Ústredný portál verejnej správy

Prístup zahraničných štatutárov do schránok

Upozorňujeme štatutárnych zástupcov právnických osôb, že v súvislosti s povinnou aktiváciou ich elektronických schránok, ktorá sa začína 1. augusta 2016, by si na účely prístupu do elektronickej schránky a kontroly jej obsahu mali zabezpečiť základné technické príslušenstvo na prihlasovanie a vstup do elektronickej schránky.

Na  prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje) iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor.

V prípade, že má právnická osoba zahraničného štatutárneho zástupcu, tento nemá možnosť získať občiansky preukaz s čipom, keďže jeho vydanie je viazané na občianstvo SR. Ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby musí udeliť oprávnenie fyzickej osobe (občanovi SR, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom). Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou sa zasiela v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky právnickej osoby na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15.

Listinná žiadosť musí byť v prípade úradného osvedčovania podpisu majiteľa elektronickej schránky mimo územia SR doplnená o tzv. apostilu alebo superlegalizáciu. Viac informácií si môžete prečítať v agende Zahraničný štatutár.

Vydanie dokladu o pobyte pre cudzincov upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Súčasťou dokladu je na požiadanie aj elektronický čip, ktorý vydáva príslušný policajný útvar SR. V prípade, že chce zahraničný štatutár, ktorý disponuje dokladom o pobyte pristupovať do elektronickej schránky právnickej osoby, musí ešte podať Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym občanom SR. Tlačivo žiadosti je dostupné na portáli slovensko.sk v sekcii Dokumenty a tlačivá:  https://www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/ac8072ff-eb42-48d5-8236-a5f500b4755e

Od 1. marca 2017 môže zahraničný štatutár v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora.

Information in english...

(12. 07. 2016)

Zoznam oznamov

Archív oznamov