutie, ktorého právoplatnosť alebo vykonateľnosť chce vyznačiť. Dané rozhodnutie otvorí a klikne na zelené tlačidlo „Vyznačiť doložku“ (Obr. 1).

doložka

Obr. 1 – Tlačidlo „Vyznačiť doložku“ dostupné v odoslanom rozhodnutí

Následne sa zobrazí formulár s názvom „Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti“, v ktorom je potrebné vyplniť povinné polia označené hviezdičkou týkajúce sa typu doložky, identifikácie OVM, ktorý rozhodnutie vydal a údajov o právoplatnosti rozhodnutia (Obr. 2).

Formulár doložky

Obr. 2 - Formulár pre doložku právoplatnosti a vykonateľnosti 

K formuláru doložky právoplatnosti a vykonateľnosti sa automaticky pridá aj dotknuté rozhodnutie s prílohami, ktorého právoplatnosť a vykonateľnosť sa má vyznačiť (zvýraznené zeleným na Obr. 2). Spoločnú autorizáciu doložky právoplatnosti a vykonateľnosti spolu s rozhodnutím umožňujú tlačidlá „Podpísať“ a „Zapečatiť“.  

Vyplnený a spoločne autorizovaný formulár doložky spolu s dotknutým rozhodnutím je následne možné odoslať.

 

Otázky a odpovede k vyznačeniu doložky

1. Je možné vytvoriť a odoslať doložku právoplatnosti a vykonateľnosti naraz v okamihu vydania rozhodnutia?
Áno, keďže existujú aj rozhodnutia, ktoré môžu nadobudnúť vykonateľnosť už vyhlásením (vydaním) a nie až doručením, napr. v prípadoch neodkladných opatrení vo veci maloletých.

2. Ktorú z možností doručovania má mať doložka právoplatnosti a vykonateľnosti dostupnú?
Procesné pravidlá môžu byť nastavené rôzne. Prípustné sú teda všetky tri možnosti: nie do vlastných rúk (obyčajne), s fikciou doručenia a aj bez fikcie doručenia.
Existujú totiž prípady, kedy doručenie nie je nevyhnutné preukazovať doručenkou, pretože s ním nie sú spojené žiadne lehoty.
Keďže sa doložka už nemôže posielať sama, ale vždy len s rozhodnutím, je umožnené aj zasielanie s doručenkou do vlastných rúk.
Zároveň môžu byť aj situácie, kedy sa s fikciou doručiť nedá, tak musí byť zachovaná aj tretia možnosť.

3. Ak sa vyznačila právoplatnosť alebo vykonateľnosť len pre časť rozhodnutia a neskôr je potrebné ju vyznačiť pre ďalšiu časť, má sa pri každej dodatočne vyznačenej právoplatnosti / vykonateľnosti doplniť ďalšia doložka?
Ak sa vyznačila právoplatnosť alebo vykonateľnosť len pre časť rozhodnutia a neskôr sa má vyznačiť pre ďalšiu časť, pri dodatočnom vyznačení sa doplní ďalšia doložka (t. j. vytvorí sa nová doložka s vyznačením už iba novej skutočnosti). Nič nebráni tomu, aby v novej (druhej a ďalšej) doložke bola uvedená aj skôr vyznačená skutočnosť. Počty doložiek v podpisovom kontajneri (ASiC) nie sú obmedzené.

4. Ako OVM vyznačí právoplatnosť/vykonateľnosť rozhodnutia, ktoré odoslalo v listinnej podobe a toto rozhodnutie nemá v elektronickej schránke v odoslaných správach?
Ak adresát nemal v čase doručovania rozhodnutia elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, ale v čase doručovania doložky ju už aktivovanú má, OVM doručí elektronický úradný dokument spolu s doložkou už do aktivovanej elektronickej schránky. Nerozhoduje, čo sa nachádza v „odoslaných správach“. Povinnosť elektronického doručovania je viazaná na aktivovanú schránku. Ak je v momente odosielania schránka aktivovaná, tak sa do nej doručuje a nerozhoduje, či ide o dokument, ktorý bol pôvodne doručený ako rovnopis v listinnej podobe.

Dátum poslednej zmeny: 12. 3. 2021
Dátum zverejnenia: 18. 4. 2019